Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες : 
  • Ελληνικά

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγησε τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα υποψηφίου σε διαδικασία επιλογής επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας (υπόθεση 2133/2021/ΚΤ)

Η υπόθεση αφορούσε διαδικασία επιλογής που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσληψη «επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας». Ο ενδιαφερόμενος θεώρησε ότι η βαθμολογία που είχε λάβει στον «αξιολογητή ταλέντου» (‘talent evaluator’), το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο αξιολογούνται τα προσόντα και η επαγγελματική πείρα των υποψηφίων, δεν ανταποκρινόταν με ακρίβεια στη συναφή επαγγελματική του πείρα και στις σπουδές του στον τομέα.

Η Διαμεσολαβήτρια δεν διαπίστωσε πρόδηλο σφάλμα στην εκ μέρους της εξεταστικής επιτροπής αξιολόγηση του αξιολογητή ταλέντου του ενδιαφερομένου και περάτωσε την έρευνα με το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης. Η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε ορισμένα στοιχεία που το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του σε μελλοντικές διαδικασίες και επέστησε την προσοχή του Κοινοβουλίου σε αυτά.

Ιστορικό της αναφοράς

1. Το 2021 ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε αίτηση σε διαδικασία επιλογής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσληψη επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας [1]. Στο πλαίσιο του σταδίου προεπιλογής, ο ενδιαφερόμενος καλείτο να απαντήσει σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών (ΕΠΕ) και να συμπληρώσει και να υποβάλει τον «αξιολογητή ταλέντου» (talent evaluator), o  οποίoς είχε ως στόχο να αξιολογήσει λεπτομερώς τα συναφή προσόντα και την επαγγελματική πείρα των υποψηφίων[2].

2. Στις 25 Οκτωβρίου 2021 το Κοινοβούλιο ενημέρωσε τον ενδιαφερόμενο ότι πληρούσε τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και ότι η βαθμολογία του στο ΕΠΕ τον κατέτασσε μεταξύ των 150 καλύτερων επιλέξιμων υποψηφίων. Ωστόσο, η βαθμολογία που είχε λάβει στον αξιολογητή ταλέντου (20/39 βαθμοί) δεν ήταν επαρκής για να περιληφθεί ο ενδιαφερόμενος μεταξύ των 50 καλύτερων υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας (για το οποίο η βάση ήταν 25/39 βαθμοί).

3. Την ίδια ημέρα, ο ενδιαφερόμενος ζήτησε από το Κοινοβούλιο να επανεξετάσει τη βαθμολογία του στον αξιολογητή ταλέντου και να του εξηγήσει λεπτομερώς τον τρόπο κατά τον οποίο είχε αξιολογήσει τις απαντήσεις του. Υποστήριξε ότι η βαθμολογία του στον αξιολογητή ταλέντου δεν ανταποκρινόταν με ακρίβεια στην επαγγελματική του πείρα και στις εκτενείς σπουδές του στο θεματικό πεδίο της διαδικασίας επιλογής.

4. Το Κοινοβούλιο απάντησε τον Νοέμβριο του 2021, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο ότι η «εξεταστική επιτροπή»[3] είχε επανεξετάσει τη βαθμολογία του στις απαντήσεις του στον αξιολογητή ταλέντου και είχε επιβεβαιώσει την αρχική βαθμολογία. Το Κοινοβούλιο παρέσχε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγηση του αξιολογητή ταλέντου των υποψηφίων. Προσέθεσε ότι, σύμφωνα με τους όρους της «προκήρυξης διαγωνισμού»[4], οι υποψήφιοι που αποκλείονταν κατά το στάδιο της προεπιλογής δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολόγηση των αιτήσεών τους, ιδίως όσον αφορά τους βαθμούς που είχαν λάβει σε μία εκάστη των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις του αξιολογητή ταλέντου.

5. Δυσαρεστημένος με την απάντηση αυτή, ο ενδιαφερόμενος απευθύνθηκε στη Διαμεσολαβήτρια τον Νοέμβριο του 2021.

H έρευνα

6. Η Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο το Κοινοβούλιο αξιολόγησε τις απαντήσεις του ενδιαφερομένου στις ερωτήσεις του αξιολογητή ταλέντου.

7. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια προέβη σε έλεγχο εγγράφων του σχετικού με τη διαδικασία επιλογής φακέλου του Κοινοβουλίου. Η έκθεση ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομερείς εξηγήσεις του Κοινοβουλίου, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

8. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον ενδιαφερόμενο για παρατηρήσεις. Ο ενδιαφερόμενος δεν υπέβαλε παρατηρήσεις.

