Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Weigerung der Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA), Zugang zu den Dokumenten zu gewähren, die das „Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO)“ für eine Finanzierungsbewilligung im Rahmen einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen der Fazilität „Connecting Europe“ eingereicht hat

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.