Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mainneachtain an Choimisiúin Eorpaigh (PMO) freagra a thabhairt ar an gceist cé acu an bhfuil nó nach bhfuil cead ag ball foirne AE atá ar scor obair a bhfuil tuarastal ag dul léi a dhéanamh agus pinsean AE á fháil aige nó aici