Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Refuzul Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) de a acorda acces la documentele prezentate de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) pentru obținerea unei aprobări de finanțare în contextul unei cereri de propuneri lansate de Mecanismul pentru interconectarea Europei

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.