• Υποβάλετε την αναφορά σας
  • Αίτηση παροχής πληροφοριών
60th Rome Treaty anniversaryη Ευρώπη σου - Η δικτυακή πύλη των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών άμεσης σύνδεσης

Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών

Διαθέσιμες γλώσσες  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών δημιουργήθηκε το 1996 για να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ, αφενός, των εθνικών και των περιφερειακών διαμεσολαβητών και των παρεμφερών φορέων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και των άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και, αφετέρου, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κοινός στόχος όλων των μελών του Δικτύου είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και η διασφάλιση ότι το κοινό απολαμβάνει φιλικές προς τον πολίτη υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που λειτουργούν βάσει των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας.

Από της αναλήψεως των καθηκόντων της τον Οκτώβριο του 20`13, η εν ενεργεία Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O'Reilly άρχισε να αναπτύσσει και να υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις αλληλοενισχυόμενους στόχους:

· τον αντίκτυπο

· τη συνάφεια

· την προβολή

Μία από τις βασικές προτεραιότητες για το προσεχές διάστημα είναι η μεταρρύθμιση του Δικτύου με γνώμονα αυτούς τους τρεις στόχους, ώστε να διασφαλισθεί η απόκτηση πλήρους ικανότητας εξυπηρέτησης του ευρωπαϊκού δημοσίου συμφέροντος. Μετά τη διαβούλευση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών μέσω ερωτηματολογίου το 2014, τον διάλογο στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργάνωσε το Δίκτυο, τη συνεισφορά του προσωπικού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του Δικτύου από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καταρτίσθηκε μία δέσμη προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του Δικτύου.

Μεταξύ των βασικών σκοπών του Δικτύου περιλαμβάνονται: α) η πλήρης ενημέρωση των μελών του Δικτύου σχετικά με τις εξελίξεις στο δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ, ιδίως στους τομείς όπου οι εν λόγω εξελίξεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με το έργο των μελών του Δικτύου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, β) η διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών του Δικτύου στην εμπειρογνωμοσύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και γ) η ενθάρρυνση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των άλλων μελών του Δικτύου μέσω παράλληλων ερευνών, ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών και άλλων πρωτοβουλιών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το Δίκτυο διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες που του επιτρέπουν να καταστεί ένα πιο ζωντανό και δυναμικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση της συνεργασίας μέσω της προσφορότερης χρήσης των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας, καθώς και της εστίασης σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επιθυμεί να ενισχύσει τον συντονιστικό της ρόλο στο Δίκτυο λειτουργώντας ως στρατηγικός πόρος για την προαγωγή της καινοτομίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Σχεδιάζει να ενισχύσει την προβολή του Δικτύου και να συμβάλει στη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις στη διοίκηση της ΕΕ και αντιστρόφως. Οι τακτικές επαφές της με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους στην ΕΕ της επιτρέπουν να αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση εντονότερα σε σχέση με το παρελθόν κατά τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Δίκτυο.

Η επικεφαλής της Μονάδας Επικοινωνίας του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Επιπλέον, η Προϊσταμένη της Μονάδας 1-Έρευνες και ΤΠΕ, θα συντονίζει τις παράλληλες έρευνες και τη συνεργασία με το Δίκτυο για νομικά θέματα.

Παράλληλες έρευνες

Η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των μελών του Δικτύου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διευκόλυνε σημαντικά την αυτεπάγγελτη έρευνα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τις επιχειρήσεις κοινών επιστροφών του Frontex. Οι παράλληλες έρευνες που διενεργήθηκαν συναφώς από αρκετούς εθνικούς διαμεσολαβητές και από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατέδειξαν τις μεγάλες δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δικτύου για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η πρώτη συνεργασία αυτού του είδους που υλοποιήθηκε μέσω του Δικτύου δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες για περισσότερες ανάλογες έρευνες.

