You have a complaint against an EU institution or body?

Contents

Годишен доклад 2015 г.

Въведение

Емили О‘Райли, Европейски омбудсман.

Имам удоволствието да Ви представя нашия годишен доклад за 2015 г.

Тази година беше специална за службата на Европейския омбудсман, тъй като тя чества 20 години от създаването си. От 1995 г. досега службата е разгледала 48 840 жалби.

Независимост и безпристрастност — принципите, на които се основава нейният подход от първия ден, бързо превърнаха службата в уважавания днес орган. За мен е чест да продължа тази традиция.

Тази година беше специална и по друга причина. Тя показа как работата на един омбудсман може да окаже положителен ефект с течение на времето върху поведението на администрацията на ЕС в съответствие с моята стратегия за увеличаване на въздействието, значимостта и видимостта на службата.

Като извършва стратегически проверки на проблемите в институциите на ЕС, моята служба успя да помогне да се повишат още повече високите вече равнища на прозрачността и административните стандарти в публичните органи на ЕС.

Такъв беше случаят с редица проблеми и институции през 2015 г. В областта на търговските преговори между ЕС и САЩ например Комисията отбеляза голям напредък в изпреварващото публикуване на много документи относно Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ). Тя освен това включи прозрачността като основен принцип в новата си търговска стратегия, публикувана през октомври.

Комисията, в съответствие с препоръките на моята служба за правилен подход към случаите от типа „въртяща се врата“, започна също така да публикува имената и данните за контакт на някои висши служители, които напускат институцията, за да постъпят на работа другаде.

След контактите ми с Европейската централна банка същата изготви правила относно публичните изявления и съобщи, че ще публикува заседанията на членовете на своя изпълнителен съвет, а Frontex прие препоръките ми да гарантира зачитането на основните права на мигрантите, които се връщат принудително от ЕС.

Често пъти моята служба не действаше единствена по тези въпроси, но имаше възможност да обобщи безпокойствата, изразени от граждани, гражданското общество или членове на Европейския парламент и да поиска от институциите на ЕС да предприемат конкретни стъпки.

Тези резултати представляват системни придобивки за гражданите, но същността на моята работа се състои в предоставяне на помощ на физическите лица, когато имат проблеми с публичната администрация на ЕС. С голямо удоволствие отбелязвам, че процентът на съобразяване сред институциите на ЕС достигна рекордната стойност от 90 % през 2014 г. — с цели 10 процентни точки повече от предходната година.

През годината бяха инициирани и предложения за реформи на Европейската мрежа на омбудсманите (ЕМО), като например провеждане на паралелни проверки на национално и европейско равнище. Предложенията, които се основават на успешното ни сътрудничество при проверката на Frontex, си поставят за цел да доведат до по-големи ползи за гражданите чрез капитализиране на общия ни опит.

Омбудсманите са склонни да разглеждат напредъка с акцент върху онова, което все още предстои да се направи. Все пък смятам за справедливо да отбележа, че изминалата година даде силен начален тласък за бъдещата ни работа.

Изказвам благодарност на всички, които правят нашата работа възможна.

Емили О‘Райли

Глава 1 - Кратък преглед на 2015 г.

2015 година беше богата на събития за институцията на омбудсмана, тъй като омбудсманът се опря на своята стратегия за по-голямо въздействие, видимост и значимост. Ето някои важни моменти от годината:

Януари

Писмо до Комисията относно това как нейните експертни групи да станат по-прозрачни и по-балансирани

Февруари

Омбудсманът приключва проверката си по собствена инициатива на правилата за подаването на сигнали за нарушение в институциите на ЕС

Март

Омбудсманът приветства Комисията за напредък при прозрачността на ТПТИ

Април

Семинар на Европейската мрежа на омбудсманите във Варшава

Май

„Не е ли Брюксел новият Вашингтон?“ — проява на омбудсмана относно прозрачността при лобиране

Юни

Начало на проверка относно забавени плащания от Комисията

Юли

Писмо до Комисията относно аd hoc Комитета по етика

Август

Преглед на изпълнението от ЕС на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Септември

„Тристранни процедури и прозрачно законотворчество на ЕС“ — проява на омбудсмана

Октомври

Препоръки за прозрачност при лобиране за производителите на тютюневи изделия

Ноември

Двадесет години от създаването на службата на Европейския омбудсман

Декември

Европейската централна банка актуализира правилата относно публичните изявления

Глава 2 - Ключови теми

Задачата на Европейския омбудсман е да помага на гражданите по редица въпроси, засягащи институциите, органите и агенциите на ЕС. Това са от договорни проблеми до нарушения на основните права и липса на прозрачност при вземане на решения или отказ на достъп до документи. От встъпването си в длъжност през 2013 г. Емили О‘Райли все по-често допълва работата на омбудсмана по разглеждане на жалби със стратегически проверки по своя инициатива. Целта е максимален брой граждани да имат полза от проверката по въпроси, които са от системно естество. Независимо дали дадена проверка е резултат от индивидуална жалба или част от стратегическо разследване, целта е да се гарантира, че гражданите се обслужват от прозрачна и добре функционираща публична администрация на ЕС.

2.1 Прозрачност

Емили О‘Райли, Европейски омбудсман.

Твърденията за липса на прозрачност останаха основният проблем, доведен до вниманието на Европейския омбудсман, като 22,4 % от жалбите през 2015 г. бяха на тази тема. Такива случаи са свързани например с отказа на институциите да предоставят достъп до документи или информация.

Предприетата от омбудсмана стратегическата проверка на прозрачността около предложеното трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) между ЕС и САЩ е един от примерите за това. През март 2015 г. Комисията отговори на предложенията на омбудсмана за това как преговорите по ТПТИ да станат по-прозрачни, като обеща да публикува изпреварващо повече документи във връзка с ТПТИ — решение, приветствано от омбудсмана. Омбудсманът освен това писа на Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС за търговията, като приветства предприетите досега стъпки и поиска прозрачността да заеме централно място в новата стратегия на Комисията за търговията. Когато Комисията публикува новата си стратегия за търговията през октомври, прозрачността беше посочена като един от трите основополагащи принципа. #1

Европейският комисар за търговията Сесилия Малмстрьом поздравява Европейския омбудсман, Емили О‘Райли, за добрите и конструктивни обсъждания на това как да се засили прозрачността в преговорите за ТПТИ.

Тези последователни стъпки представляват голям напредък по отношение на прозрачността при търговските преговори. Мерките на Комисията не бяха в отговор единствено на работата на омбудсмана. Много субекти — от гражданското общество до членове на Европейския парламент, бяха дали израз на загрижеността си. Но като предприе проверка, омбудсманът имаше възможност да обобщи тези безпокойства и да помогне за постигането на съществен резултат, отправяйки конкретни предложения до Комисията.

Държавите — членки на ЕС, оправомощиха Европейската комисия да преговаря по ТПТИ от тяхно име.

Друга институция, която постигна значителен напредък към по-голяма прозрачност през 2015 г., беше Европейската централна банка (ЕЦБ). През май омбудсманът писа на председателя на ЕЦБ Марио Драги с искане за пояснения по инцидент, при който потенциално чувствителна за пазара информация е била, както изглежда, оповестена пред ограничена аудитория. Председателят Драги отговори, че писмото на омбудсмана е подтикнало ЕЦБ да обсъди допълнителни мерки за подобряване на прозрачността на своите канали за комуникация. През октомври ЕЦБ публикува нови водещи принципи за публични изявления, в които се уточнява, че чувствителна за пазара информация не следва да се разгласява на непублични прояви или по време на двустранни срещи. Установява се освен това „период на затишие“, така че изявленията и публично изказаните забележки, направени седем дни преди заседанията на Управителния съвет, да не влияят на очакванията относно предстоящи решения в областта на паричната политика. #2

Европейската централна банка въвежда прозрачност след препоръките на Европейския омбудсман.

В края на октомври банката съобщи, че считано от пролетта на 2016 г., ще започне, след изтичане на три месеца, да публикува списък на заседанията на членовете на своя Изпълнителен съвет. Въз основа на това през декември тя съобщи, че ще удължи „периода на затишие“, така че членовете на Изпълнителния съвет да не заседават и да не говорят пред медиите, участниците в пазара или други външни субекти, интересуващи се от въпроси в областта на паричната политика, през седмицата, предшестваща заседанията на Изпълнителния съвет. Омбудсманът приветства тези мерки, като отбеляза, че огромната отговорност, която носи ЕЦБ, означава, че е още по-важно банката да се стреми към най-високите стандарти на управление.

2.2 Прозрачност на процеса на вземане на решения в ЕС

Доколкото законодателството на ЕС засяга всеки аспект от живота на гражданите, от съществено значение е законотворческата дейност да бъде прозрачна за широката общественост.

Проява на омбудсмана: „Тристранни процедури и прозрачно законотворчество на ЕС“.

Това беше част от обосновката зад решението на Европейския омбудсман да предприеме проверка на прозрачността на „тристранните процедури“ през май 2015 г. Тристранните процедури представляват неформални преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията, имащи за цел постигане на окончателни споразумения по нови законодателни актове на ЕС. Съгласно процедурата на ЕС за съвместно вземане на решения, Парламентът и Съветът трябва да приемат съвместно законодателните предложения, представени от Комисията. Процедурата може да включва до три четения, но по-широкото използване на тристранните процедури доведе до това, че сега около 80 % от законите на ЕС се одобряват на първо четене.

Няколко субекта — сред които членове на Европейския парламент, членове на националните парламенти, организации на гражданското общество и предприятия, изразиха загриженост, че по-голямата ефективност в резултат на тристранната процедура може да е постигната за сметка на прозрачността. #3

Голяма част от законодателството на ЕС се кове в „тристранни процедури“ при закрити врата. Имате ли мнение по този въпрос? Европейският омбудсман очаква Вашия отговор.

След като започна своето разследване, омбудсманът изпрати писма до председателя на Комисията, председателя на Парламента и генералния секретар на Съвета, в които отбелязва че тристранните процедури се използват все повече като място, където се взема решение относно договореното съдържание на окончателния законодателен текст. Омбудсманът постави редица въпроси, по-специално относно изпреварващото публикуване на документи от тристранната процедура. Тя освен това уведоми трите институции, че като част от проверката би желала да прегледа документите от тези процедури за два законодателни акта, приети неотдавна (Регламента за клиничните изпитвания и Директивата относно ипотечните кредити). Тези два законодателни акта бяха подбрани, защото засягат въпроси от широк обществен интерес.

Проява на омбудсмана: „Тристранни процедури и прозрачно законотворчество на ЕС“.

В конференция за прозрачността на тристранната процедура, организирана от службата на омбудсмана през септември, участваха повече от 250 члена на ЕП, представители на заинтересованите страни, журналисти, дейци от академичните среди и други. Участниците обсъдиха ползата от по-голяма откритост на тристранната процедура, включително и това дали е необходимо да се публикуват графиците и дневният ред на такива заседания. #1

Проява „Тристранни процедури и прозрачно законотворчество“
Дейности онлайн по време на проявата „Тристранни процедури и прозрачно законотворчество“, организирана от Европейския омбудсман на 28 септември в контекста на „Международния ден на правото да знам“.

През декември, след като получи становищата на институциите относно прозрачността на тристранната процедура и извърши проверка на документите, службата на омбудсмана инициира обществена консултация. При консултацията се търси мнението на физически лица, неправителствени организации, стопански асоциации и други организации по редица въпроси, сред които дали тристранната процедура е достатъчно прозрачна и как по-голямата прозрачност може да повлияе на законодателния процес. Резултатите от обществената консултация, както и проверката на документите от тристранните процедури и становищата на всяка от трите институции, ще бъдат взети предвид при общата оценка на омбудсмана относно това какви мерки могат да се предприемат, за да се направят тристранните процедури по-прозрачни. #1

 

[Съобщение за медиите] Европейският омбудсман Емили О‘Райли започна проверка на прозрачността на „тристранните процедури“ с оглед да бъде насърчено прозрачното законотворчество в ЕС. Тристранните процедури представляват неформални преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията, имащи за цел постигане на ранен етап на споразумения по нови законодателни актове на ЕС.

