Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Rifiuto dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) di concedere l’accesso ai documenti presentati dal Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) per un’approvazione del finanziamento nel contesto di un invito a presentare proposte da parte del meccanismo per collegare l’Europa

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.