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας με το Δίκτυο μέσω της διενέργειας παράλληλων ερευνών για θέματα που αφορούν τη διοίκηση της ΕΕ και τις εθνικές διοικήσεις. Οι έρευνες μπορούν να συμβάλουν στην ουσιαστική ενίσχυση της συνάφειας και της προβολής των δραστηριοτήτων του Δικτύου που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος. Η προσεκτική επιλογή των προς διερεύνηση θεμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση ανάλογων ερευνών. Στο μέτρο του δυνατού, η έναρξη και η περάτωση τέτοιων ερευνών, καθώς και η υποβολή των εκθέσεων αποτελεσμάτων, πρέπει να ευθυγραμμίζονται.

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια του Δικτύου διευκολύνουν σημαντικά τη συζήτηση θεμάτων και εξελίξεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των μελών του Δικτύου, την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάπτυξη της συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μεταξύ των μελών, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του Δικτύου Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών για το ευρωπαϊκό κοινό.

Με στόχο την ενίσχυση της προβολής του Δικτύου στο ευρύ κοινό, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δικτύου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προτείνει τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σεμιναρίων του Δικτύου.

Αντί της διοργάνωσης σεμιναρίων για τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές και τα γραφεία διασύνδεσης ανά δύο έτη, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα διοργανώνει από το 2016 και εξής ένα σεμινάριο ανά έτος στις Βρυξέλλες. Στο σεμινάριο θα μπορούν να μετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου. Τα σεμινάρια αυτά θα εστιάζουν σε θέματα δημοσίου συμφέροντος που άπτονται τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του εθνικού επιπέδου, π.χ. θέματα για τα οποία διενεργούνται παράλληλες έρευνες. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι ενδιαφερόμενοι με έδρα στις Βρυξέλλες, π.χ. κεντρικοί οργανισμοί της ΕΕ, θα καλούνται να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στα σεμινάρια με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εργασίες των σεμιναρίων θα αναμεταδίδονται απευθείας μέσω Διαδικτύου, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους από το κοινό και τα μέλη του προσωπικού του Δικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την επιλογή των θεμάτων θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη προσέλκυσης των δημοσιογράφων και άλλων πολλαπλασιαστών με στόχο την ενίσχυση της προβολής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.

Αντί της έντυπης έκδοσης των πρακτικών αρκετούς μήνες μετά τη διοργάνωση της εκάστοτε εκδήλωσης, τα βίντεο, οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις θα διατίθενται μέσω Διαδικτύου αμέσως μετά την εκδήλωση. Η ενότητα «Events» (εκδηλώσεις) του εξωδικτύου (Extranet) θα τεθεί στη διάθεση του κοινού και θα περιέχει ημερολόγιο όλων των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και από άλλα δίκτυα και ενώσεις διαμεσολαβητών.

Η αναμόρφωση των σεμιναρίων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αντίκτυπό τους στο ευρύ κοινό, τα μέλη του Δικτύου και τα διάφορα ειδικά ακροατήρια, καθώς τα θέματα θα επιλέγονται κατά κανόνα βάσει στρατηγικών προτεραιοτήτων και θα παρέχονται μεγαλύτερα περιθώρια συνεργασίας και συζήτησης.

Ειδικές συνεδριάσεις

Εκτός από τις ετήσιες εκδηλώσεις του Δικτύου στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα επωφελής θα μπορούσε να αποβεί η διεύρυνση των επαφών μεταξύ μικρότερων ομάδων γραφείων διαμεσολαβητών ή επιτροπών αναφορών, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών για παράλληλες έρευνες ή για άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προτείνει την εξέταση της δυνατότητας διοργάνωσης τακτικών τηλεδιασκέψεων, διαδικτυακών σεμιναρίων ή παρεμφερών λύσεων για την πραγματοποίηση επαφών μεταξύ των μελών του Δικτύου σε τακτικότερη βάση. Για παράδειγμα, σε τέτοιες ειδικές συνεδριάσεις θα μπορούσαν να μετέχουν οι ερευνητές που διενεργούν παράλληλες έρευνες με στόχο την ανταλλαγή εκθέσεων προόδου και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επικοινωνίας. Η προσφορότερη χρήση του Extranet, μετά τη δημιουργία του, θα μπορούσε να συμβάλει στην ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια αυτών των ειδικών συνεδριάσεων.

