Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η παράλειψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαντήσει σε διοικητική ένσταση με την οποία καταγγέλλεται δυσμενής διάκριση εις βάρος υποψηφίου με αναπηρία στο πλαίσιο εσωτερικής διαδικασίας επιλογής προσωπικού