Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε επανειλημμένες υπενθυμίσεις για ενημέρωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την εξέταση αναφοράς για κρατική ενίσχυση κατά της Γερμανίας

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.