• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών περιλαμβάνει πάνω από 95 γραφεία σε 36 ευρωπαϊκές χώρες. Το Δίκτυο περιλαμβάνει τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές και τα συναφή όργανα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εθνικοί διαμεσολαβητές και τα συναφή όργανα του Δικτύου έχουν ορίσει από έναν υπεύθυνο επικοινωνίας, που ενεργεί ως σημείο επαφής με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου.

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σταθερά σε ένα δυναμικό εργαλείο συνεργασίας για τους διαμεσολαβητές και το προσωπικό τους, και χρησιμεύει ως αποτελεσματικός μηχανισμός συνεργασίας για την αντιμετώπιση υποθέσεων. Το Δίκτυο είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια καθώς της επιτρέπει να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά τις καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Πραγματοποιείται ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω σεμιναρίων και συναντήσεων, ενός τακτικού ενημερωτικού δελτίου, ενός ηλεκτρονικού φόρουμ και μιας ημερήσιας ηλεκτρονικής ενημερωτικής υπηρεσίας. Οι επισκέψεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας που οργανώνονται από τους διαμεσολαβητές στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες έχουν επίσης αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές όσον αφορά την ανάπτυξη του Δικτύου.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen