You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • SVSvenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 1949/2003/(TN)(IJH)TN mot Europeiska kommissionen

Summary of decision on complaint 1949/2003/(TN)(IJH)TN against the European Commission

The complaint concerned alleged non-payment for services carried out on the instructions of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), which is a service of the Commission. The complainant had carried out a Global Assessment of the statistical system in Kazakhstan on Eurostat's instructions. The contracts were formally concluded with the organisation CESD-Communautaire, but the terms of reference were laid down by, and all the reporting was made to, Eurostat. Eurostat approved the complainant's work report in August 2003, but the complainant had not yet been paid at the time of submitting his complaint in October 2003. The complainant suspected that due to problems within Eurostat, its payments to CESD-Communautaire had been blocked. The complainant alleged that the Commission had failed to ensure payment for the services he had provided in accordance with Eurostat's instructions in relation to certain contracts. The complainant claimed that he should receive the outstanding payment for his services.

In its opinion submitted in January 2004, the Commission underlined that it had no contractual relationship with the complainant. According to the Commission, CESD-Communautaire could at the time still submit invoices to it in the framework of the contracts concerned. The invoices submitted by CESD-Communautaire for the complainant up to the date of the Commission's opinion to the Ombudsman had been paid without delay to CESD-Communautaire's bank account on 29 December 2003.

In April 2004, the complainant informed the Ombudsman's services that he had received the main part of the money owed to him and that the payment of the rest was subject to certain issues being solved between him and CESD-Communautaire. The complainant therefore considered that his compliant regarding the Commission had been brought to a satisfactory conclusion.

The Ombudsman found that the Commission had taken steps to settle the matter and had thereby satisfied the complainant. He therefore closed the case.


Strasbourg den 24 maj 2004

Den 13 oktober 2003 ingav Ni ett klagomål till Europeiska ombudsmannen mot Europeiska kommissionen beträffande utebliven betalning för uppdrag som Ni utfört för Eurostats räkning.

Den 4 november 2003 vidarebefordrade jag klagomålet till kommissionens ordförande. Jag erhöll kommissionens yttrande den 28 januari 2004. Jag vidarebefordrade det till Er med en uppmaning om att avge kommentarer, vilka Ni sände den 23 februari 2004.

I ett telefonsamtal den 27 april 2004 meddelade Ni mina tjänsteenheter att Ni hade erhållit största delen av det utestående beloppet och att Ni ansåg att Ert klagomål blivit löst.

Jag skriver nu för att meddela Er resultatet av den undersökning som genomförts.


KLAGOMÅLET

I oktober 2003 ingavs ett klagomål till ombudsmannen mot Europeiska kommissionen beträffande utebliven betalning för uppdrag som utförts för Eurostats räkning. Eurostat är en av kommissionens tjänsteenheter(1).

Enligt klaganden är de viktigaste omständigheterna sammanfattningsvis följande:

På uppdrag av Eurostat genomförde klaganden och en annan person en allmän utvärdering av Kazakstans statistiksystem. Arbetet genomfördes under två missioner i maj och juli 2003. Mellan missionerna avgavs rapport vid Eurostats kontor i Luxemburg. Eurostat fastställde uppdragsbeskrivningen och allting rapporterades till Eurostat. Kontrakten var dock formellt slutna med en organisation vid namn CESD-Communautaire, men CESD-Communautaire hade enbart hand om den administrativa delen av uppdraget. Klaganden har genomfört liknande uppdrag tidigare och då skickade han fakturorna till CESD-Communautaire som betalade honom så snart Eurostat hade godkänt hans rapporter. Vad gäller uppdraget i Kazakstan godkände Eurostat hans rapport i augusti 2003, men han har fortfarande inte fått sina pengar. Han har hört att Eurostat har interna problem som lär ha lett till att dess betalningar till CESD-Communautaire blockerats. Han anser att Eurostats problem inte borde tillåtas drabba honom.

Klaganden hävdar i huvudsak att kommissionen har underlåtit att säkerställa betalning för de uppdrag som han har utfört i enlighet med Eurostats instruktioner i samband med kontrakt CESD Nr 6202-06/05/03-VZ-VZ-ASTAT 5, Nr 6400-12/06/03-VZ-VZ-ASTAT 5 och Nr 6507-03/07/03-VZ-VZ-ASTAT 5.