Прозрачността включва също така откритост на публичните администрации относно съображенията в основата на процеса на вземане на решения. Този въпрос заемаше централно място в жалба, подадена от германски гражданин до омбудсмана. Той обвини Комисията, че не му е дала адекватно обяснение защо не е проверила неговата жалба за нарушение, в която жалбоподателят твърди, че Германия не прилага правилно Директивата за неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации. Омбудсманът отправи критична забележка, тъй като установи, че Комисията не е предоставила достатъчно обяснения защо не е предприела действия по два от въпросите — как Германия е съхранявала и обработвала данни и какви са нейните правила в областта на електронната търговия, поставени от жалбоподателя.

2.3 Прозрачност при лобирането

Проява на Европейския омбудсман: „Не е ли Брюксел новият Вашингтон? Прозрачност на лобирането в ЕС“.

Лицата, вземащи политически решения, често имат нужда от експертни становища, когато подготвят законодателни предложения. В Комисията към настоящия момент има повече от 800 експертни групи, които я съветват за политиките. Съставът на тези групи обаче, както и ограниченият публичен достъп до начина, по който те работят, станаха обект на критика. През 2014 г. омбудсманът предприе проверка относно състава и прозрачността на тези групи. Становищата, изказани при последвалата обществена консултация, помогнаха на омбудсмана да оформи предложенията си за подобряване. Комисията отговори през май 2015 г., че е приела нова политика относно конфликт на интереси за експерти, назначени в лично качество. Тя заяви също така, че процедурата за подбор на експерти ще бъде по-прозрачна и пое задължение да преразгледа регистъра си на експертните групи. Омбудсманът посочи, че тези стъпки са окуражаващи, но Комисията трябва да направи повече, за да бъдат групите достъпни за публичен контрол. В съответна препоръка тя призова Комисията да публикува подробни протоколи за заседанията на експертните групи.

Проява на Европейския омбудсман: „Не е ли Брюксел новият Вашингтон? Прозрачност на лобирането в ЕС“.

Лобирането в Брюксел беше също предмет на обсъждане на високо равнище под надслов „Не е ли Брюксел новият Вашингтон?“, организирано от омбудсмана през май 2015 г. под председателството на заместник-председателя на Комисията Франс Тимерманс. Във встъпителното си слово омбудсманът подчерта колко е важно институциите на ЕС да имат въведени солидни процедури с оглед да се гарантира, че техните членове и длъжностни лица знаят как да упражняват ефективно влиянието си. #2

Важни моменти от обсъждането на проявата „Не е ли Брюксел новият Вашингтон? Прозрачност на лобирането в ЕС“.

Въпросът как лобистите упражняват влияние беше в центъра на проверката относно представители на тютюневата промишленост, при която омбудсманът установи, че Комисията на Барозу — с изключение на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“, не е била достатъчно прозрачна при лобирането за производителите на тютюневи изделия и следователно не е спазвала изцяло правилата и насоките на ООН в тази област. Омбудсманът призова Комисията да публикува изпреварващо онлайн всички срещи с лобисти на тази промишленост или с техните законни представители, както и протоколите от тези срещи. В своето становище относно препоръката на омбудсмана Комисията заяви, че вече изпълнява задълженията си съгласно Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (РККТ). Омбудсманът отговори, че много съжалява за тази позиция, като отбеляза, че общественото здравеопазване изисква най-висок стандарт. #4

Европейският омбудсман относно лобирането за производителите на тютюневи изделия в ЕС: Европейската комисия е длъжна да не се крие зад необвързващия характер на насоките.

Около 800 експертни групи съветват Европейската комисия за политиките.

2.4 Етични въпроси

Общественото доверие в институциите на ЕС може да бъде подкопано, ако гражданите считат, че висшите служители могат да напуснат заеманите длъжности, за да встъпят в други, например в частния сектор, които включват лобиране пред бившите си колеги. След две жалби относно случаи от типа „въртяща се врата“, през 2014 г. омбудсманът отправи редица препоръки как следва да се действа в такива случаи. В писмо до заместник-председателя на Комисията Кристалина Георгиева омбудсманът изтъкна значението на ясните мотиви, когато Комисията дава зелена светлина за бъдеща заетост на бивши висши служители.

През декември Комисията започна да публикува имената на някои висши служители, които напускат Комисията, за да заемат нови длъжности. Публично достъпната информация включва предишните задължения на съответните висши служители, тяхната нова роля и преценката на Комисията за евентуални конфликти на интереси. Омбудсманът приветства тази мярка, която е в съответствие с нейните препоръки, но подчерта, че потвърждава своя призив към Комисията да публикува имената по-редовно, отколкото е законният минимум от един път в годината. Тя призова други институции и агенции на ЕС също да приложат мерките за прозрачност, изисквани съгласно Правилника за длъжностните лица на ЕС.

Постъпването на работа след заемана длъжност в Комисията бе също предмет на писмо на омбудсмана до председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, в което тя призовава за повече изпреварваща прозрачност относно длъжностите, заемани от бивши комисари. В отговор председателят Юнкер заяви, че Комисията ще направи протоколите от заседанията на Комисията по-лесно достъпни, когато се взема решение относно дейностите на бивши комисари след напускане на Комисията. В писмо през декември омбудсманът потвърди своята позиция, че Комисията следва да публикува изпреварващо — след редактиране на лична информация, ако е необходимо, становищата на аd hoc Комитета по етика, чието мнение Комисията има предвид, когато прави преценка на бъдещите роли на комисари. #5

Важно писмо до председателя Юнкер от Европейския омбудсман с искане за повече прозрачност при случаи от типа „въртяща се врата“ с бивши комисари.

Поддържането на високи етични норми в публичните администрации изисква и външните съветници да подлежат на стриктна преценка за потенциални конфликти на интереси. Това беше същността на случай, в който британска неправителствена организация подаде жалба относно начина, по който Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е разгледал твърдения за конфликт на интереси при членове на работна група на ЕОБХ в областта на генетично модифицираните насекоми. Омбудсманът установи, че ЕОБХ не е изпълнил задължението си да гарантира, че експертите, които работят в академичните среди, предоставят цялата свързана с темата информация на ЕОБХ. Тя освен това предложи ЕОБХ да преразгледа своите правила за конфликт на интереси.

В началото на 2015 г. омбудсманът публикува резултатите от своята проверка на актуалното състояние на правилата за подаване на сигнали за нарушение в институциите на ЕС. При нейната проверка, започнала през юли 2014 г., бе установено, че само две от деветте институции, към които се е обърнала службата ѝ, са въвели вътрешни правила за подаване на сигнали за нарушение. Комисията и Сметната палата имат такива правила, но Парламентът, Съветът, Съдът на ЕС, службата за външна дейност, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският надзорен орган по защита на данните нямат. #6

Европейският омбудсман установява, че само две от девет институции имат адекватни насоки за подаване на сигнали за нарушение.

Отговорите показаха, че повече трябва да се направи, за да се покаже на широката общественост и на лицата, които биха могли да подадат сигнали за нарушение, че институциите на ЕС насърчават това подаване и ще защитават извършилите го от репресивни мерки.

Проверка, приключена от омбудсмана през 2015 г. относно Европейската служба за външна дейност, показа необходимостта от такива правила. Жалбоподателят, член на персонала на полицейска мисия на Европейския съюз (ЕUPM), се обърна към омбудсмана, след като бил освободен от работа. Жалбоподателят получил писмо, в което се заявявало, че договорът му бил прекратен осем дни, след като уведомил командващия гражданските операции на способностите за планиране и провеждане на граждански операции (СРСС) на Съвета на Eвропейския съюз за предполагаеми нередности в EUPM. Жалбоподателят изпратил още преди това писмо до ръководителя на мисията с твърдение за 20 нередности в EUPM. Омбудсманът отбеляза, че моментът и текстът на заповедта за освобождаване могат основателно да доведат до заключението, че жалбоподателят е уволнен, защото е подал сигнал за нарушения. Омбудсманът отправи критика и към ad hoc вътрешната процедура по преразглеждане, по която са проверени твърденията на жалбоподателя.

Към края на 2015 г. Службата за външна дейност уведоми омбудсмана, че е приела правилата на Комисията относно подаването на сигнали за нарушение, както и отделна процедура за подаване на сигнали за нарушение за своите мисии. Парламентът и Комитетът на регионите също приеха необходимите правила за подаване на сигнали за нарушение. Омбудсманът ще проучи подробностите на приетите правила и очаква правила да бъдат приети и от други институции. Стриктните правила в тази област означават, че всяка нередност в административните органи на ЕС има по-голям шанс да стане известна.

2.5 Основни права

Осигуряване на спазването на основните права от институциите на ЕС е основна част от работата на омбудсмана. И тук институциите на ЕС направиха важни промени в резултат на доброто си сътрудничество със службата на омбудсмана. #7

Европейският омбудсман ни казва, че Frontex има много „място за подобряване“ на начина, по който извършва съвместни операции по връщане на незаконни мигранти.

Службата извърши проверка — паралелно с 19 члена на Европейската мрежа на омбудсманите — за това дали се зачитат основните права на мигрантите, принудени да се върнат в своите страни. Омбудсманът проучи ролята на агенция Frontex за границите на ЕС при съвместните операции за принудително връщане, докато 19 служби на национални омбудсмани изясняваха как принудителните връщания се извършват от техните държави членки. Омбудсманът приключи своята проверка през май с редица предложения, сред които тези, че семействата с деца и бременните жени следва да се разполагат отделно от другите върнати лица и че агенцията следва да въведе общи правила за използването на средства за обездвижване. Отговорът на Frontex беше за пример. През декември Парламентът подкрепи призив на омбудсмана, отправен след по-ранна проверка през 2013 г., Frontex да създаде механизъм за подаване на жалби за евентуални нарушения на основните права при дейностите на агенцията. Комисията по-късно предложи проект на регламент за замяна на Frontex с Европейска гранична и брегова охрана. В предложението е включен такъв механизъм за подаване на жалби. #8

Среща на заинтересованите страни, Frontex и Европейския омбудсман относно доклада за Frontex на Комисията по петициите и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент.

През 2015 г. омбудсманът приключи и своята проверка на това дали се спазва Хартата на основните права на Европейския съюз, когато държавите членки изразходват пари по проекти, финансирани от Кохезионния фонд на ЕС. Тя започна проверката си през май 2014 г. в условията на безпокойства, изразени главно от гражданското общество, че парите на ЕС могат да бъдат изразходвани по начин, който подкопава тези права, като например използване на средствата за проекти, които „институционализират“ хората с увреждания, вместо да ги интегрират в обществото. Омбудсманът използва обратната връзка с неправителствени организации и национални омбудсмани, за да изготви осем предложения до Комисията при надзора, упражнен от нея на държавите членки в този област. Комисията отговори през ноември, като обяви указания за държавите членки във връзка с Хартата, които да бъдат следвани с обучение, когато става въпрос за политиката на сближаване.

Един случай с жалба, подадена във връзка с основните права, се отнасяше до служителка на Парламента, която има дъщеря с тежко мозъчно увреждане. Служителката се обърна към омбудсмана, след като Парламентът е потърсил начин да отмени предоставената ѝ дерогация от премествания поради мобилност на персонала. Омбудсманът поиска от Парламента да запази дерогацията, докато състоянието на дъщерята на служителката налага присъствието на майката, дори ако това означава безсрочно. Парламентът прие тази препоръка.

2.6 Политиката на ЕС в областта на конкуренцията

Решенията на Комисията по въпроси във връзка с конкуренцията могат да доведат до сериозни последици за дружествата, тъй като те определят например това дали дадени дружества имат право да се слеят, дали се счита, че действат като картел или дали използват нелоялни практики. И тук е необходим висок стандарт на административните практики от страна на Комисията, включително безпристрастност при вземане на решения.

Европейският комисар за конкуренцията Маргрете Вестагер.

Един случай, свързан с политиката по защита на конкуренцията, се отнасяше до публични изявления през 2012 г. и 2014 г., направени от тогавашния комисар за конкуренцията във връзка с текущо разследване за възможен картел. Crédit Agricole, една от разследваните банки, подаде жалба, че изявленията създават впечатление, че Комисията вече е решила какъв ще бъде окончателният резултат от разследването. След като разгледа случая, омбудсманът поиска през март от Комисията да признае, че е налице лошо управление и да предприеме мерки за избягване на подобни проблеми в бъдеще.

