Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Липса на отговор от страна на Европейския парламент на искането за преразглеждане на решение за недопускане на кандидат до следващ етап в две процедури за подбор на основание липса на управленски опит