• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Περίληψη της απόφασης στην υπόθεση 1130/2016/JAS σχετικά με την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων αναφορικά με τη διεξαγωγή δοκιμών σε ζώα για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Υπόθεση  :  1130/2016/JAS
    Εκκίνηση έρευνας στις 3 Οκτ 2016 - Απόφαση στις 21 Ιουλ 2017
  • Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο :  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η υπόθεση αφορούσε κοινή δήλωση που εξέδωσαν τον Οκτώβριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) προκειμένου να διασαφηνίσουν το πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση ανάμεσα στον κανονισμό για τα καλλυντικά, ο οποίος απαγορεύει τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα, και τον κανονισμό REACH, ο οποίος επιτρέπει τη διενέργεια δοκιμών χημικών ουσιών σε ζώα σε περιορισμένες μόνο περιπτώσεις με στόχο την αξιολόγηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον.

Ο ενδιαφερόμενος, μια ΜΚΟ για τα δικαιώματα των ζώων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε από την Επιτροπή και τον ECHA να αποσύρουν την κοινή δήλωση, υποστηρίζοντας ότι η κοινή δήλωση αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ και συγκεκριμένα στον κανονισμό για τα καλλυντικά. Προς επίρρωση της άποψης του, αναφέρθηκε σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε μετά την υποβολή της αναφοράς του στη Διαμεσολαβήτρια και αφορά την ερμηνεία της απαγόρευσης διενέργειας δοκιμών σε ζώα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα καλλυντικά. Ο ενδιαφερόμενος υποστήριξε ότι η Επιτροπή και ο ECHA δεν είχαν το έννομο δικαίωμα να εκδώσουν την κοινή δήλωση. Ο ενδιαφερόμενος υποστήριξε περαιτέρω ότι η κοινή δήλωση θα είχε ως αποτέλεσμα να επισημανθούν εσφαλμένα ορισμένα καλλυντικά ως «καλλυντικά στα οποία δεν έχουν διενεργηθεί δοκιμές σε ζώα». Η Επιτροπή και ο ECHA δεν δέχτηκαν να αποσύρουν την κοινή δήλωση και ο ενδιαφερόμενος προσέφυγε στη Διαμεσολαβήτρια.

Η Διαμεσολαβήτρια διερεύνησε την υπόθεση Θεωρεί ότι δεν είναι υποχρεωμένη να διατυπώσει γνώμη επί της πραγματικής έννοιας της απόφασης του Δικαστηρίου για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης,  δεδομένου ότι η κοινή δήλωση επικεντρώνεται μόνο στον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του κανονισμού REACH υπό το πρίσμα του κανονισμού για τα καλλυντικά. Σκοπός της κοινής δήλωσης δεν είναι να εξεταστεί η ερμηνεία και η εφαρμογή του κανονισμού για τα καλλυντικά υπό το πρίσμα του κανονισμού REACH.  Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κοινή δήλωση δεν αντίκειται στον κανονισμό για τα καλλυντικά ή στη νομοθεσία της ΕΕ γενικότερα.

Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της Επιτροπής και του ECHA για την έκδοση της κοινής δήλωσης, δεδομένου ότι διαθέτουν και οι δύο αρμοδιότητες δυνάμει του κανονισμού REACH, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι τόσο η Επιτροπή όσο και ο ECHA έχουν το εν λόγω δικαίωμα. Τέλος, δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί η κοινή δήλωση ως προς την επισήμανση των καλλυντικών, καθώς το εν λόγω θέμα εμπίπτει στον κανονισμό για τα καλλυντικά και όχι στον κανονισμό REACH.