Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Parlamentnek postai úton, nem pedig e-mailben küldött válasza egy dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelemre