• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Συστάσεις

Εάν ο Διαμεσολαβητής, κατά τη διεξαγωγή έρευνας, διαπιστώσει ότι υπήρξε περίπτωση κακοδιοίκησης σε μια υπόθεση, ενημερώνει το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό και , όπου κρίνεται απαραίτητο, συντάσσει σχέδιο συστάσεων. Το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμός πρέπει να αποστείλει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή λεπτομερή γνώμη σχετικά με το σχέδιο συστάσεων εντός τριών μηνών. Τα σχέδια συστάσεων διατίθενται συνήθως στα αγγλικά και στη γλώσσα του καταγγέλλοντος.

Συστάσεις από 2017