Επιχειρήματα

9. Ο ενδιαφερόμενος υποστήριξε ότι η εξεταστική επιτροπή δεν είχε αξιολογήσει δίκαια τον αξιολογητή ταλέντου του και ότι η βαθμολογία που είχε λάβει δεν αντικατόπτριζε την επαγγελματική του πείρα και τις εκτενείς σπουδές του στο θεματικό πεδίο της διαδικασίας επιλογής.

10. Ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν επίσης ικανοποιημένος με τις πληροφορίες που είχε θέσει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο, κατόπιν του αιτήματός του για επανεξέταση, όσον αφορά τη βαθμολογία του στον αξιολογητή ταλέντου.

11. Το Κοινοβούλιο εξήγησε στην ομάδα ερευνών του Διαμεσολαβητή τα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση του αξιολογητή ταλέντου και τους συντελεστές βαρύτητας που η εξεταστική επιτροπή είχε εφαρμόσει σε διάφορες ερωτήσεις του αξιολογητή ταλέντου. Ανέφερε ότι η εξεταστική επιτροπή είχε εφαρμόσει ορθά τα κριτήρια και ότι αυτό επιβεβαιώθηκε κατά την επανεξέταση που διενεργήθηκε κατόπιν του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

12. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης ότι οι πληροφορίες που παρέσχε στον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αξιολόγηση των απαντήσεών του στον αξιολογητή ταλέντου ήταν σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η εκτίμηση της Διαμεσολαβήτριας

13. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι εξεταστικές επιτροπές δεσμεύονται από τα κριτήρια επιλογής της οικείας διαδικασίας επιλογής. Παράλληλα, κατά τη νομολογία της ΕΕ, οι εξεταστικές επιτροπές διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την αξιολόγηση των προσόντων και της επαγγελματικής πείρας υποψηφίου βάσει των κριτηρίων αυτών.[5] Επομένως, ο ρόλος του Διαμεσολαβητή περιορίζεται στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη πρόδηλου σφάλματος εκ μέρους της εξεταστικής επιτροπής.[6]

14. Κατά την έρευνα του Διαμεσολαβητή δεν εντοπίστηκε πρόδηλο σφάλμα στον τρόπο κατά τον οποίο η εξεταστική επιτροπή αξιολόγησε τις απαντήσεις του ενδιαφερομένου στον αξιολογητή ταλέντου. Ο έλεγχος εγγράφων εκ μέρους του Διαμεσολαβητή επιβεβαίωσε ότι η εξεταστική επιτροπή έλαβε υπόψη της σχεδόν όλη την προϋπηρεσία που είχε δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στις απαντήσεις του στις σχετικές ερωτήσεις του αξιολογητή ταλέντου και του απένειμε τους αντίστοιχους βαθμούς σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια.[7]

15. Όσον αφορά την ανατροφοδότηση και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ[8], η παροχή πρόσβασης στη βαθμολογία  συνιστά επαρκή αιτιολόγηση της απόφασης της εξεταστικής επιτροπής σε σχέση με συγκεκριμένο υποψήφιο.

16. Εν προκειμένω, η εξεταστική επιτροπή παρέσχε στον ενδιαφερόμενο τη συνολική βαθμολογία του στον αξιολογητή ταλέντου, την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για συμμετοχή στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, καθώς και τον συντελεστή βαρύτητας δύο εκ των επτά  κριτηρίων επιλογής του αξιολογητή ταλέντου.

17. Μολονότι οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν επαρκείς, ο Διαμεσολαβητής επισημαίνει ότι, στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) οι οποίες περιλαμβάνουν αξιολογητή ταλέντου (‘talent screener’) [αντίστοιχο με τον αξιολογητή ταλέντου (‘talent evaluator’) στην προκειμένη περίπτωση], η EPSO παρέχει στους υποψηφίους τη βαθμολογία ανά ερώτηση του αξιολογητή ταλέντου, κατόπιν αιτήματός τους. Επιπλέον, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) έχει αποφανθεί ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής και ότι η βαθμολογία τους ανά κριτήριο είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος και δεν καλύπτονται από το απόρρητο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής.[9]

18. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια εκτιμά ότι, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την ανωτέρω καθιερωμένη ορθή πρακτική στη διοίκηση της ΕΕ, στις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, οσάκις οι υποψήφιοι ζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματά τους στον αξιολογητή ταλέντου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τους παρέχει τις βαθμολογίες αναλυτικά ανά ερώτηση του αξιολογητή ταλέντου.

19. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ελέγχου του σχετικού φακέλου, η ομάδα ερευνών του Διαμεσολαβητή παρατήρησε ότι μία εκ των ερωτήσεων που αξιολογήθηκαν στον αξιολογητή ταλέντου αφορούσε τη γνώση της δεύτερης και της τρίτης γλώσσας που οι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η γνώση δεύτερης και τρίτης γλώσσας συνιστούσε έναν εκ των όρων συμμετοχής που οι υποψήφιοι έπρεπε να πληρούν προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο στάδιο της προεπιλογής (και του αξιολογητή ταλέντου). Η Διαμεσολαβήτρια εκφράζει τον προβληματισμό ότι η συμπερίληψη ενός όρου συμμετοχής μεταξύ των ερωτήσεων του αξιολογητή ταλέντου θα μπορούσε να δώσει στους επιλέξιμους υποψηφίους την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να λάβουν βαθμούς και για την απάντησή τους στη συγκεκριμένη ερώτηση. Ωστόσο, τούτο δεν ήταν δυνατόν, καθώς οι υποψήφιοι δεν μπορούσαν να λάβουν κανέναν βαθμό για την απάντησή τους στην εν λόγω ερώτηση.

20. Για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, σε μελλοντικές διαδικασίες επιλογής που περιλαμβάνουν αξιολογητή ταλέντου, θα ήταν προτιμότερο το Κοινοβούλιο να αποφεύγει να συμπεριλαμβάνει στον αξιολογητή ταλέντου ερωτήσεις που σκοπούν στην εξακρίβωση της πλήρωσης ή μη όρων συμμετοχής.

Συμπέρασμα

Βάσει της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια περατώνει την εξέταση της παρούσας υπόθεσης με το ακόλουθο συμπέρασμα[10]:

Ο τρόπος κατά τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγησε τον αξιολογητή ταλέντου (‘talent evaluator’) του ενδιαφερομένου δεν συνιστά περίπτωση κακοδιοίκησης.

O ενδιαφερόμενος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθούν για την παρούσα απόφαση.

 

Tina Nilsson
Προϊσταμένη της μονάδας διαχείρισης υποθέσεων


Στρασβούργο, 15/12/2022

 

[1] Διαγωνισμός PE/AD/260/2021- AD5 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/170A/01&from=EL).

[2] Ο αξιολογητής ταλέντου αποτελείτο από επτά ερωτήσεις και προσαρτάται στον Οδηγό για τους υποψηφίους (Παράρτημα ΙΙΙ). Για περισσότερες πληροφορίες: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/170A/01&from=EL#page=20

[3] Κάθε διαδικασία επιλογής διαθέτει εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων σε κάθε στάδιο, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, και για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου των επιτυχόντων.

[4] Η προκήρυξη του διαγωνισμού ορίζει τα κριτήρια και τους κανόνες που εφαρμόζονται επί της διαδικασίας επιλογής. Το Κοινοβούλιο αναφέρθηκε, ειδικότερα, στον Οδηγό για τους υποψηφίους (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/170A/01&from=EL#page=12).

[5] Απόφαση του Πρωτοδικείου της 11ης Φεβρουαρίου 1999, Mertens κατά Επιτροπής, T-244/97, σκέψη 44: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244, απόφαση του Πρωτοδικείου της 11ης Μαΐου 2005, De Stefano κατά Επιτροπής, T-25/03, σκέψη 34: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1372  

[6] Βλ. Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την περάτωση της έρευνας σχετικά με την αναφορά 14/2010/ANA κατά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, παράγραφος 14 (https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/el/10427), και απόφαση του Πρωτοδικείου της 31ης Μαΐου 2005, Gibault κατά Επιτροπής, T-294/03, σκέψη 41:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.  

[7] Υπάρχει μόνο μία ερώτηση στην οποία η βαθμολογία του ενδιαφερομένου υποδηλώνει ότι η εξεταστική επιτροπή ενδέχεται να μην έλαβε πλήρως υπόψη της την επαγγελματική του πείρα. Ωστόσο, ακόμη και αν η εξεταστική επιτροπή είχε λάβει υπόψη της όλη την προϋπηρεσία που είχε δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην απάντησή του στη συγκεκριμένη ερώτηση, η συνολική βαθμολογία του ενδιαφερομένου θα εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερη της βάσης.

[8] Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 11ης Δεκεμβρίου 2012, Mata Blanco κατά Επιτροπής, F-65/10, σκέψεις 107-109: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62010FJ0065

[9] Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές του ΕΕΠΔ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού (σελίδες 8 και 9): https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/08-10-10_guidelines_staff_recruitment_en.pdf#page=8  

[10] Η παρούσα αναφορά εξετάστηκε στο πλαίσιο κατ’ εξουσιοδότηση εξέτασης υποθέσεων, σύμφωνα με την Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων.