You have a complaint against an EU institution or body?

Beslut i ärende 3453/2005/GG - Underlåtenhet att vidta åtgärder med anledning av klagomål rörande arbetstidsdirektivet

En tysk läkare ingav 2001 ett klagomål till Europeiska kommissionen om Tysklands påstådda underlåtenhet att uppfylla EU:s arbetstidslagstiftning, särskilt beträffande den tid som läkare har jourtjänstgöring på sjukhus. De relevanta bestämmelserna angavs i direktiv 93/104/EG, och fortsatte att gälla tills det direktivet ersattes av direktiv 2003/88/EG. EG-domstolen fastslår i två domar från 2000 respektive 2003 att jourtjänstgöring skall anses utgöra arbetstid inom ramen för innebörden av dessa regler.

I ett klagomål som ingavs till ombudsmannen i december 2003 (klagomål 2333/2003/GG) hävdade klaganden att kommissionen hade underlåtit att behandla hans överträdelseklagomål mot Tyskland inom lämplig tid. Efter att ha undersökt ärendet fann ombudsmannen att klagandens påstående var välgrundat. Han noterade dock att Tyskland nyligen infört ny lagstiftning på detta område som kommissionen ännu behövde undersöka och att kommissionen föreföll acceptera att de relevanta rättsliga frågorna hade klargjorts genom EG-domstolens beslut. Under förutsättning att kommissionen inte skulle ådra sig några ytterligare förseningar i behandlingen av klagandens överträdelseklagomål avslutade därför ombudsmannen sin undersökning.

I november 2005 vände sig klaganden återigen till ombudsmannen. I sitt nya klagomål (3453/2005/GG) upprepade klaganden i princip det påstående som han lade fram redan i sitt föregående klagomål, enligt vilket kommissionen hade underlåtit att behandla hans överträdelseklagomål inom lämplig tid. Ombudsmannen beslutade att inleda en ny undersökning.

I sitt yttrande noterade kommissionen att den i september 2004 hade lagt fram ett förslag till ändring av direktiv 2003/88/EG till gemenskapens lagstiftare. Kommissionen påpekade att den avsåg att pröva klagandens överträdelseklagomål mot bakgrund av detta förslag och dess pågående diskussioner med övriga gemenskapsinstitutioner.

Ombudsmannen fann att framläggandet av ett förslag till ändring av ett direktiv inte gav kommissionen rätt att åsidosätta sin skyldighet att se till att det befintliga direktivet iakttogs av medlemsstaterna. Han fann dessutom att kommissionens obestridliga utrymme för egna bedömningar i frågor som rör medlemsstaters påstådda överträdelser av gemenskapslagstiftningen inte ger den rätt att på obestämd tid skjuta upp slutbehandlingen av ett klagomål med motiveringen att den tillämpliga lagen kan komma att ändras någon gång i framtiden.

Ombudsmannen lämnade därför den 12 september 2006 ett förslag till rekommendation där han uppmanade kommissionen att behandla klagandens överträdelseklagomål så snabbt och omsorgsfullt som möjligt.

I sitt detaljerade yttrande vidhöll kommissionen sin ståndpunkt.

Ombudsmannen lade därför den 10 september 2007 fram en särskild rapport för Europaparlamentet rörande detta ärende.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS