You have a complaint against an EU institution or body?

Stratégia európskeho ombudsmana „V ústrety roku 2019“

Predslov

V novembri 2014 som prijala „stratégiu európskeho ombudsmana V ústrety roku 2019“, v ktorej boli uvedené vysoké ciele a priority môjho mandátu.

Táto stratégia slúži odvtedy ako plán realizácie a základ našej činnosti zameranej na to, aby sa európsky ombudsman dostal na ďalšiu úroveň vplyvu, významu a efektívnosti. 

Doterajšie výsledky a spätná väzba sú veľmi povzbudzujúce, som si však vedomá oprávnených vysokých očakávaní občanov, občianskej spoločnosti a podnikov v súvislosti s EÚ.  Mojou úlohou ako ombudsmanky je pomôcť v rámci mojich kompetencií a s podporou Parlamentu naplniť tieto očakávania.

Ako som sľúbila, uskutočnili sme preskúmanie stratégie v polovici trvania. Odpovede a návrhy od našich interných a externých zainteresovaných strán navyše k dynamike a neustále sa meniacemu prostrediu EÚ nám pomohli vylepšiť a preformulovať niektoré priority a zároveň zachovať pôvodné ciele na vysokej úrovni.

Tieto zmeny sú premietnuté v tomto dokumente.

Mojim cieľom a ambíciou do konca mandátu je pokračovať v poskytovaní pomoci občanom pri zabezpečovaní ich práv ako občanov EÚ a podporovať ešte otvorenejšiu, zodpovednejšiu správu EÚ, ktorá bude ešte viac orientovaná na občanov.

Emily O'Reilly


1. Poslanie a prehľad našej úlohy

Naším poslaním je slúžiť demokracii v spolupráci s inštitúciami Európskej únie vytvorením efektívnejšej, zodpovednej, transparentnej a etickej správy.

Ako to robíme

Nezávislosť ombudsmana je zaručená v zmluvách.

Zamestnávame vysoko kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viaceré jazyky, ktorí posudzujú sťažnosti občanov na inštitúcie EÚ a v prípade potreby zabezpečujú nápravu.

Ombudsmanka kladie tiež veľký dôraz na vykonávanie vyšetrovaní, ktoré sú vo verejnom záujme. Vykonáva tiež širšie strategické vyšetrovania a iniciatívy, keď je názoru, že na to existujú dôvody.

Ombudsmanka okrem toho vplýva na rozvoj dobrej správnej praxe v inštitúciách EÚ na základe informácií, usmernení a kódexov správnej praxe.

Strategickým konaním a využívaním svojho vplyvu a všetkých dostupných nástrojov ombudsmanka môže maximalizovať svoje obmedzené zdroje.

V charte základných práv je zakotvené právo občanov EÚ podať sťažnosť ombudsmanovi. Toto právo majú aj podniky, združenia a štátni príslušníci tretích krajín so sídlom v EÚ. Ombudsman sa môže zaoberať sťažnosťami na porušenie charty práv, ako aj inými prípadmi nesprávneho úradného postupu. Ombudsman tak na základe pomoci pri uplatňovaní základných práv občanov, posilňuje postavenie občanov. Okrem práva na dobrú správu občania majú právo vedieť, čo robia EÚ inštitúcie (transparentnosť) a majú právo podieľať sa na ich činnostiach. Ombudsman má teda zásadnú úlohu pri zabezpečovaní, aby inštitúcie EÚ všetky tieto práva uplatňovali a chránili.

Napokon, ombudsman presadzuje dobrú správu a kultúru verejných služieb tým, že pomáha správe EÚ pracovať otvorene, efektívne a bezúhonne.

Uplatňovať v praxi, čo žiadame od ostatných

Snažíme sa v praxi vykonávať to, čo žiadame od ostatných. K tomu patrí vedieť si uznať vlastné chyby, uvítať kontroly a byť pripravený poučiť sa zo skúseností.

Naša interná charta osvedčených postupov

Zaväzujeme sa poskytovať služby, ktoré preukazujú:

● nezávislosť a nestrannosť

● vedúce postavenie pri riešení problémov

● inovatívne prístupy k riešeniu sporov

● systémové myslenie

● informovanosť o externých záležitostiach a záujem o informácie

● vnímavosť

● empatiu

● otvorenosť a angažovanosť

Náš záväzok voči našim zamestnancom

Naším cieľom je zabezpečiť pracovné prostredie, v ktorom panuje pozitívna atmosféra založená na spolupráci a kde sa s každým zaobchádza s úctou a rešpektom a kde si každá osoba môže rozvíjať svoje odborné pracovné ambície v súlade s potrebami a úlohami inštitúcie.

2. Stratégia

Stratégia slúži viacerým cieľom:

● stanovuje vysoké ciele dosiahnuté prostredníctvom konkrétnych činností (vysvetlené v operačnom rámci[1]),

● poskytuje viacročný rámec na optimálne využívanie ľudských a finančných zdrojov, ktoré poskytol rozpočtový orgán,

● predstavuje kritérium, podľa ktorého nás naše externé zainteresované strany budú môcť brať na zodpovednosť.

Naše strategické ciele

Našou stratégiou je spojiť a dosiahnuť tri vzájomne sa podporujúce ciele,

ktorými sú dosiahnuť relevantnosť v rámci EÚ a pre naše zainteresované strany, vysokú úroveň zviditeľnenia nášho poslania a skutočný a pozitívny vplyv na správu EÚ.

Tieto ciele vychádzajú z interného cieľa, ktorým je efektívnosť.

Naše strategické ciele

Cieľ 1 – zabezpečiť relevantnosť

Chceme maximalizovať našu hodnotu poskytovanú občanom a ostatným zainteresovaným stranám tým, že sa sústredíme na hlavné systémové problémy, ktoré sú najviac relevantné, pokiaľ ide o ich záujmy a obavy.

Priority

1. Posilniť našu úlohu uznávaného, dôveryhodného a nezávislého orgánu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje mandát ombudsmana, a zároveň zabezpečiť vedúce postavenie v oblasti transparentnosti, zodpovednosti a bezúhonnosti.

2. Spolupracovať s našimi zainteresovanými stranami a získavať od nich poznatky vrátane relevantných mienkotvorných osôb, akými sú napríklad akademickí pracovníci.

3. Zvýšiť informovanosť verejnosti o zmene dynamiky Európskej únie a politických, sociálnych, hospodárskych a právnych súvislostiach, v ktorých pôsobíme, kde je to vhodné, v záujme verejnej účasti a prispievania k diskusiám a vývoju politík.

4. Spolupracovať s európskou sieťou ombudsmanov, orgánmi iných členských štátov a medzinárodnými sieťami a organizáciami s cieľom identifikovať a podporovať najvyššie štandardy a najlepšie postupy, napríklad v oblasti ľudských/základných práv a záležitostiach týkajúcich sa riadenia.

5. Prispievať k rozvoju, podpore a ochrane koncepcie občianstva EÚ a práv s ním spojených.

Cieľ 2 – dosiahnuť väčší vplyv

Chceme dosiahnuť skutočný pokrok v kvalite práce inštitúcií EÚ tým, že budeme vystupovať ako iniciátor zmeny v kľúčových oblastiach.

Priority

1. Pokračovať v súlade s naším integrovaným prístupom v aktívnej identifikácii oblastí kľúčového strategického významu a sústredení príslušných zdrojov na vyšetrovanie systémových problémov.

2. Optimalizovať postupy vyšetrovania v záujme rýchleho a účinného riešenia sťažností kľúčového strategického významu. Toto je obzvlášť dôležité v prípade časového tlaku na dosiahnutie úspešného výsledku vyšetrovania.

3. Využívať právomoci ombudsmana v plnom rozsahu v záujme dosahovania pozitívnych výsledkov pri riešení sťažností a na základe vyšetrovacích postupov.

4. Pokračovať v rozvíjaní systematickejšieho a pozornejšieho sledovania výsledkov odporúčaní a návrhov ombudsmana v záujme dosiahnutia maximálneho súladu.

5. Posilniť a využiť pákový efekt širšej spolupráce a dialógu s inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami na zaistenie neustáleho zlepšovania administratívnych postupov.

Cieľ 3 – udržiavať vysokú úroveň viditeľnosti

Chceme posilniť našu schopnosť ovplyvňovať. Potrebné je posilniť a prehĺbiť verejné a inštitucionálne povedomie o ombudsmanovi.

Priority

1. Zabezpečiť, aby naša komunikácia bola realizovaná čo najjasnejšie.

2. Pokračovať v rozvoji a používaní našich online nástrojov a kanálov a zabezpečiť maximálne prispôsobenie v dynamickom online prostredí.

3. Strategicky zapájať Európsky parlament a jeho výbory do riešenia celého radu otázok spoločného záujmu a zároveň si stále uvedomovať svoju nezávislosť.

4. Spolupracovať s Európskou sieťou ombudsmanov a inými relevantnými zastrešujúcimi organizáciami pri informovaní občanov o ich právach a o práci ombudsmana.

5. Zabezpečiť primeranú reprezentáciu ombudsmana na kľúčových podujatiach a konferenciách a podporovať zástupcov úradu pri identifikácii a sledovaní možností nadväzovania kontaktov a poskytovania informácií.

Cieľ 4 – zvyšovať našu efektívnosť

Chceme využívať naše zdroje na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Priority

1. Zabezpečiť, aby rozpočtové zdroje ombudsmana boli v súlade so stratégiou.

2. Maximalizovať efektívnosť a účinnosť našich postupov a oddelení vrátane informačných systémov. Zvážiť, kde je to vhodné, prijatie „korporátnych“ riešení väčšieho rozsahu v súvislosti so správou EÚ.

3. Stanovovať priority a riešiť sťažnosti čo možno najrýchlejšie a najefektívnejšie uplatňovaním uvážlivých, flexibilných, prispôsobených a dôsledných pracovných postupov.

4. Podporiť vnútornú kultúru transparentnosti, etiky, inovácií a služieb občanom.

5. Pokračovať v rozvoji úradu ako atraktívneho, dynamického a významného miesta na prácu pre motivovaných, talentovaných a ambicióznych ľudí zaistením realizácie nášho rámca a politík v oblasti ľudských zdrojov v plnom rozsahu a ich aktualizácie podľa potreby.

3. Realizácia a meranie

Konkrétne opatrenia na dosiahnutie uvedených cieľov a priorít sa budú každoročne plánovať a hodnotiť prostredníctvom ročného plánu riadenia a výročnej správe o činnosti. V období, na ktoré sa vzťahuje súčasná stratégia, sa proces prípravy ročného plánu riadenia bude uskutočňovať takto:

Na jeseň generálny tajomník ombudsmana vyzve vedúcich prevádzkových oddelení, aby navrhli konkrétne opatrenia na realizáciu stratégie na základe finančných a ľudských zdrojov, ktoré má mať úrad k dispozícii v nasledujúcom roku. V týchto návrhoch bude podrobne uvedené:

● ako opatrenia prispejú k dosiahnutiu cieľov a priorít stratégie,

● potrebné zdroje a

● ako sa zabezpečí realizácia potrebných zdrojov (napríklad prostredníctvom zvýšenia efektívnosti a/alebo obmedzením zdrojov vyhradených na iné činnosti).

Na základe internej diskusie a koordinácie ombudsman rozhodne o ročnom pláne riadenia.

Hodnotenie, meranie a podávanie správ

Pokrok pri dosahovaní našich cieľov sa meria pomocou kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). KPI prijaté v roku 2015 sú uvedené ďalej spolu s cieľov stanovenými pre rok 2017.

KPI a príslušné ciele sa preskúmavajú a v prípade potreby sa každoročne revidujú.

 

Cieľ stratégie

Meranie

Ciele na rok 2017

KPI 1

Relevantnosť

Vnímanie zo strany našich externých zainteresovaných strán

(miera pozitívneho hodnotenia)

70%

KPI 2

Relevantnosť

Percentuálny podiel sťažností v rámci mandátu

33%

KPI 3

Vplyv

Počet otvorených vyšetrovaní v prípadoch verejného záujmu

(sťažnosti a strategické vyšetrovania a strategické iniciatívy)

30

KPI 4

Vplyv

Dodržiavanie súladu (zložený ukazovateľ)

4a – Celkové dodržiavanie súladu

4b – Dodržiavanie súladu v prípadoch verejného záujmu

90%

90%

KPI 5

Viditeľnosť

Médiá a aktivity na sociálnych médiách

(zložený ukazovateľ)

5a – Počet článkov v médiách

5b – Aktivita na Twitteri

3 300

20 000

KPI 6

Zviditeľnenie

Webové činnosti (zložený ukazovateľ)

6a – Návštevníci webového sídla

6b – Poradenstvo poskytnuté cez interaktívnu príručku na nadviazanie kontaktu s členom Európskej siete ombudsmanov

400 000

8 000

KPI 7

Efektívnosť

Spracovanie sťažností a vyšetrovaní

(zložený ukazovateľ)

7a – Podiel prípadov, v ktorých bolo rozhodnutie o prípustnosti prijaté do jedného mesiaca

7b – Podiel vyšetrovaní uzavretých do 6 mesiacov

7c – Podiel vyšetrovaní uzavretých do 18 mesiacov

90%

50%

80%

KPI 8

Efektívnosť

Plnenie rozpočtu (zložený ukazovateľ)

8a – Miera plnenia rozpočtu

8b – Počet platieb nad 30 dní

93%

0

Hodnotiace tabuľky na monitorovanie a podávanie správ o našej činnosti oproti cieľom KPI sa pravidelne aktualizujú.

Celkové hodnotenie a podávanie správ o realizácii stratégie uskutočňuje generálny tajomník ombudsmana vo výročnej správe a vo výročnej správe o činnosti ombudsmana. 

 

[1] http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/strategy/home.faces