• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ερωτήματα μελών του Δικτύου

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O'Reilly εξέδωσε ένα νέο έγγραφο στρατηγικής με τίτλο «Reforming the European Network of Ombudsmen» (Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών), το οποίο κοινοποιήθηκε και διαβιβάσθηκε σε όλα τα μέλη του Δικτύου. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επισημαίνει ότι: «Μέσω της διαδικασίας υποβολής ερωτημάτων, στο πλαίσιο της οποίας ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνδράμει τα μέλη του Δικτύου λαμβάνοντας απαντήσεις από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, περατώθηκαν πολλές έρευνες εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να διενεργηθούν.

Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων έχει γίνει υπερβολικά πολύπλοκη και χρονοβόρα. Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα τροποποιήσει τη σχετική εσωτερική διαδικασία με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των ερωτημάτων και την επίσπευση των αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα γραφεία του Δικτύου μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα όπως στο παρελθόν και να είναι βέβαια ότι θα λαμβάνουν έγκαιρα απάντηση, ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν το πλαίσιο των ερευνών τους».

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποφάσισε ότι η Μονάδα 1-Έρευνες του γραφείου της θα επιλαμβάνεται όλων των ερωτημάτων που υποβάλλουν οι εθνικοί διαμεσολαβητές εφαρμόζοντας ταχεία διαδικασία (η οποία περιγράφεται στη συνέχεια) έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

· υποβολή του ερωτήματος απευθείας από τον υπεύθυνο χειρισμού της υπόθεσης ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του γραφείου του εθνικού διαμεσολαβητή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Προϊστάμενο της Μονάδας 1 του γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου «Queries», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν

· ανάλυση του ερωτήματος από τη Μονάδα 1 εντός μέγιστης προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών

· διαβίβαση αιτήματος γνωμοδότησης για θέμα που άπτεται του δικαίου της ΕΕ και τίθεται στο ερώτημα προς τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής ή προς οιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό

· διαβίβαση της απάντησης στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή από τις υπηρεσίες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής, σε συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία, ή από οιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, ει δυνατόν εντός δύο εβδομάδων

· έλεγχος της πληρότητας της απάντησης από τη Μονάδα 1 εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας

· εάν η απάντηση στο ερώτημα δεν απαιτεί περαιτέρω επαφές με την Επιτροπή ή το εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων από τον συντάκτη του ερωτήματος εντός προθεσμίας επτά ημερών

· εκτός εάν κριθεί αναγκαία νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής ή του άλλου εμπλεκόμενου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού, περάτωση της διαδικασίας υποβολής ερωτήματος

· δημοσίευση του ερωτήματος και της απάντησης της Επιτροπής στην ενότητα «Queries» του δικτυακού τόπου ENONET με τη σύμφωνη γνώμη του συντάκτη του ερωτήματος.

Η όλη διαδικασία πρέπει να διαρκεί το πολύ είκοσι εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν η Επιτροπή ζητήσει παράταση για να προετοιμάσει την απάντησή της στο ερώτημα.

Η ενότητα «Queries» στο ENONET θα εκσυγχρονισθεί από τη Μονάδα 1 (τομέας ΤΠΕ) και, πολύ σύντομα, ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο «Queries» θα διατίθεται μέσω του Δικτύου. Το έντυπο αυτό θα ανακατευθύνεται αυτόματα στη Μονάδα 1.

Η νέα διαδικασία για τα ερωτήματα που υποβάλλονται από τους εθνικούς διαμεσολαβητές άρχισε να εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας στρατηγικής.