• Υποβάλετε την αναφορά σας
 • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Η ομάδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Η ομάδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής διαθέτει γλωσσομαθές προσωπικό με υψηλή κατάρτιση απαραίτητο προκειμένου να φέρει σε πέρας τη διττή αποστολή του: αφενός, την  εξέταση αναφορών στις 24 γλώσσες της Συνθήκης και, αφετέρου, την ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς. Η παρούσα ενότητα περιέχει πλήρη κατάλογο των μελών του προσωπικού καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Το Ιδιαίτερο Γραφείο λογοδοτεί απευθείας στον Διαμεσολαβητή, καθώς εργάζεται υπό την άμεση καθοδήγησή του. Παρέχει συμβουλές και στήριξη προς τον Διαμεσολαβητή με στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων του.
Εφόσον τους ζητηθεί, τα μέλη του Ιδιαίτερου Γραφείου ενδέχεται να συνοδεύουν τον Διαμεσολαβητή σε επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και να συνδράμουν στη σύνταξη ομιλιών, παρουσιάσεων ή εκθέσεων κατά περίπτωση.
 • Aidan O'Sullivan
  Διευθυντής, Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  Γενικώς υπεύθυνος για τη στρατηγική της Διαμεσολαβήτριας, τις διοργανικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διοίκηση του Γραφείου. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στρατηγικής. Συμβουλεύει τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με επικοινωνιακές δραστηριότητες και δραστηριότητες προβολής.
 • Fintan Butler
  Ανώτερος σύμβουλος
  Συμβουλεύει τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με έρευνες, διαδικασίες ερευνών και συναφή θέματα.
 • Graham Smith
  Ανώτερος σύμβουλος
  Ανώτερος σύμβουλος του Διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει πρόσβαση στα έγγραφα και είναι αρμόδιος για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της εξέτασης των καταγγελιών. Εκπροσωπεί τον Διαμεσολαβητή ως ομιλητής σε συνέδρια και εκδηλώσεις.
 • Silvia Bartolucci
  Προσωπικός βοηθός
  Αρμόδια για την οργάνωση του προγράμματος, των αποστολών και των συνεδριάσεων της Διαμεσολαβήτριας.
 • Frederik Hafen
  Βοηθός πολιτικής
  Υπεύθυνος για τις καθημερινές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών. Βοηθά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή εντός και εκτός Γραφείου, καθώς και στη σύνταξη ενημερωτικών δελτίων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
 • Caroline Moen
  Βοηθός ιδιαίτερου γραφείου
  Αρμόδιος/α για τη διαχείριση της ημερήσιας διάταξης του Διαμεσολαβητή· διαχειρίζεται το σύνολο της εισερχόμενης αλληλογραφίας και τις προσκλήσεις του Διαμεσολαβητή· διαχειρίζεται το ψηφιακό αρχείο του Γραφείου· υποστηρίζει την ενδοδιαδικτυακή επικοινωνία του Διαμεσολαβητή. Αρμόδιος/α για τα ειδικά διοικητικά καθήκοντα που του/της ανατίθενται.

Γενική Γραμματεία

Η γενική γραμματεία είναι αρμόδια για τη συνολική διαχείριση του Γραφείου και τη διασφάλιση του γενικού συντονισμού και της υλοποίησης της στρατηγικής του Διαμεσολαβητή.
 • Cesira D'Aniello (as from 1/9/2018)
  Γενική Γραμματέας
 • Peter Dyrberg
  Διαχειριστής σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας σε θέματα έρευνας
 • Murielle Richardson
  Διαχειρίστρια σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας σε θέματα προσωπικού και κύκλου διαχείρισης

Μονάδα Επικοινωνίας

Η Μονάδα Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, του βασικού κοινού-στόχου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις έρευνες και το στρατηγικό έργο του Διαμεσολαβητή, καθώς και τις παρεμβάσεις του σε συναφή θέματα στους κόλπους της ΕΕ και την ανάπτυξη πολιτικής.
Η μονάδα είναι αρμόδια για το γενικό στρατηγικό έργο στον τομέα της επικοινωνίας, καθώς και για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.
 • Gundi Gadesmann
  Επικεφαλής Επικοινωνίας
 • Sylvie Debout
  Βοηθός εκδόσεων
 • 'Ελενα Κινδύνη
  Υπεύθυνη ψηφιακών επικοινωνιών
 • Audrey Lemonnier
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Jean Lusweti
  Συντάκτης και βοηθός επικοινωνίας
 • Honor Mahony
  Υπεύθυνος Τύπου
 • Carolina Marín Vargas
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Richard More O'Ferrall
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας
 • Marina Ramazanova
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Gabrielle Sheridan
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Christelle Therouse
  Βοηθός επικοινωνίας

Μονάδα 1 - Έρευνες και ΤΠΕ

Η μονάδα 1 διενεργεί έρευνες για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
Η μονάδα 1 διαχειρίζεται επίσης την παροχή υποστήριξης και λύσεων ΤΠΕ για το Γραφείο του Διαμεσολαβητή, είναι αρμόδια για τον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και τον συντονισμό με άλλους διεθνείς οργανισμούς.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Προϊστάμενος ΤΠΕ και Ερευνών - Μονάδα 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Βοηθός διοίκησης
 • Maria Depasquale
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • Inga Jasmontaitė
  Βοηθός διοίκησης
 • Tereza Mandjukova
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Maria Moustakali
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Josef Nejedlý
  Νομικός σύμβουλος
 • Jakub Pawlowicz
  Νομικός σύμβουλος
 • Eija Salonen
  Νομική σύμβουλος
 • Francesca Gennari
  Ασκούμενος
Τομέας τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Επικεφαλής του τομέα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Kevin Crespo Gao
  Υπεύθυνος υποστήριξης τεχνολογίας πληροφοριών
 • Massimo Ezzy
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - Προγραμματιστής
 • Gaël Lambert
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - LSA
 • Denis Nikolov
  Ασκούμενος σε θέματα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών

