Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Denegación, por parte de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), del acceso a los documentos presentados por Centrul National de Răspuns Ia Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) para recibir financiación en el contexto de una convocatoria de propuestas del Mecanismo «Conectar Europa»

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.