Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Odepření přístupu ze strany Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) k dokumentům předloženým orgánem Centrul National de Raspuns Ia Incidents de Securitate Cibernetica (CERT‐RO) za účelem schválení financování v rámci výzvy k podávání návrhů v souvislosti s Nástrojem pro propojení Evropy

 Отказ от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) да предостави достъп до документите, представени от Centrul National de Raspuns Ia Emergos Cibernetica (CERT-RO) за одобрение на финансиране в контекста на покана за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа.