Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati felhívásával összefüggésben történő finanszírozás jóváhagyására irányuló, a Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT-RO) által benyújtott dokumentumokhoz való hozzáférés Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) általi megtagadása

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.