Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Odmowa przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przyznania dostępu do dokumentów przedłożonych przez Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) w celu uzyskania zgody na finansowanie w kontekście zaproszenia do składania wniosków przez instrument „Łącząc Europę”

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.