Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Diúltú na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA) rochtain a thabhairt ar na doiciméid a chuir Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT-RO) isteach le haghaidh faomhadh maoinithe sa chomhthéacs de ghlao ar thogra ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.