• Υποβάλετε την αναφορά σας
 • Αίτηση παροχής πληροφοριών
 Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας Με ορίζοντα το 201960th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Η ομάδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Η ομάδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής διαθέτει γλωσσομαθές προσωπικό με υψηλή κατάρτιση απαραίτητο προκειμένου να φέρει σε πέρας τη διττή αποστολή του: αφενός, την  εξέταση αναφορών στις 23 γλώσσες της Συνθήκης και, αφετέρου, την ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς. Η παρούσα ενότητα περιέχει πλήρη κατάλογο των μελών του προσωπικού καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Το Γραφείο λειτουργεί υπό τις άμεσες εντολές της Διαμεσολαβήτριας. Συμβουλεύει και επικουρεί τη Διαμεσολαβήτρια με σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων της.

Όλα τα μέλη του Γραφείου μπορούν, εφόσον τους ζητηθεί, να συνοδεύουν τη Διαμεσολαβήτρια σε αποστολές και μπορούν, εφόσον τους ανατεθεί, να συμβάλουν στη σύνταξη ομιλιών, παρουσιάσεων ή εκθέσεων.

 • Aidan O'Sullivan
  Διευθυντής, Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  Γενικώς υπεύθυνος για τη στρατηγική της Διαμεσολαβήτριας, τις διοργανικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διοίκηση του Γραφείου. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στρατηγικής. Συμβουλεύει τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με επικοινωνιακές δραστηριότητες και δραστηριότητες προβολής.
 • Fintan Butler
  Μέλος του ιδιαίτερου γραφείου
  Συμβουλεύει τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με έρευνες, διαδικασίες ερευνών και συναφή θέματα.
 • Graham Smith
  Μέλος του ιδιαίτερου γραφείου
  Κύριος σύμβουλος του Ιδιαίτερου Γραφείου σε θέματα σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, περιλαμβανομένων των διεπαφών προστασίας δεδομένων. Συμβουλεύει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τη γενική γραμματεία σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διαχείρισης αναφορών. Υψηλόβαθμος εκπρόσωπος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Συμβουλεύει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, καθώς και σε θέματα διεθνών σχέσεων σε συνεργασία με τη μονάδα επικοινωνίας.
 • Silvia Bartolucci
  Βοηθός στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
 • Frederik Hafen
  Βοηθός στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  Υπεύθυνος για τις καθημερινές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών. Βοηθά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή εντός και εκτός Γραφείου, καθώς και στη σύνταξη ενημερωτικών δελτίων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αρμόδιος για τα ειδικά διοικητικά καθήκοντα που του ανατίθενται.
 • Caroline Moen
  Βοηθός στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  Αρμόδια για την οργάνωση του προγράμματος, των αποστολών και των συνεδριάσεων της Διαμεσολαβήτριας· διεκπεραιώνει όλη την εισερχόμενη αλληλογραφία και τις προσκλήσεις της Διαμεσολαβήτριας· διαχειρίζεται το ψηφιακό αρχείο του Γραφείου· διαχειρίζεται τις υπηρεσίες Ενδοδικτύου της Διαμεσολαβήτριας. Αρμόδια για τα ειδικά διοικητικά καθήκοντα που της ανατίθενται.

Γενική Γραμματεία

Η γενική γραμματεία είναι αρμόδια για τη συνολική διαχείριση του Γραφείου και τη διασφάλιση του γενικού συντονισμού και της υλοποίησης της στρατηγικής του Διαμεσολαβητή.
 • Beate Gminder
  Γενική Γραμματέας
 • Peter Dyrberg
  Διαχειριστής σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας σε θέματα έρευνας
 • Murielle Richardson
  Διαχειρίστρια σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας σε θέματα προσωπικού και κύκλου διαχείρισης
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Βοηθός διοίκησης

