• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Σύνδεση με το λογαριασμό μου

Προσλήψεις

Διαδικασία

Οι κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Γραμματεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή πληρούνται μέσω εσωτερικής μετάταξης ή προαγωγής, μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων από άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Κοινότητας ή μέσω πρόσληψης από εφεδρικούς πίνακες που καταρτίζονται ύστερα από ανοικτούς διαγωνισμούς που οργανώνονται από την Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) ή από θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Οι κενές θέσεις έκτακτου προσωπικού πληρούνται κυρίως ύστερα από θεώρηση των πινάκων που συντάσσει σε εξειδικευμένους τομείς η EPSO ή άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ, με σκοπό την στελέχωση των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με προσωπικό που προσλαμβάνεται βάσει σύμβασης. Οι θέσεις των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή μέσω πίνακα καταρτισμένου από την EPSO προβάλλονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Επίσης, ο Διαμεσολαβητής κοινοποιεί τις εν λόγω κενές θέσεις και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Κοινόητας.

Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή πρέπει να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα της EPSO, όπου βρίσκονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές διαδικασίες επιλογής.

Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει σε μία ή περισσότερες διαδικασίες επιλογής και που επιθυμούν ιδιαιτέρως να εργαστούν στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας τον κωδικό της διαδικασίας επιλογής στην Μονάδα Προσωπικού, Διοίκησης και Προϋπολογισμού του Διαμεσολαβητή.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως

Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης των παρακάτω θέσεων:

Διαθέσιμες γλώσσες  :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει

Διαθέσιμες γλώσσες  :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Υποβολή αίτησης
Διαθέσιμες γλώσσες  :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) - Η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) ιδρύθηκε την 26η Ιουλίου 2002. Αποστολή της είναι η οργάνωση ανοικτών διαγωνισμών για την επιλογή υψηλά καταρτισμένου προσωπικού προς πρόσληψη σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η EPSO τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2003.

Υποτροφίες Ασκουμένων

Κανόνες

Ο Διαμεσολαβητής προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης δύο φορές ετησίως, κατά κύριο λόγο σε απόφοιτους πανεπιστημίου ή ισότιμου ιδρύματος. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου. Ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι ασκούμενοι στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή πρέπει απαραιτήτως να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Για τους ίδιους λόγους, τα έγγραφα που αφορούν αιτήσεις πρακτικής άσκησης διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Ο Διαμεσολαβητής προσφέρει την δυνατότητα πρακτικής άσκησης, δύο φορές ετησίως, πρωτίστως σε απόφοιτους νομικης σχολής. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου. Ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι ασκούμενοι στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή πρέπει απαραιτήτως να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Για τους ίδιους λόγους, τα έγγραφα που αφορούν αιτήσεις πρακτικής άσκησης διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Δεν υπάρχει καμία προκήρυξη θέσης πρακτικής άσκησης επί του παρόντος.

Χρήσιμες Συνδέσεις