• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Περίληψη απόφασης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την υποβολή προτάσεων μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής της έρευνας OI/5/2016/AB για την έγκαιρη και διαφανή διεκπεραίωση, από την Επιτροπή, καταγγελιών για παραβάσεις

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.ro.sk.sl.fi
  • Υπόθεση  :  OI/5/2016/AB
    Εκκίνηση έρευνας στις 13 Μαϊ 2016 - Απόφαση στις 14 Σεπ 2017
  • Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο :  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο

τα κράτη μέλη μεταφέρουν και εφαρμόζουν ορθώς τη νομοθεσία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον –στο πλαίσιο του ρόλου της ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών»– να διερευνά τις εικαζόμενες παραβάσεις. Οι καταγγελίες που υποβάλλουν οι πολίτες, οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις αποτελούν για την Επιτροπή πολύτιμη πηγή ενημέρωσης σχετικά με πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, οι καταγγέλλοντες δυσκολεύονται συχνά να κατανοήσουν ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει δεν αποτελούν πάντα τον καλύτερο τρόπο επίλυσης του προσωπικού τους προβλήματος.  Δυσκολεύονται επίσης να αποδεχθούν το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να κινήσει ή μη διαδικασία επί παραβάσει στο τέλος των ερευνών της.

Αφού έλαβε μια σειρά από αναφορές σχετικά με τη διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων από την Επιτροπή, η Διαμεσολαβήτρια κίνησε στρατηγική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο υπήρχαν βασικά συστημικά προβλήματα. Η έρευνα αφορούσε τη διεκπεραίωση, από την Επιτροπή, των καταγγελιών για παραβάσεις στο πλαίσιο του κοινώς αποκαλούμενου συστήματος «EU Pilot», το οποίο αποτελεί τη βάση του άτυπου σταδίου των διαδικασιών επί παραβάσει. Σκοπός του EU Pilot είναι η διεξαγωγή ενός άτυπου διαλόγου με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου σε πρώιμο στάδιο και η αποφυγή προσφυγής σε επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει. Η έρευνα καλύπτει: (i) το καθήκον της Επιτροπής για λήψη έγκαιρης απόφασης, (ii) την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και (iii) την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις υποθέσεις στο πλαίσιο του «EU Pilot».

Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η ταχεία διεκπεραίωση των καταγγελιών για παραβάσεις στο πλαίσιο του «EU Pilot» αποτελεί πρόκληση για τα τμήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή αναγνώρισε τα εν λόγω προβλήματα και υιοθέτησε νέα στρατηγική τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με την οποία θα βελτιώσει τη διαχείριση των διαδικασιών επί παραβάσει, εστιάζοντας κυρίως στις συστημικές και σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή επικαιροποίησε τις διαδικασίες της σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες.

Η Διαμεσολαβήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή όσον αφορά την επίλυση  των προβλημάτων που οδήγησαν στην παρούσα έρευνα.  Θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε περαιτέρω βελτιώσεις. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περατώνει την έρευνά της διατυπώνοντας 8 προτάσεις τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή με σκοπό, αφενός, την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεών της με τους καταγγέλλοντες, και αφετέρου, την ενίσχυση της διαφάνειας των ενεργειών της.