Η ανάπτυξη των εν λόγω ειδικών συνεδριάσεων μπορεί να αυξήσει τη συνάφεια του Δικτύου και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του προσωπικού όλων των φορέων που μετέχουν στο Δίκτυο. Επίσης, είναι δυνατή η προσαρμογή και εξέλιξή τους με γνώμονα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, καθώς η δημιουργία, η ανάπτυξη, η μείωση ή η διάλυση των συναφών ομάδων προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μεταβολής των προτεραιοτήτων.

Ανταλλαγή πληροφοριών του Δικτύου

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών του Δικτύου μέσω του Extranet, τα«Καθημερινά Νέα» του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, καθώς και η έκδοση των πρακτικών των σεμιναρίων, αποτελούν τον πυρήνα ολόκληρου του συστήματος επικοινωνίας του Δικτύου. Ωστόσο, η τεχνολογία εξελίσσεται, οι πόροι μειώνονται και η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών αποκτά ολοένα μεγαλύτερο προβάδισμα.

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προτείνει τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών, καθώς και τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών κατά περίπτωση. Εκφράζει επίσης την επιθυμία να βελτιωθούν τα εργαλεία επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, ώστε να διευκολύνουν τη διεξαγωγή ενός πιο δυναμικού διαλόγου μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.

Το βασικό εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών στο Δίκτυο είναι το Extranet, το οποίο θα εκσυγχρονιστεί με γνώμονα την προσφορότερη χρήση του «φόρουμ», π.χ. στο πλαίσιο των παράλληλων ερευνών ή της προετοιμασίας των σεμιναρίων. Περαιτέρω, το Extranet πρέπει μακροπρόθεσμα να καταστεί μια πιο προσφυής πηγή πληροφοριών σχετικά με το οικείο δίκαιο της ΕΕ, τις βέλτιστες πρακτικές των γραφείων των διαμεσολαβητών και τη συλλογή πληροφοριών για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Μεσοπρόθεσμα, το Extranet θα εξελιχθεί σε δικτυακό τόπο του Δικτύου και θα διαθέτει ενότητες προσβάσιμες στο κοινό και ενότητες που θα εξακολουθήσουν να προορίζονται μόνο για τα μέλη του Δικτύου.

Τα «Νέα» είναι η ενότητα του Extranet που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής βελτιώνει το σύστημα των «Καθημερινών Νέων» μέσω της πλήρους αυτοματοποίησής του. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα νέα που λαμβάνονται μέσω ενημερώσεων RSS από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες, δημοσιεύονται αυτόματα στα «Καθημερινά Νέα». Ακολούθως, οι συνδρομητές των «Καθημερινών Νέων» θα μπορούν να επιλέξουν τη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να λαμβάνουν τα νέα, καθώς και τις χώρες και τις περιφέρειες που τους ενδιαφέρουν.

Σχεδιάζεται επίσης το άνοιγμα της ενότητας των «Νέων» του Extranet ώστε το ευρύ κοινό να μπορεί να εγγράφεται ως συνδρομητής των «Καθημερινών Νέων». Το μέτρο αυτό θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της προβολής των δραστηριοτήτων του Δικτύου.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προτείνει επίσης ορισμένες αλλαγές όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Καθώς τα εκσυγχρονισμένα «Καθημερινά Νέα» διασφαλίζουν την τακτική ενημέρωση των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προτείνει την αντικατάσταση του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών με ένα ετήσιο ενημερωτικό δελτίο, αρχής γενομένης το 2016. Το ενημερωτικό δελτίο θα περιέχει εκθέσεις σχετικά με τις κύριες εξελίξεις στο Δίκτυο, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των παράλληλων ερευνών, στιγμιότυπα από τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και άλλα συναφή νέα. Θα διανέμεται ηλεκτρονικώς και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Ερωτήματα σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ

Από τότε που ιδρύθηκε το Δίκτυο, πολυάριθμα γραφεία διαμεσολαβητών υπέβαλαν ερωτήματα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για θέματα που άπτονται του δικαίου της ΕΕ και τα οποία προέκυψαν στο πλαίσιο κάποιας έρευνας. Μέσω της διαδικασίας υποβολής ερωτημάτων, στο πλαίσιο της οποίας ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνδράμει τα μέλη του Δικτύου λαμβάνοντας απαντήσεις από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, περατώθηκαν πολλές έρευνες εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να διενεργηθούν.

Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων έχει γίνει υπερβολικά πολύπλοκη και χρονοβόρα. Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα τροποποιήσει τη σχετική εσωτερική διαδικασία με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των ερωτημάτων και την επίσπευση των αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα γραφεία του Δικτύου μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα όπως στο παρελθόν και να είναι βέβαια ότι θα λαμβάνουν έγκαιρα απάντηση, ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν το πλαίσιο των ερευνών τους. Κατά συνέπεια, το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά τις τακτικές επαφές του με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με στόχο την έγκαιρη επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων για το Δίκτυο.

Η ενότητα «Queries» (ερωτήματα) του Extranet θα παραμείνει προσβάσιμη μόνο στα μέλη του Δικτύου. Οι απαντήσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στα ερωτήματα που άπτονται του δικαίου της ΕΕ θα είναι προσβάσιμες από όλα τα μέλη του Δικτύου. Παραδείγματα διεκπεραιωθέντων ερωτημάτων θα μπορούσαν να παρατίθενται στο νέο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.

Η μεγαλύτερη προβολή της διαδικασίας και η παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον θετικό αντίκτυπό της στα γραφεία του Δικτύου θα μπορούσαν να αυξήσουν τη σημασία της για τους διαμεσολαβητές και τις επιτροπές αιτήσεων.

Συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νομοθετικές προτάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τις νομοθετικές της προτάσεις και τις επιλογές πολιτικής. Οσάκις το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης άπτεται των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου μπορούν να υποβάλουν ενιαίο σχόλιο βάσει της εμπειρίας τους από τον χειρισμό αναφορών και την εξέταση των προβληματισμών των πολιτών. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο και τον ρόλο του Δικτύου όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Σύμπραξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συμμετέχει ολοένα και πιο ενεργά στη Σύμπραξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (ΣΑΔ) και εκφράζει την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι πολλά μέλη του Δικτύου έχουν επίσης αναλάβει την πρωτοβουλία να συμμετάσχουν στο σημαντικό αυτό έργο. Είκοσι κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη υπογράψει το σχετικό κείμενο. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής καλεί τους διαμεσολαβητές αυτών των χωρών να συμμετέχουν στις διαδικασίες της ΣΑΔ ενθαρρύνοντας τον διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων, συμμετέχοντας στις δομές διαχείρισης της ΣΑΔ ή υποβάλλοντας συγκεκριμένα αιτήματα κατά την κατάρτιση των σχεδίων δράσης. Οι εθνικοί διαμεσολαβητές ή οι επιτροπές αναφορών των οκτώ κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στη ΣΑΔ (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία) θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στη διασφάλιση της συμμετοχής των χωρών τους. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα συνεχίσει να πιέζει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κατοχυρώσουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκφράζει την ελπίδα ότι όλα τα μέλη του Δικτύου θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της ενεργού συμμετοχής τους στη ΣΑΔ. Το θέμα αυτό αποτελεί ενδεχομένως εξαιρετικό αντικείμενο συζήτησης σε κάποια από τις μελλοντικές εκδηλώσεις του Δικτύου.