Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Refus de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) d’accorder un accès aux documents présentés par le Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) pour approbation d’un financement dans le cadre d’un appel à propositions lancé par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.