В окончателното си решение за приключване на проверката през ноември омбудсманът посочи, че е удовлетворена от мерките, които Комисията е предприела, за да не се случва това в бъдеще. Тя освен това потвърди предишната си констатация на лошо управление, тъй като Комисията е създала впечатление, че е стигнала до заключение относно участието на жалбоподателя в картел, преди разследването да е приключило. #9

Европейският омбудсман отправя критики към бивш регулатор по случая Crédit Agricole.

2.7 Участие на обществеността при вземането на решения в ЕС

Гражданите все повече настояват за право да участват при изготвянето на политиките на ЕС. Действащата от 2012 г. Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) бе създадена в опит да се отговори на тези очаквания. Съгласно правилата на ЕГИ един милион граждани от най-малко седем държави членки могат да поискат от Комисията законодателна дейност в дадена област. #10

Според Европейския омбудсман отговорът на Европейската комисия на Европейската гражданска инициатива трябва да бъде подробен и прозрачен.

След като получи редица жалби относно правните‘o и практическите изисквания при провеждане на граждански инициативи, омбудсманът реши да провери процедурата за ЕГИ и ролята на Комисията в нея. Омбудсманът прикани организатори на ЕГИ, организации на гражданското общество и заинтересовани граждани да посочат колко добре според тях работи ЕГИ. Въз основа на тези отговори бяха изготвени насоки за подобряване на функционирането на ЕГИ. Предложенията включваха гаранция, че основанията за отхвърляне на дадена ЕГИ са солидни и разбираеми и за въвеждане на по-прости и единни изисквания по отношение на личните данни, необходими в подкрепа на подписите. #11

Европейският омбудсман счита, че Европейската комисия може да направи повече за подобряване на Европейската гражданска инициатива.

Омбудсманът представи тези насоки на годишния „Ден на ЕГИ“ в Европейския икономически и социален комитет през април. Тя отбеляза, че има риск ЕГИ да се провали, ако се разглежда като инструмент, който просто бива търпян от Комисията, вместо да бъде активно подкрепян. В отговора си Комисията посочи, че ще положи усилия да разшири своите обяснения за непредприемане на действия по дадена инициатива и че е подобрила софтуера за събиране на данни в интернет. #12

В качеството си на пораждащ задължения инструмент, Европейската гражданска инициатива изисква гражданите да се убедят, че не само ги изслушват, но ги и чуват, заявява Европейският омбудсман.

Значението на консултациите с обществеността е подчертано и в жалба, която Европейската асоциация за конкурентни телекомуникации (ЕСТА) подаде до омбудсмана. Асоциацията обвини Комисията, че не е изпълнила задължението си да проведе адекватна обществена консултация и оценка на въздействието, преди да представи предложение за регламент относно единния европейски пазар на електронни комуникации, част от който включва постепенното отменяне на таксите за роуминг. Омбудсманът заключи, че Комисията следва по принцип да изпълнява минимални стандарти за обществените консултации (определени в съобщение на Комисията от 2002 г.), но тя има също така правото да определя приоритети на политиката и да взема политически решения в конкретния контекст на това законодателно предложение. Омбудсманът все пак предложи Комисията да поясни своите правила относно точните и ограничени обстоятелства, при които тя може да ограничи обществената консултация поради приоритет на дадена политика.

По отношение на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) също бе подадена жалба във връзка с обществена консултация. Неправителствена организация от Уелс подаде жалба, че до обществената консултация на ЕОБХ относно използването на глифозат (вид хербицид) не е бил осигурен достатъчно лесен достъп. В резултат на намесата на омбудсмана ЕОБХ опрости своите процедури за участие в обществената консултация.

2.8 Агенции на ЕС

По-голямата част от работата на омбудсмана се отнася до проверки във връзка с Комисията, което се дължи на административния ѝ размер, както и на нейната продуктивност и обхвата на задълженията ѝ. Въпреки това агенциите на ЕС, които се занимават с широк обхват въпроси — от основните права до лекарствата, околната среда и авиационната безопасност — също изпълняват голяма, макар и косвена роля в живота на гражданите. Те са вторият по големина източник на проверки, извършвани от омбудсмана. Също както и другите институции, агенциите трябва да се придържат към най-високите норми на прозрачност, отчетност и етичност.

Един случай с агенция, разгледан от омбудсмана през 2015 г., се отнасяше до установената в Хелзинки Европейска агенция по химикалите (ECHA). Омбудсманът предприе проверка след получена жалба от неправителствена организация относно предложения за тестове с животни. ЕСНА твърдяла, че не може да отхвърли тези предложения, докато неправителствената организация възразила, че данните за предложенията за тестове могат да се получат, като се използва алтернативен метод. Омбудсманът заключи, че ЕСНА тълкува прекалено стриктно своята роля. Тя предложи на ЕСНА да изиска от всички регистранти да докажат, че са се опитали да избегнат тестовете с животни, и да предостави на регистрантите информация, която може да им даде възможност да избегнат тестовете с животни. ЕСНА изрази съгласието си да изпълни и двете предложения. #13

Добра работа на Европейския омбудсман. Поздравления!

През октомври 2015 г. вниманието беше насочено към Изпълнителната агенция за научни изследвания със седалище в Брюксел. Случаят се отнасяше до отхвърлянето на заявление за назначаване по изследователската програма на ЕС. След като длъжността му била отначало предложена от един университет, жалбоподателят бил уведомен, че предишният му стаж в частно дружество прави заявлението му „неприемливо от етична гледна точка“, тъй като, наред с други посочени основания, има правна колизия между членовете на екипа и това дружество. Той подал жалба до агенцията, но оттам му отговорили, че за наемането на изследователи отговарят получателите на безвъзмездни средства, в този случай университетът. Изследователят се обърна към омбудсмана, твърдейки, че процедурата не е прозрачна. Омбудсманът препоръча на агенцията да разшири извършвания от нея надзор на практиките за назначаване с институциите, предоставящи стипендии за изследвания. Агенцията прие препоръката.

Друг случай се отнасяше до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСEA), обвинена от малка общностна група в Ирландия в несправедливо съкращаване на срока за подаване на заявления за финансиране на проекти за побратимяване на градове. След намесата на омбудсмана ЕАСEA обясни своите действия и жалбоподателят ще има възможност да участва в проект за побратимяване на градове през 2016 г.

Глава 3 - 20 години служба на омбудсмана

Европейският омбудсман с членовете на ЕП Петер Яр (вляво) и Шон Кели (вдясно) на честването на двадесетата годишнина на службата на Европейския омбудсман.

