Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Δικαιώματα υποβολής αναφοράς

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους προς ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα βασικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων για την υποβολή αναφοράς κατά τις επαφές τους με το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες αυτές πριν εξετάσετε το ενδεχόμενο να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω των διαθέσιμων επιλογών.

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προστασία δεδομένων και την εμπιστευτικότητα

Επεξεργασία δεδομένων

Οι αναφορές που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και η σχετική αλληλογραφία, συχνά περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να γίνει γνωστή.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία (κανονισμός αριθ. 2018/1725)[1] προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα των προσώπων να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρεί το γραφείο μας σχετικά με το άτομό τους. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του γραφείου.

Εάν κάποιο πρόσωπο φρονεί ότι ο Διαμεσολαβητής δεν έχει χειριστεί τα δεδομένα που το αφορούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μπορεί να απευθυνθεί στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Εμπιστευτικότητα της αναφοράς και των πληροφοριών

Κατά την υποβολή αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να προσδιορίζουν με σαφήνεια τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές.

Εμπιστευτικότητα τηρείται μόνο εφόσον η γνωστοποίηση των πληροφοριών έχει δυσμενείς επιπτώσεις, για παράδειγμα στην περίπτωση πληροφοριών χρηματοοικονομικού περιεχομένου, εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή των προσωπικών δεδομένων ενός φυσικού προσώπου. Δεν είναι πάντα δυνατόν να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα. Εάν υποβάλετε στον Διαμεσολαβητή έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν τρίτους, τα πρόσωπα αυτά μπορούν κατά πάσα πιθανότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία δεδομένων και να αποκτήσουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται από τον Διαμεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση, έχετε υπόψη ότι η αναφορά σας και τυχόν σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα κοινοποιούνται πλήρως στο οικείο θεσμικό όργανο, προκειμένου να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υπόθεση και να απαντήσει στον Διαμεσολαβητή.

Αίτηση επανεξέτασης

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τον Διαμεσολαβητή την επανεξέταση απόφασης σχετικά με αναφορά μη παραδεκτή ή η οποία δεν εμπίπτει στην εντολή του Διαμεσολαβητή, την επανεξέταση απόφασης από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει έρεισμα για τη διεξαγωγή έρευνας ή την επανεξέταση απόφασης για την περάτωση μιας έρευνας[2].

Η αίτηση επανεξέτασης δεν συνιστά προσφυγή κατά της απόφασης του Διαμεσολαβητή.  Προκειμένου ο Διαμεσολαβητής να εξετάσει το ενδεχόμενο επανεξέτασης μιας απόφασης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκθέσει λεπτομερή επιχειρήματα ως προς τους λόγους για τους οποίους η απόφαση είναι εσφαλμένη. Εάν σε μια αίτηση δεν διατυπώνονται με σαφήνεια τα εν λόγω επιχειρήματα και/ή απλώς επαναλαμβάνονται επιχειρήματα που έχουν ήδη διατυπωθεί, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να αποφασίσει να μην επανεξετάσει την απόφαση. Το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με την εκτίμηση του Διαμεσολαβητή δεν αρκεί για να οδηγήσει στην ανάγκη επανεξέτασης από τον Διαμεσολαβητή.

Στην αίτηση επανεξέτασης πρέπει να εκτίθενται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται εσφαλμένη η απόφαση.

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να προβάλει νέα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με το καταγγελλόμενο κρούσμα κακοδιοίκησης πρέπει να αποδείξει στον Διαμεσολαβητή ότι δεν μπορούσε να τα επικαλεστεί στην αναφορά του ή κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης του Διαμεσολαβητή την οποία αφορά.

Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης λαμβάνεται εντός 4 μηνών από την ημερομηνία καταχώρισής της. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα.

Αναφορές εξυπηρέτησης

Εάν έχετε δυσαρεστηθεί από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε εσάς ή την αναφορά σας το Γραφείο του Διαμεσολαβητή, και όχι από την έκβαση της υπόθεσής σας, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά εξυπηρέτησης.

Ποιος εποπτεύει τον Διαμεσολαβητή

Δεν προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά του Διαμεσολαβητή ενώπιον κάποιου εξωτερικού οργάνου. Ανάλογα, όμως, με το τι πιστεύετε ότι πράξαμε λάθος, μπορείτε να εξετάσετε τις παρακάτω δυνατότητες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της ΕΕ και τον αφορούν άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς κάντε κλικ εδώ.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θεωρείτε ότι ο Διαμεσολαβητής δεν ενήργησε σύννομα, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να προσφύγετε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να εκπροσωπείστε από δικηγόρο, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει για το πιθανό κόστος και για τις προοπτικές επιτυχίας. Επισημαίνεται ότι ο Διαμεσολαβητής και οι υπηρεσίες του δεν μπορούν να παράσχουν τέτοιου είδους συμβουλές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο Curia.

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας του Διαμεσολαβητή

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας του Διαμεσολαβητή

 

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ

[2] Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τις αιτήσεις επανεξέτασης