You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 112/98/PD mot Europeiska kommission


Innehåll


Strasbourg, 9 juni 1999

Den 23 januari 1998 framförde Ni ett klagomål med anledning av Europeiska kommissionens beslut att inte låta Er få en ny möjlighet att göra de prov Ni inte hade kunnat delta i på grund av sjukdom. Den 16 februari 1998 mottog jag ett nytt brev från Er med ytterligare information om bakgrunden till klagomålet.
Den 11 mars 1998 vidarebefordrade jag klagomålet till Europeiska kommissionens ordförande. Kommissionen inkom med sitt yttrande den 29 maj 1998 och jag vidarebefordrade detta till Er så att Ni skulle kunna kommentera det om Ni så önskade. Den 28 juli 1998 mottog jag Era kommentarer. Den 31 mars 1999 gjorde Ni en förfrågan om hur behandlingen av Ert klagomål fortskred.
Jag skriver nu för att meddela Er resultatet av de undersökningar som gjorts.
Jag beklagar att det tagit så lång tid att behandla Ert klagomål.

KLAGOMÅLET


Bakgrunden till klagomålet är kortfattat som följer: Under 1997 blev klaganden antagen att få delta i de skriftliga proven vid uttagningsprov KOM/A/1047, som anordnades av Europeiska kommissionen. Proven genomfördes den 27 och 28 november 1997 i Stockholm.
Den 18 november 1997 genomgick klaganden ett omfattande medicinskt ingrepp. Hon lämnade sjukhuset den 24 november 1997 och blev sjukskriven till den 28 december. Hon vände sig till kommissionens representation i Stockholm för att undersöka om hon kunde göra proven vid något annat tillfälle än den 27 och 28 november 1997. Hon informerades om att hon kunde försöka med att sända in sitt läkarintyg till kommissionen, men att hon inte skulle räkna med att beredas möjlighet att göra provet vid ett annat tillfälle.
Klaganden deltog då i proven den 27 november 1997. När hon gjorde proven började hennes sår blöda och hennes fysiska tillstånd försämrades. På läkares inrådan deltog hon inte i de prov som ägde rum den 28 november 1997. Därefter informerade kommissionen klaganden om att hon uteslutits från uttagningsprovet eftersom hon inte fullföljt alla delprov. Med bakgrund av ovanstående inkom klaganden med ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Klaganden ansåg att kommissionen borde ha låtit henne göra andra prov som ersättning för dem hon inte kunde delta i den 28 november 1997. Klaganden ansåg att kommissionens inställning återspeglade en byråkratisk, inhuman och oflexibel syn gentemot medborgarna.
Med bakgrund av ovanstående inkom klaganden med ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Klaganden ansåg att kommissionen borde ha låtit henne göra andra prov som ersättning för dem hon inte kunde delta i den 28 november 1997. Klaganden ansåg att kommissionens inställning återspeglade en byråkratisk, inhuman och oflexibel syn gentemot medborgarna.

UNDERSÖKNINGEN


Kommissionens yttrande
I sitt yttrande angav kommissionen först att klaganden var en av de 1 344 sökande som inbjudits att delta i de aktuella proven, vilka hölls på samma dag i alla medlemsstater. Kommissionen förklarade därefter att en underliggande och grundläggande princip för genomförandet av uttagningsprov är att alla sökande ges identiska prov på samma dag och vid samma tidpunkt i alla medlemsstater. Detta för att man skall kunna säkerställa lika behandling av alla sökande och se till att provens innehåll förblir hemligt. Av den anledningen lät kommissionen aldrig sökande göra de skriftliga proven vid andra tillfällen. Kommissionen beklagade att man inte kunde göra några undantag från den regeln, inte ens vid sjukdom, olycksfall eller strejk. Sålunda höll kommissionen fast vid sitt beslut att utesluta klaganden från det aktuella uttagningsprovet.
Klagandens kommentarer
I sina kommentarer höll klaganden fast vid sitt klagomål. Hon förklarade att kommissionen mycket sällan anordnar uttagningsprov inom hennes kompetensområde - djurhälsa och djurens välbefinnande -, och att kommissionens beslut att inte låta henne göra om proven därför blev särskilt kännbart.

BESLUTET


1. Beslutet att inte låta klaganden få en ny möjlighet att göra proven
1.1Klaganden var svårt sjuk den dag då uttagningsprovet anordnades och kunde därför inte delta. Hon ansåg att kommissionen borde ge henne en ny möjlighet att göra proven.
1.2 Ett uttagningsprov måste genomföras i enlighet med principen om lika behandling av de sökande. Om inte denna princip följs kan uttagningsprovet ogiltigförklaras. Detta kan i sin tur leda till avsevärda kostnader för förvaltningen, både ekonomiska och administrativa.
1.3 Av kommissionens yttrande framgår att kommissionen ansåg att det skulle innebära en risk för att man skulle frångå principen om lika behandling av de sökande om man lät sökande som inte kunnat delta i ett prov på grund av orsaker helt utanför deras egen kontroll göra ersättande prov. Av denna anledning har kommissionen beslutat att det inte skall ges någon sådan möjlighet. Det föreligger inga indikationer på att detta beslut fattades i strid med bestämmelser eller principer som är bindande för kommissionen.
1.4 Av den anledningen anser inte ombudsmannen att det finns belägg för att Europeiska kommissionen visat prov på något administrativt missförhållande när man beslutade att inte låta sökanden göra andra prov som ersättning för dem som hon inte kunde delta i.
Eftersom denna utveckling kan framstå som orättvis för sökanden kommer ombudsmannen att göra ytterligare kommentarer till kommissionen (nedan).
2. Slutsatser
Mot bakgrund av Europeiska ombudsmannens undersökningar av detta ärende förefaller det inte föreligga några administrativa missförhållanden vid Europeiska kommissionen. Europeiska ombudsmannen beslutade därför att avsluta ärendet.

YTTERLIGARE KOMMENTARER


Det framgår av det aktuella ärendet att en sökande som inte kan delta i ett uttagningsprov på grund av omständigheter helt utanför hans eller hennes kontroll inte kan få en ny möjlighet att genomföra proven. Sådana förhållanden kan vara sjukdom, olycksfall eller strejk. Detta kan upplevas som orättvist av medborgarna, eftersom möjligheten att få anställning i den offentliga förvaltningen skall vara öppen för alla medborgare som uppfyller villkoren för tjänsten, och eftersom gemenskapsförvaltningen enbart anordnar ett begränsat antal uttagningsprov. Ombudsmannen kommer därför att föreslå att kommissionen skall överväga om medborgare skall beredas en möjlighet att göra andra prov som ersättning för dem som de inte kunde delta i på grund av orsaker helt utanför deras egen kontroll.
Europeiska kommissionens ordförande kommer också att informeras om detta beslut.
Med vänlig hälsning
Jacob SÖDERMAN