Μονάδα 2 - Συντονισμός ερευνών δημοσίου ενδιαφέροντος

Η μονάδα 2 συντονίζει τις έρευνες που κατά την κρίση του Διαμεσολαβητή παρουσιάζουν ιδιαίτερο δημόσιο ενδιαφέρον και διευθύνει την ταχεία διαδικασία για την απόκτηση πρόσβασης σε έγγραφα υποθέσεων.
 • Fergal Ó Regan
  Επικεφαλής Συντονισμού Ερευνών Δημοσίου Ενδιαφέροντος - Μονάδα 2
 • Tessa Harris Hess
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Catherine Vaudé
  Βοηθός διοίκησης
 • Elke Winter-Mes
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Una Kadunić
  Ασκούμενος

Μονάδα 3 - Έρευνες

Βασική αποστολή της μονάδας 3 είναι η διενέργεια ερευνών για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
 • Lambros Papadias
  Επικεφαλής Ερευνών - Μονάδα 3
 • Αντώνιος Αντωνιάδης
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • Celien Coltura
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Madeleine Healy
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Patricia López Martín
  Νομική σύμβουλος
 • Erika Murányi
  Βοηθός διοίκησης
 • Silvia Ticau
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • Diana Riochet
  Νομική σύμβουλος
 • José Campos Navarro
  Ασκούμενος
 • Tania Isacu
  Ασκούμενος

Μονάδα 4 - Έρευνες

Βασική αποστολή της μονάδας 4 είναι η διενέργεια ερευνών για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
 • Tina Nilsson
  Επικεφαλής Ερευνών - Μονάδα 4
 • Evelyne Coudière
  Βοηθός διοίκησης
 • Nastasja Fuxa
  Νομική σύμβουλος
 • Laura Massocchi
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Angela Marcos Figueruelo
  Νομική σύμβουλος
 • Konstantinos Tsaklidis
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • Michaela Gehring
  Ασκούμενος
 • Sandra Karlsson
  Ασκούμενος

Μονάδα 5 - Έρευνες και διαχείριση διαδικασίας

Η μονάδα 5 χειρίζεται τις καταγγελίες και διενεργεί έρευνες για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
Η μονάδα 5 είναι επίσης αρμόδια για την καταχώριση και τη διαχείριση των υποθέσεων, τη διαχείριση των αρχείων και τον χειρισμό των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα.
 • Peter Bonnor
  Επικεφαλής διαδικασιών διαχείρισης και ερευνών - Μονάδα 5 - Υπεύθυνος Διαφάνειας
 • Christophe Bauer
  Βοηθός του Υπεύθυνου Μονάδας - Διαδικασίες διαχείρισης υποθέσεων
 • Séverine Beyer
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • Ana Bismarque Gaspar
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • Juliano Franco
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • Oualiba Makhloufia
  Βοηθός του Επικεφαλής Μονάδας - Υπεύθυνη διαχείρισης εγγράφων
 • Aude Perrot
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Michael Weiskorn
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων - Ελευθερία πληροφόρησης
 • Caroline Zinck
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • Marta Barzagli
  Ασκούμενος

Μονάδα στρατηγικών ερευνών

Αποστολή της μονάδας στρατηγικών ερευνών είναι η προώθηση συστηματικών βελτιώσεων στη διοίκηση της ΕΕ, κυρίως με τη διενέργεια και εποπτεία αυτεπάγγελτων ερευνών και τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής του Διαμεσολαβητή μέχρι το 2019 και τις προτεραιότητες που ορίζονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης.
 • Rosita Hickey
  Επικεφαλής στρατηγικών ερευνών
 • Elpida Apostolidou
  Νομικός σύμβουλος
 • Tanja Ehnert
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Koen Roovers
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • Maximillian Kemp
  Ασκούμενος

Μονάδα Προσωπικού, Διοίκησης και Προϋπολογισμού.

Η μονάδα προσωπικού, διοίκησης και προϋπολογισμού είναι αρμόδια για όλα τα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τις κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό του θεσμικού οργάνου, το προσωπικό, τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά. Αποστολή της μονάδας είναι να συνδράμει τον Διαμεσολαβητή παρέχοντας στο θεσμικό όργανο προσωπικό υψηλής κατάρτισης, διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες εργασίας και τα υψηλότερα πρότυπα αποτελεσματικότητας και ακεραιότητας στη χρήση των δημοσίων πόρων.
 • Alessandro Del Bon
  Προϊστάμενος Μονάδας Προσωπικού, Διοίκησης και Προϋπολογισμού
Τομέας προϋπολογισμού
 • Véronique Vandaele
  Επικεφαλής του τομέα προϋπολογισμού
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Γραμματειακή υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Μονάδας - Υπεύθυνος Οικονομικής Υποστήριξης
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • Stéphanie Maraj
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • Emese Szentes
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
Τομέας ανθρώπινων πόρων
 • Ζήνα Ασημακοπούλου
  Επικεφαλής του τομέα ανθρώπινων πόρων
 • Rachel Doell
  Βοηθός διοίκησης
 • Henri Finckbohner
  Oδηγός- Διοικητική υποστήριξη
 • Giovanna Fragapane
  Βοηθός διοίκησης
 • Marjorie Fuchs
  Υπάλληλος διοίκησης
 • Isgouhi Krikorian
  Βοηθός διοίκησης
 • Charles Mebs
  Βοηθός διοίκησης
 • Félicia Voltzenlogel
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 • Juliano Franco
  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Elpida Apostolidou
  Βοηθός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων