Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværks (INEA) afslag på aktindsigt i dokumenter, der er indsendt af Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT-RO) med henblik på godkendelse af finansiering i forbindelse med en indkaldelse af forslag fra Connecting Europe-faciliteten

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.