Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Vägran av Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) att bevilja tillgång till de handlingar som lämnats av Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) och som rörde ett finansieringsgodkännande i samband med en inbjudan att lämna förslag från Fonden för ett sammanlänkat Europa

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.