Службата на Европейския омбудсман, създадена с Договора от Маастрихт, навърши 20 години през 2015 г. За честване на случая Емили О’Райли проведе през юни колоквиум (на който бяха поканени двамата ѝ предшественици Якоб Сьодерман и Никифорос Диамандурос, както и други омбудсмани и представители на академичните кръгове) за обсъждане на развитието на службата на омбудсмана и ключови въпроси, като прозрачност, добро управление и добра практика на омбудсманите. В словото си пред колоквиума омбудсманът отбеляза, че нейната работа е станала възможна благодарение на факта, че институциите на ЕС продължават да приемат и зачитат ролята на омбудсмана в по-широките рамки на публичната администрация.

Колоквиум за отбелязване на двадесетата годишнина на службата на Европейския омбудсман.

Европейският омбудсман със Сесилия Уикстрьом (вдясно) и Марлене Мици (вляво), съответно председател и заместник-председател на Комисията по петициите към Европейския парламент, на приема по случай двадесетата годишнина на службата на Европейския омбудсман.

През ноември службата чества годишнината с прием в Европейския парламент, на който гост оратор беше председателят на Комисията по петициите Сесилия Уикстрьом. В събитието взеха участие няколко члена на ЕП, национални омбудсмани, лица за връзка с институциите на ЕС и други заинтересовани страни.

Глава 4 - Отношения с институциите на ЕС

4.1 Европейски парламент

Европейският омбудсман предоставя своя Годишен доклад за 2014 г. на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц.

Омбудсманът счита, че добрите отношения с Европейския парламент са от съществено значение за нейната работа. През декември 2015 г. омбудсманът се срещна с председателя Мартин Шулц, както и с повече от 30 члена на Европейския парламент (ЕП) от всички основни политически групи и от различни държави членки. Омбудсманът взема участие в заседания на комитетите по покана. Миналата година тя се появи в Комисията по петициите и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент. Тя взе думата и на съвместното изслушване „За по-голяма степен на отчетност, прозрачност и почтеност в институциите на ЕС“.

4.2 Комисия по петициите

Омбудсманът е в постоянен диалог с Комисията по петициите. Този контакт е от съществено значение за оказване на подкрепа на безпокойствата на гражданите на ЕС и постоянно пребиваващите лица в Съюза и за координиране на дейността на омбудсмана и комисията. Докато омбудсманът разглежда жалби срещу институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, Комисията по петициите разглежда петиции във връзка с областите на дейност на ЕС в цяла Европа. 2015 бе поредна година на успешно сътрудничество с председателя на комисията Сесилия Уикстрьом и с членове на ЕП от всички политически групи. Омбудсманът оценява постоянните съвместни усилия, за да стане ЕС по-ориентиран към обслужването и по-достъпен за гражданите.

4.3 Европейска комисия

Европейският омбудсман с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Европейският омбудсман със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС и отговаря за основната част от административната работа на ЕС, което я прави обект на голямо внимание от страна на обществеността. Това следователно я прави обект и на повечето жалби до омбудсмана. В резултат омбудсманът поддържа интензивни връзки с Комисията и през 2015 г. се срещна с председателя Юнкер три пъти, както и с няколко заместник-председатели, няколко комисари и генералния секретар. Месечните срещи на равнището на службите също продължиха през годината. Омбудсманът има зад себе си година на непрестанни усилия за повече прозрачност и силни работни отношения с Комисията.

4.4 Други институции и агенции на ЕС

Омбудсманът поддържа важни връзки и с други институции и агенции на ЕС с оглед на подобряване на административната им култура и междуинституционалното сътрудничество. През 2015 г. омбудсманът проведе срещи с генералния секретар на Съвета на Европейския съюз, изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, заместник-председателя на Европейския икономически и социален комитет, Европейския надзорен орган по защита на данните, изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите, председателя на Европейската инвестиционна банка и изпълняващия длъжността директор на Агенцията за основните права на Европейския съюз. Тези срещи бяха неразделна част от правомощията на омбудсмана да се придържа към „златния стандарт“ в публичната администрация и вътрешно присъщи на нейната стратегия за повишаване на значимостта, видимостта и въздействието на службата от името на гражданите. #14 #15

Успешна среща в Страсбург между Европейския омбудсман и Федерика Могерини, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Европейският омбудсман е завършила току-що плодотворна среща с председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер и заместник-председателя Джонатан Тейлър.

4.5 Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания

Омбудсманът може да установи случай на лошо управление, ако дадена институция на ЕС наруши което и да е от правата, предвидени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ).

През 2015 г. Комисията от експерти на КПХУ извърши преглед на изпълнението на Конвенцията от страна на ЕС. Като член на рамката, която следи това изпълнение, омбудсманът представи примери на проверки на службата. Омбудсманът взема също така активно участие в реформата на рамката.

Една от жалбите, разгледани от омбудсмана, беше от кандидат с увреден слух, поискал допълнително време за изпитите за подбор при конкурс на Европейската служба за подбор на персонал (ЕРSO). ЕРSO отхвърлила това искане и кандидатът се обърна към омбудсмана, който провежда понастоящем консултации със заинтересовани страни и експерти по този въпрос.

При друга жалба омбудсманът счете за неприемливо това, че Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура не е могла да осигури превод на жестомимичния език на конференция на „Еразъм+“, след като първоначално е потвърдила, че ще го направи. Няколко дни преди конференцията организаторите казали на заявителите, че предвиденият за тази услуга преводач се е оттеглил. Омбудсманът призова агенцията да преразгледа своите договорености за предоставяне на превод на жестомимичния език, за да се избегне повтаряне на проблема. #16

Европейският омбудсман препоръчва изцяло независима и осигурена с достатъчно ресурси рамка за наблюдение на Конвенцията за правата на хората с увреждания със съответното правно основание.

Глава 5 - Европейска мрежа на омбудсманите

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман през 2015 г. да се обърнат към други институции или органи
-Забележка: Тъй като в някои случаи омбудсманът е дал на жалбоподателите повече от един тип съвет, сборът от процентите надхвърля 100 %.

Семинар на Европейската мрежа на омбудсманите във Варшава.

