Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarers (CHAFEA's) beslutning om at stoppe sit samarbejde med en IT-konsulent, der var ansat af en kontrahent