• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Περίληψη της απόφασης στη στρατηγική έρευνα OI/2/2017/TE σχετικά με τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Υπόθεση  :  OI/2/2017/TE
    Εκκίνηση έρευνας στις 10 Μαρ 2017 - Σύσταση σχετικά με 9 Φεβ 2018 - Ειδική έκθεση στις 16 Μαϊ 2018 - Απόφαση στις 15 Μαϊ 2018
  • Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο :  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εν λόγω στρατηγική έρευνα αφορούσε τη διαφάνεια των συζητήσεων για τα σχέδια νομοθετικών πράξεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ (το «Συμβούλιο»).

Για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ασκούν αποτελεσματικά το δημοκρατικό δικαίωμα της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και να εξασφαλίζουν τη λογοδοσία των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή, οι νομοθετικές συζητήσεις πρέπει να διενεργούνται με επαρκή διαφάνεια.

Κατά την επίσημη έγκριση της νομοθεσίας της ΕΕ από τις κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών στο Συμβούλιο, οι συνεδριάσεις και τυχόν νομοθετικές συζητήσεις είναι δημόσιες. Ωστόσο, προτού το Συμβούλιο καταλήξει στην επίσημη θέση του, πραγματοποιούνται συζητήσεις σε περισσότερα από 150 προπαρασκευαστικά όργανα. Στο επίπεδο αυτό προτείνονται οι περισσότερες αλλαγές στα σχέδια νομοθετικών πράξεων και επιτυγχάνονται οι περισσότεροι συμβιβασμοί μεταξύ των κρατών μελών.

Ωστόσο, οι συνεδριάσεις των προπαρασκευαστικών οργάνων δεν είναι δημόσιες. Ο μόνος τρόπος για να μπορούν οι πολίτες να ασκούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα να παρακολουθούν τις νομοθετικές συζητήσεις είναι η πρόσβαση στα αρχεία των συζητήσεων αυτών. Για να επιτυγχάνεται αυτό απαιτείται οι νομοθετικές συζητήσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα να τεκμηριώνονται επαρκώς και να παρέχεται εύκολη και έγκαιρη πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διαμεσολαβήτρια κίνησε την εν λόγω στρατηγική έρευνα τον Μάρτιο του 2017. Απηύθυνε συγκεκριμένες ερωτήσεις στο Συμβούλιο, δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση και έλεγξε τους νομοθετικούς φακέλους του Συμβουλίου.

Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι οι πρακτικές που εφαρμόζει επί του παρόντος το Συμβούλιο συνιστούν περίπτωση κακοδιοίκησης. Επέκρινε ειδικότερα το Συμβούλιο για τη μη συστηματική καταγραφή της ταυτότητας των κρατών μελών που λαμβάνουν θέση στα προπαρασκευαστικά όργανα, καθώς και για την ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική του περιορισμού της πρόσβασης σε νομοθετικά έγγραφα ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σε εξέλιξη (η επονομαζόμενη ένδειξη «LIMITE»).

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018, η Διαμεσολαβήτρια διατύπωσε τρεις ειδικές συστάσεις και αρκετές προτάσεις προς το Συμβούλιο σχετικά με τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας της νομοθετικής του διαδικασίας.

Το Συμβούλιο δεν απάντησε στις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας εντός της νομικά προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα, τις συστάσεις και τις προτάσεις για βελτίωση που υπέβαλε. Θα ακολουθήσει ειδική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Σχετικά έγγραφα