Стратегическата цел на Европейския омбудсман е да се увеличи въздействието, значимостта и видимостта на службата. През 2015 г., съвместно със своите колеги омбудсмани на национално равнище, омбудсманът се зае и с реформиране на Европейската мрежа на омбудсманите (ЕМО) с оглед тя да стане по-видима и значима за европейската общественост. Мрежата включва 96 служби в 36 европейски държави, както и Комисията по петициите към Европейския парламент.

Въз основа на обратната връзка с членовете на ЕМО, Европейският омбудсман изготви редица предложения за реформиране на мрежата. Сред основните промени е започването на паралелни проверки, провеждани от службите на Европейския омбудсман и националните омбудсмани, както и по-тясно сътрудничество по подбрани теми от взаимен интерес.

Семинар на Европейската мрежа на омбудсманите във Варшава.

Един от примерите беше паралелната проверка, както е посочено по-горе, на принудителното връщане на незаконни мигранти от ЕС. Европейският омбудсман провери как Frontex извършва тези принудителни връщания, докато колеги от 19 национални служби провериха как те се извършват в държавите членки. Въз основа на своите констатации Европейският омбудсман отправи редица препоръки до Frontex. Извършилите тези паралелни проверки участваха в среща за последващи действия през октомври. #17

Европейска мрежа на омбудсманите: проверяващите обменят опит по полети за принудително връщане, организирани съвместно между Frontex и държавите членки.

След обсъждания с националните колеги Европейският омбудсман уведоми през декември Комисията, че следващия път ЕМО ще извърши проверка дали пари от фонда на ЕС „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) се изразходват на равнището на държавите членки по начин, който зачита основните права на мигрантите.

Семинар на Европейската мрежа на омбудсманите във Варшава.

Друг пример на тематично сътрудничество беше консултацията, инициирана от Европейския омбудсман през декември, с всички колеги от мрежата относно прозрачността при лобиране. Целта е да се изготвят насоки за длъжностни лица на европейско и национално равнище за контактите им с представители на интереси. Решението на Европейския омбудсман да постави ударението върху тази тема отразява факта, че не само административните органи на ЕС, но и националните администрации са обект на лобистки натиск. За да бъдат ефективни, насоките относно прозрачността при лобиране трябва да отразяват тази многопластова реалност. #2

 

Тази седмица Европейският омбудсман посети Виена и Будапеща за обмен на гледни точки с австрийския и унгарския омбудсман във връзка с нашите планове да засилим сътрудничеството в Европейската мрежа на омбудсманите. Тя се срещна и с журналисти, заинтересовани страни и длъжностни лица на Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Сред останалите предложения за реформа на мрежата беше идеята за провеждане на един голям семинар на ЕМО всяка година в Брюксел за обсъждане на тема от основен обществен интерес. Освен това Европейският омбудсман започна да подобрява вътрешната процедура за разглеждане на запитвания от националните служби относно законодателството на ЕС. Това ще гарантира че отговорите, получени от институциите на ЕС, ще пристигат своевременно при националните колеги, за да бъдат използвани при техните проверки. Службите на националните омбудсмани бяха насърчени освен това да дават общ принос към обществените консултации на Европейската комисия по законодателни предложения, засягащи правата на гражданите.

Десетият национален семинар на ЕМО се състоя във Варшава през април. На конференцията под надслов „Омбудсманите срещу дискриминацията“ бе обсъдено как омбудсманите разглеждат случаи, включващи дискриминация, правата на лица от националните малцинства и правата на възрастните хора.

През декември омбудсманът посети своите колеги във Виена и Будапеща. При обсъжданията в двете столици акцентът бе поставен върху въпроси, като основните права, прозрачността и лобирането. Посещението се състоя в контекста на целта на омбудсмана да се повиши видимостта на мрежата и да се подчертае значението на съвместната работа на национално и европейско равнище.

Публикация на омбудсмана Проблеми с ЕС? Кой може да Ви помогне? съдържа повече информация относно алтернативни средства за правна защита.

Глава 6 - Ресурси

6.1 Бюджет

Бюджетът на омбудсмана представлява самостоятелен раздел от бюджета на ЕС. Бюджетът е разпределен в три дяла. Дял 1 съдържа заплати, надбавки и други разходи, свързани с персонала. Дял 2 обхваща сгради, обзавеждане, оборудване и различни текущи разходи. Дял 3 съдържа разходите, произтичащи от общите функции, изпълнявани от институцията. През 2015 г. бюджетните кредити възлязоха на 10 346 105 EUR.

С цел да се гарантира ефективно управление на ресурсите, вътрешният одитор на омбудсмана осъществява редовни проверки на системите за вътрешен контрол на институцията и на финансовите операции, извършвани от службата. Както и останалите институции на ЕС, институцията на омбудсмана е обект на одити, извършвани от Европейската сметна палата.

6.2 Използване на ресурси

Персоналът на омбудсмана.

Всяка година омбудсманът приема Годишен план за управление (ГПУ), в който се определят конкретни действия, които службата трябва да предприеме за изпълнение на целите и приоритетите на институцията. ГПУ за 2015 г. е първият, изготвен въз основа на стратегията на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“.

6.3 Екипът на омбудсмана

Беате Гминдер постъпи в службата на Европейския омбудсман като генерален секретар.

Институцията разполага с висококвалифициран, многоезичен персонал. Това гарантира, че тя може да разглежда жалби относно лошо управление на 24-те официални езика на ЕС и да повишава осведомеността относно работата на омбудсмана. През 2015 г. щатното разписание на Европейския омбудсман включваше 66 длъжности. През септември Беате Гминдер постъпи в службата като генерален секретар на мястото на Иън Хардън, който се пенсионира.

Пълен и редовно актуализиран списък с персонала, включително подробна информация относно структурата на службата на омбудсмана и задачите на всеки отдел, е достъпен на уебсайта на омбудсмана.

Глава 7 - Тип и източник на жалбите

От 2015 г. Европейският омбудсман постоянно адаптира своите процедури за проверки с цел да ги направи по-ефективни и с по-голямо въздействие върху по-голям брой граждани. Поради това няколко случая въз основа на жалби не станаха обект на индивидуални проверки, а бяха вместо това разгледани в контекста на стратегически проверки, като напр. прозрачност на ТПТИ, състав на експертните групи или зачитане на правата на човека във връзка с Кохезионния фонд на ЕС. Други индивидуални жалби почти напълно се обезсмислиха в резултат на този по-изпреварващ стратегически подход.

