Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ir-rifjut tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) li tagħti aċċess għad-dokumenti ppreżentati minn Centrul National de Raspuns la Incidents de Securitate Cibernetica (CERT-RO) għal approvazzjoni ta’ finanzjament fil-kuntest ta’ sejħa għal proposta mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.