Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europeiska kommissionens (byrån för löneadministration och individuella ersättningar) underlåtenhet att besvara frågan om huruvida en pensionerad EU-anställd har rätt att utföra avlönat arbete medan denne uppbär EU-pension