Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Parlamentets manglende besvarelse af en anmodning om en fornyet vurdering af Parlamentets beslutning om ikke at give en kandidat adgang til den næste fase i to udvælgelsesprocedurer på grund af manglende ledelseserfaring