Μονάδα Επικοινωνίας

Η μονάδα επικοινωνίας είναι αρμόδια για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, του βασικού κοινού-στόχου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις έρευνες του Διαμεσολαβητή, την καθοδήγηση σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας, καθώς και τις παρεμβάσεις του σε συναφή θέματα στους κόλπους της ΕΕ και την ανάπτυξη πολιτικής. Η μονάδα είναι επίσης αρμόδια για στρατηγικές συμβουλές επικοινωνίας εντός του Γραφείου, καθώς και για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.
 • Gundi Gadesmann
  Επικεφαλής Επικοινωνίας
 • Sylvie Debout
  Βοηθός εκδόσεων
 • 'Ελενα Κινδύνη
  Υπεύθυνος Κοινωνικών Μέσων και Επικοινωνίας
 • Audrey Lemonnier
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Jean Lusweti
  Συντάκτης και βοηθός επικοινωνίας
 • Honor Mahony
  Υπεύθυνος Τύπου
 • Carolina Marín Vargas
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Richard More O'Ferrall
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας
 • Marina Ramazanova
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Gabrielle Sheridan
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Christelle Therouse
  Βοηθός επικοινωνίας

Μονάδα 1 - Έρευνες και ΤΠΕ

Η βασική αποστολή της Μονάδας 1 είναι η διενέργεια ερευνών για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
Η μονάδα 1 επιτελεί ζωτικές λειτουργίες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ολόκληρου του Γραφείου του Διαμεσολαβητή μέσω της παροχής υποστήριξης και λύσεων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, της διευθέτησης των νομικών ζητημάτων της συνεργασίας του Διαμεσολαβητή με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και της διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Προϊστάμενος ΤΠΕ και Ερευνών - Μονάδα 1
 • Ζήνα Ασημακοπούλου
  Υπεύθυνη Ερευνών
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Βοηθός διοίκησης
 • Maria Depasquale
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • Inga Jasmontaitė
  Βοηθός διοίκησης
 • Josef Nejedlý
  Νομικός σύμβουλος
 • Eija Salonen
  Νομική σύμβουλος
 • Alja Ladinek
  Ασκούμενη δικηγόρος
 • Tula Semi
  Ασκούμενη δικηγόρος
Τομέας τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Επικεφαλής του τομέα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Kevin Crespo Gao
  Υπεύθυνος υποστήριξης τεχνολογίας πληροφοριών
 • Massimo Ezzy
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - Προγραμματιστής
 • Gaël Lambert
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - LSA
 • Aurimas Dainius
  Ασκούμενος σε θέματα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών

Μονάδα 2 - Συντονισμός ερευνών δημοσίου ενδιαφέροντος

 • Fergal Ó Regan
  Επικεφαλής Συντονισμού Ερευνών Δημοσίου Ενδιαφέροντος - Μονάδα 2
 • Celien Coltura
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • Katrin Metz-van Issem
  Νομική σύμβουλος
 • Jakub Pawlowicz
  Νομικός σύμβουλος
 • Catherine Vaudé
  Βοηθός διοίκησης
 • - -
  Νομικός σύμβουλος

Μονάδα 3 - Έρευνες

Βασική αποστολή της μονάδας 3 είναι η διενέργεια ερευνών για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
 • Lambros Papadias
  Επικεφαλής Ερευνών - Μονάδα 3
 • Αντώνιος Αντωνιάδης
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • Patricia López Martín
  Νομική σύμβουλος
 • Erika Murányi
  Βοηθός διοίκησης
 • Diana Riochet
  Νομική σύμβουλος
 • Anna-Luna Bertram
  Ασκούμενη δικηγόρος
 • Enrico Nadbath
  Ασκούμενος δικηγόρος

Μονάδα 4 - Έρευνες

Βασική αποστολή της μονάδας 4 είναι η διενέργεια ερευνών για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
 • Tina Nilsson
  Επικεφαλής Ερευνών - Μονάδα 4
 • Evelyne Coudière
  Βοηθός διοίκησης
 • Philipp-Maximilian Chaimowicz
  Νομικός σύμβουλος
 • Nastasja Fuxa
  Νομική σύμβουλος
 • Bogna Krysińska
  Νομική σύμβουλος
 • Angela Marcos Figueruelo
  Νομική σύμβουλος
 • Jan Stadler
  Νομικός σύμβουλος
 • Julie Feremans
  Ασκούμενη δικηγόρος
 • Silja Nordmeyer-Andrez
  Ασκούμενη δικηγόρος