Граждани, получили помощ от Европейския омбудсман през 2015 г.
(1) Техническите проверки по собствена инициатива (напр. въз основа на жалби от граждани на страни извън ЕС) са различни от стратегическите проверки, предприети по собствена инициатива (напр. относно прозрачността на тристранната процедура и забавените плащания).
(2) Включват стратегическите проверки относно прозрачността на ТПТИ, подаването на сигнали за нарушение, Европейската гражданска инициатива, основните права в политиката на сближаване на ЕС и принудителните връщания на Frontex.
(3) Омбудсманът предпочете да разгледа няколко стратегически важни теми, без да предприема проверка, напр. относно прозрачността на ЕЦБ, дейностите на бивши комисари след напускане на Комисията и фонда „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ).

Брой на жалбите, попадащи в правомощията на Европейския омбудсман, през периода 2003–2015 г.

Брой на жалбите, попадащи извън правомощията на Европейския омбудсман, през периода 2003–2015 г.

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2015 г.

Глава 8 - Срещу кого?

Проверките, проведени от Европейския омбудсман през 2015 г., се отнасяха до следните институции
Забележка: Една проверка по собствена инициатива, предприета през 2015 г. (относно прозрачността на тристранната процедура), засягаше повече от една институция. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.

Глава 9 - Относно какво?

Теми на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2015 г.
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките по две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.
(1) Например конфликти на интереси или забавяния и други недостатъци в процедурите на институциите.
(2) Например процедурите на Комисията във връзка с твърдения за нарушения на правото на ЕС в дадена държава членка.

Глава 10 - Постигнати резултати

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2015 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2015 г.
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.

Проверки, при които е установено лошо управление от Европейския омбудсман през 2015 г.

Изменение на броя на проверките от Европейския омбудсман

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2015 г.
(1) За някои сложни случаи са необходими няколко цикъла на консултации с жалбоподателя и дадената институция. По този начин службата на Европейския омбудсман не само установява всички факти, но и се опитва да вземе решение, което е приемливо и за двете страни.

Глава 11 - Как разглеждаме случаите

Омбудсманът държи много на провеждането на стратегически проверки, които са в полза на обществения интерес. Основната част от работата ѝ обаче е посветена на случаи въз основа на жалби от граждани, дружества, асоциации, НПО и други организации.

Омбудсманът гарантира, че безплатната услуга за подаване на жалби е справедлива, прозрачна и възможно най-разбираема. Жалбоподателите могат да подават своите жалби чрез писмена кореспонденция, включително чрез онлайн формуляр за подаване на жалба. Всяка жалба се възлага на конкретен служител, който отговаря за случая и е лице за контакт.

Когато жалбата е извън правомощията на омбудсмана, службата информира жалбоподателя, доколкото това е възможно, за други органи, които биха могли да помогнат. Тя може да реши и да прехвърли жалби на други органи, например на член на Европейската мрежа на омбудсманите, ако жалбоподателят е съгласен.

Ако жалбата не отговаря на критериите за допустимост или ако основанията за предприемане на проверка по иначе допустима жалба са недостатъчни, омбудсманът я отхвърля. В своето писмо до жалбоподателя тя предоставя съвет, когато е възможно, по-специално за това дали друг орган на национално или европейско равнище може да помогне на жалбоподателя.

Когато омбудсманът реши да предприеме проверка, тя първо проверява дали оплакванията на жалбоподателя могат да се разрешат бързо. Омбудсманът може например да проучи бързо досието, свързано със спора, или нейният служител, който отговаря за случая, може да се обади на институцията и да обсъди възможността за бързо разрешаване.

Цялостни проверки са необходими, когато жалбата е сложна или ако очевидно налага използването на различни специализирани услуги на въпросната институция. Омбудсманът разполага с няколко възможности. Тя може да предложи разрешение или да издаде препоръка, с която да поиска от институцията да поправи евентуално лошо управление. Ако не е възможно да се намери решение, тя може да вземе решение за издаване на критични забележки.

Подобрени процедури за разглеждане на случаи

Към края на 2015 г. омбудсманът започна преглед на своите процедури за разглеждане на случаите с цел да ги направи по-ефикасни и с по-голямо въздействие. Преразгледаните процедури ще бъдат въведени през 2016 г. след приключването на този преглед и консултация с Европейския парламент.

Глава 12 - Съобразяване с предложенията на омбудсмана

Съобразяване с предложенията на Европейския омбудсман през 2014 г.

Всяка година омбудсманът публикува пълен отчет за начина, по който институциите на ЕС отговарят на предложенията на омбудсмана за подобряване на администрацията на ЕС. Тези предложения са под формата на решения, препоръки и критични и допълнителни забележки. Процентът на съобразяване е от ключово значение за измерване на въздействието и значимостта на работата на омбудсмана.

От доклада Отстраняване на слабостите? — Как институциите на ЕС са отговорили на омбудсмана през 2014 г. се вижда, че институциите на ЕС са се съобразили с предложенията на омбудсмана в 90 % от случаите. Това е далеч най-високият процент досега. Откакто службата е започнала да води статистика за съобразяването през 2011 г., институциите са се съобразявали средно в 80 % от случаите. Както показва този доклад, процентът на съобразяване може да варира значително при отделните институции — от 100 % в някои случаи до 0 % в най-лошия случай. Комисията например е с процент на съобразяване 86 % (ръст спрямо 73 % през 2013 г.). С оглед на нейните размери в администрацията на ЕС, на Комисията се пада най-големият дял от проверките, извършени от омбудсмана.

Докладът за 2015 г. ще бъде на разположение към края на 2016 г.

Как да се свържем с Европейския омбудсман

По пощата

Европейски омбудсман

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F - 67001 Strasbourg Cedex

По телефон

+33 (0)3 88 17 23 13

По електронна поща

eo@ombudsman.europa.eu

Онлайн

Уебсайт: www.ombudsman.europa.eu

Twitter: twitter.com/EUombudsman

Google+: plus.google.com/101520878267293271723

LinkedIn: www.linkedin.com/company/272026

YouTube: www.youtube.com/eotubes