• Υποβάλετε την αναφορά σας
 • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Εθνικοί διαμεσολαβητές

 • be
 • bg
 • cz
 • dk
 • de
 • ee
 • ie
 • gr
 • es
 • fr
 • hr
 • it
 • cy
 • lv
 • lt
 • lu
 • hu
 • mt
 • nl
 • at
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
 • fi
 • se
 • uk
 • no

Βέλγιο

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel
Τηλ.: +32 2 289 27 27
Φαξ: +32 2 289 27 28
Ιστότοπος: http://www.federalombudsman.be

Βουλγαρία

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia
Τηλ.: +359 2 81 06 955
Φαξ: +359 2 81 06 963
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.bg

Τσεχική Δημοκρατία

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno
Τηλ.: +420 542 542 888
Φαξ: +420 542 542 772
Ιστότοπος: http://www.ochrance.cz

Δανία

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K
Τηλ.: +45 33 13 25 12
Φαξ: +45 33 13 07 17
Ιστότοπος: http://www.ombudsmanden.dk

Γερμανία

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin
Τηλ.: +49 30 227 35257
Φαξ: +49 30 227 36053
Ιστότοπος: https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html

Εσθονία

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn
Τηλ.: +372 693 8400
Φαξ: +372 693 8401
Ιστότοπος: http://www.oiguskantsler.ee

Ιρλανδία

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street
IE-Dublin 2
Τηλ.: +353 1 678 5222
Φαξ: +353 1 661 0570
Ιστότοπος: https://www.ombudsman.ie

Ελλάδα

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens
Τηλ.: +30 213 1306 600
Φαξ: +30 213 1306 800
Ιστότοπος: http://www.synigoros.gr

Ισπανία

Defensora del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y
Calle Zurbano, 42
ES-28010 Madrid
Τηλ.: +34 91 432 79 00
Φαξ: +34 91 308 11 58
Ιστότοπος: http://www.defensordelpueblo.es

Γαλλία

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris
Τηλ.: +33 1 53 29 22 00
Φαξ: +33 1 53 29 22 45
Ιστότοπος: http://www.defenseurdesdroits.fr

Κροατία

Pučki pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6
HR-10000 Zagreb
Τηλ.: +385 1 4851 855
Φαξ: +385 1 6431 628
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.hr

Ιταλία

Η Ιταλία δεν διαθέτει ούτε εθνικό διαμεσολαβητή ούτε εθνική επιτροπή αναφορών. Εντούτοις, σε εθνικό επίπεδο, έχει συσταθεί ένας συλλογικός φορέας για τη διάδοση και ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του διαμεσολαβητή και των σχέσεων με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα Διαμεσολαβητών Περιφερειών και Αυτόνομων Επαρχιών.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα Διαμεσολαβητών Περιφερειών και Αυτόνομων Επαρχιών είναι επί του παρόντος ο περιφερειακός διαμεσολαβητής της Abruzzo και οι δύο αντιπρόεδροι είναι ο διαμεσολαβητής της Valle d’Aosta και ο διαμεσολαβητής της αυτόνομης επαρχίας του Trento.

Το Συντονιστικό Όργανο φιλοξενείται από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Κοινοβουλουλίων στη Ρώμη.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41
IT-00193 Roma
Τηλ.: +39 06 3600 3673
Φαξ: +39 06 3600 4775
Ιστότοπος: http://www.difesacivicaitalia.it/

Κύπρος

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House
Diagorou 2
CY-1097 Nicosia
Τηλ.: +357 22 405500
Φαξ: +357 22 672881
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.gov.cy

Λεττονία

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga
Τηλ.: +371 67686768
Φαξ: +371 67244074
Ιστότοπος: http://www.tiesibsargs.lv

Λιθουανία

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius
Τηλ.: +370 5 266 51 05
Φαξ: +370 5 266 51 38
Ιστότοπος: http://www.lrski.lt

Λουξεμβούργο

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg
Τηλ.: +352 26 27 01 01
Φαξ: +352 26 27 01 02
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.lu

Ουγγαρία

Alapvető Jogok Biztosa
Nádor u. 22
HU-1051 Budapest
Τηλ.: +36 1 475 7100
Φαξ: +36 1 269 1615
Ιστότοπος: http://www.ajbh.hu

Μάλτα

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07
Τηλ.: +356 21 24 79 44
Φαξ: +356 21 24 79 24
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.org.mt

Κάτω Χώρες

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag
Τηλ.: +31 70 356 35 63
Φαξ: +31 70 360 75 72
Ιστότοπος: http://www.nationaleombudsman.nl

Αυστρία

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien
Τηλ.: +43 (1) 515 05-0
Φαξ: +43 (1) 515 05-150
Ιστότοπος: http://www.volksanwaltschaft.gv.at

Πολωνία

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa
Τηλ.: +48 22 551 77 00
Φαξ: +48 22 827 64 53
Ιστότοπος: http://www.rpo.gov.pl

Πορτογαλία

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa
Τηλ.: +351 213 926 600
Φαξ: +351 213 961 243
Ιστότοπος: http://www.provedor-jus.pt

Ρουμανία

Avocatul Poporului
Eugeniu Carada 3
Sector 3
RO-71204 Bucuresti
Τηλ.: +40 21 312 71 34
Φαξ: +40 21 312 49 21
Ιστότοπος: http://www.avp.ro

Σλοβενία

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana
Τηλ.: +386 1 475 00 50
Φαξ: +386 1 475 00 40
Ιστότοπος: http://www.varuh-rs.si

Σλοβακία

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Τηλ.: +421 2 323 63 705
Φαξ: +421 2 323 63 703
Ιστότοπος: http://www.vop.gov.sk

Φινλανδία

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki
Τηλ.: +358 9 4321
Φαξ: +358 9 432 2268
Ιστότοπος: http://www.oikeusasiamies.fi

Φινλανδία

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto
Τηλ.: +358 9 16001
Φαξ: +358 9 160 23975
Ιστότοπος: http://www.oikeuskansleri.fi

Σουηδία

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm
Τηλ.: +46 8 786 40 00
Φαξ: +46 8 21 65 58
Ιστότοπος: http://www.jo.se

Ηνωμένο Βασίλειο

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
UK-London SW1P 4QP
Τηλ.: +44 345 015 4033
Φαξ: +44 300 061 4000
Ιστότοπος: http://www.ombudsman.org.uk

Νορβηγία

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo
Τηλ.: +47 22 82 85 00
Φαξ: +47 22 82 85 11
Ιστότοπος: http://www.sivilombudsmannen.no