Μονάδα 5 - Έρευνες και διαχείριση διαδικασίας

Βασική αποστολή της μονάδας 5 είναι ο χειρισμός των αναφορών και η διενέργεια ερευνών για πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Διαμεσολαβητή.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και την καταχώριση, η μονάδα 5 συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του Γραφείου μέσω της διαχείρισης, της κοινοχρησίας του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και των μη ειδικών εργαλείων τήρησης αρχείων που διαθέτει το Γραφείο. Επιπλέον, η μονάδα συμβάλλει στον αποτελεσματικό χειρισμό αιτημάτων σχετικά με την ελευθερία πληροφόρησης που απευθύνονται στο γραφείο, εκπληρώνοντας τον διττό σκοπό της, ήτοι α) να παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε εξωτερικούς χρήστες πληροφοριών και β) να βοηθά το Γραφείο στη διατήρηση της συνεκτικότητάς του μεταξύ των εσωτερικών του πρακτικών και της εξωτερικής αξιολόγησης των ζητημάτων που σχετίζονται με την ελευθερία πληροφοριών.
 • Peter Bonnor
  Επικεφαλής διαδικασιών διαχείρισης και ερευνών - Μονάδα 5 - Υπεύθυνος Διαφάνειας
 • Christophe Bauer
  Βοηθός του Υπεύθυνου Μονάδας - Διαδικασίες διαχείρισης υποθέσεων
 • Séverine Beyer
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • Juliano Franco
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • Daniel Koblencz
  Νομικός σύμβουλος
 • Hanna Kubiak
  Βοηθός χειρισμού αναφορών
 • Oualiba Makhloufia
  Βοηθός του Επικεφαλής Μονάδας - Υπεύθυνη διαχείρισης εγγράφων
 • Ana Bismarque Gaspar
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • Michael Weiskorn
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων - Ελευθερία πληροφόρησης
 • Caroline Zinck
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • Aude Perrot
  Ασκούμενη δικηγόρος

Μονάδα στρατηγικών ερευνών

Αποστολή της μονάδας στρατηγικών ερευνών είναι η προώθηση συστηματικών βελτιώσεων στη διοίκηση της ΕΕ, κυρίως με τη διενέργεια και εποπτεία αυτεπάγγελτων ερευνών και τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής του Διαμεσολαβητή μέχρι το 2019 και τις προτεραιότητες που ορίζονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης.
 • Rosita Hickey
  Επικεφαλής στρατηγικών ερευνών
 • Elpida Apostolidou
  Νομικός σύμβουλος
 • Alice Bossière
  Υπεύθυνος αυτεπάγγελτων ερευνών
 • Koen Roovers
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • Pieter van der Ploeg
  Ασκούμενος δικηγόρος

Μονάδα Προσωπικού, Διοίκησης και Προϋπολογισμού.

Η μονάδα προσωπικού, διοίκησης και προϋπολογισμού είναι αρμόδια για όλα τα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τις κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό του θεσμικού οργάνου, το προσωπικό, τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά. Αποστολή της μονάδας είναι να συνδράμει τον Διαμεσολαβητή παρέχοντας στο θεσμικό όργανο προσωπικό υψηλής κατάρτισης, διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες εργασίας και τα υψηλότερα πρότυπα αποτελεσματικότητας και ακεραιότητας στη χρήση των δημοσίων πόρων.
 • Alessandro Del Bon
  Προϊστάμενος Μονάδας Διοίκησης και Προσωπικού
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Γραμματειακή υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Μονάδας - Υπεύθυνος Οικονομικής Υποστήριξης
 • Rachel Doell
  Βοηθός διοίκησης
 • Henri Finckbohner
  Oδηγός- Διοικητική υποστήριξη
 • Giovanna Fragapane
  Βοηθός διοίκησης
 • Marjorie Fuchs
  Κύριος υπάλληλος διοίκησης
 • Isgouhi Krikorian
  Βοηθός διοίκησης
 • Stéphanie Maraj
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • Charles Mebs
  Βοηθός διοίκησης
 • Véronique Vandaele
  Υπεύθυνη λογιστικής διαχείρισης
 • Félicia Voltzenlogel
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • Christophe Walravens
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • Emese Waltz
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 • Juliano Franco
  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Elpida Apostolidou
  Assistant to the Data Protection Officer