Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Recusa da Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA) de conceder acesso aos documentos apresentados pelo Centrul National de Rascuns Ia Incidentes de Securitate Cibernetica (CERT-RO) com vista à obtenção de uma autorização de financiamento no contexto de um convite à apresentação de propostas do Mecanismo Interligar a Europa

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.