Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Συμμόρφωση προς τους κανόνες της Επιτροπής περί σύγκρουσης συμφερόντων πριν από τον διορισμό ειδικού συμβούλου του Προέδρου της Επιτροπής

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Αντικείμενο της παρούσας αναφοράς αποτελεί η εικαζόμενη παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τον διορισμό ειδικού συμβούλου, να τηρήσει τους οικείους κανόνες περί πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων.

Τον Σεπτέμβριο 2015, δύο ΜΚΟ υπέβαλαν αναφορά στη Διαμεσολαβήτρια ισχυριζόμενες ότι η Επιτροπή δεν τήρησε τους οικείους κανόνες κατά τον διορισμό ειδικού συμβούλου ο οποίος θα επικουρούσε τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, Επιτροπή εξέδωσε δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε τον διορισμό του κ. Edmund Stoiber στη θέση του ειδικού συμβούλου του Προέδρου της Επιτροπής. Η εν λόγω ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες πριν τον επίσημο διορισμό του κ Stoiber, στις 4 Μαρτίου 2015, χωρίς καμία ρήτρα περί διοικητικών απαιτήσεων που εκκρεμούσαν και δεν είχαν ακόμη εκπληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενες υποστήριξαν ότι η εν λόγω πρόωρη αναγγελία διακύβευσε την ικανότητα της Επιτροπής να διενεργήσει αμερόληπτη και κριτική αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον το εν λόγω πρόσωπο βρισκόταν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Κατήγγειλαν, επίσης, το γεγονός ότι στη « δήλωση αξιοπιστίας » της Επιτροπής, ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διορισμού, παραλείφθηκε σχετική αναφορά στις θέσεις που κατείχε ο ειδικός σύμβουλος στον Nürnberger, έναν μεγάλο ασφαλιστικό όμιλο.

Η Διαμεσολαβήτρια διερεύνησε την υπόθεση και διαπίστωσε ότι το δελτίο Τύπου της Επιτροπής ήταν ανακριβές και παραπλανητικό. Επιπλέον, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η πρόωρη αναγγελία του διορισμού, χωρίς καμία σχετική ρήτρα, ήγειρε βάσιμες αμφιβολίες για το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με το κατά πόσον είχε διενεργηθεί αμερόληπτη και κριτική αξιολόγηση του ζητήματος της σύγκρουσης συμφερόντων σε συνέχεια της ανακοίνωσης. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε κακοδιοίκηση από πλευράς της Επιτροπής και στα δύο επίπεδα. Επίσης, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η Επιτροπή δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους στη « δήλωση αξιοπιστίας » παραλήφθηκε σχετική αναφορά στις θέσεις που κατείχε στον ασφαλιστικό όμιλο ο διορισθείς ειδικός σύμβουλος. Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι και στην προκειμένη περίπτωση επρόκειτο για κακοδιοίκηση.