Klaganden kräver att få betalt för sina uppdrag.

UNDERSÖKNINGEN

Kommissionens yttrande

I sitt yttrande framför kommissionen följande synpunkter:

Statistikprogram 5 inbegriper en rad projekt till förmån för de länder som är motparter i detta program, såsom Kazakstan. Inriktningen och genomförandet av statistikprogrammet involverar å ena sidan kommissionen (byrån för samarbete EuropeAid och Eurostat), organisationen CESD-Communautaire, vilken kommissionen har kontrakterat för projektet, samt medlemsstaternas statistikkontor eller andra underleverantörer. Som motparter återfinns främst de nationella statistikkontoren.

Det enskilda projektet “Global Assessment of the National Statistical System of Kazakhstan" lades ut på entreprenad till klaganden av CESD-Communautaire. Klaganden står därför inte i något avtalsförhållande med kommissionen. De fakturor som omfattas av klagomålet ingavs av klaganden till CESD-Communautaire och inte till kommissionen. CESD-Communautaire kan fortfarande lämna in fakturor till kommissionen inom ramen för dessa kontrakt. Därför kan det inte garanteras att kommissionen redan fått alla fakturor som avser klaganden. Enligt kommissionen har de fakturor som CESD-Communautaire lämnat in för klaganden fram tills dess att kommissionen avgav sitt yttrande till ombudsmannen betalats till CESD-Communautaires bankkonto den 29 december 2003. Det förelåg därför ingen försening från kommissionens sida i handläggningen av dessa fakturor.

Klagandens kommentarer

I sina kommentarer vidhåller klaganden till sitt ursprungliga klagomål och avger därtill sammanfattningsvis följande kommentarer:

Kommissionen förnekar allt ansvar för att betalningen försenats trots att kommissionen klart och tydligt blockerat sina betalningar till CESD-Communautaire. Han har hittills erhållit totalt 6 054 euro, vilket motsvarar det arbete som genomfördes under juli månad. Ett belopp på 11 984 euro återstår dock fortfarande att betalas ut.

I ett telefonsamtal den 27 april 2004 informerade klaganden ombudsmannens tjänsteenheter att han nu erhållit största delen av det utestående beloppet. Resten av betalningen beror på vissa omständigheter som måste lösas mellan honom och CESD-Communautaire, vilket kompliceras av att CESD-Communautaire gått i likvidation. Han är rädd att detta skedde på grund av att kommissionen inte försåg CESD-Communautaire med nödvändigt kapital. Vad gäller hans klagomål mot kommissionen så anser han dock frågan vara löst.

BESLUTET

1 Utebliven betalning för utförda uppdrag

1.1 Klagomålet rör utebliven betalning för uppdrag som utförts för Eurostats räkning. Eurostat är en av kommissionens tjänsteenheter(2). Enligt klaganden så genomförde han en allmän utvärdering av Kazakstans statistiska system för Eurostats räkning. Eurostat fastställde uppdragsbeskrivningen och allting rapporterades till Eurostat. Kontrakten var dock formellt slutna med organisationen CESD-Communautaire. Eurostat godkände hans rapport i augusti 2003, men det förefaller som interna problem inom Eurostat lett till att dess betalningar till CESD-Communautaire blockerats och klaganden har därför ännu inte fått sina pengar. Klaganden hävdar i huvudsak att kommissionen har underlåtet att säkerställa betalning för de uppdrag som han har utfört i enlighet med Eurostats instruktioner i samband med kontrakt CESD Nr 6202-06/05/03-VZ-VZ-ASTAT 5, Nr 6400-12/06/03-VZ-VZ-ASTAT 5 och Nr 6507-03/07/03-VZ-VZ-ASTAT 5. Klaganden kräver att få betalt för sina uppdrag.

1.2 Kommissionen understryker att klaganden inte står i något avtalsförhållande med kommissionen. CESD-Communautaire kan fortfarande lämna in fakturor till kommissionen inom ramen för de berörda kontrakten. Därför kan det inte garanteras att kommissionen redan fått alla fakturor som avser klaganden. Enligt kommissionen har de fakturor som CESD-Communautaire lämnat in för klaganden fram tills dess att kommissionen avgav sitt yttrande till ombudsmannen betalats till CESD-Communautaires bankkonto den 29 december 2003. Det förelåg därför ingen försening från kommissionens sida i handläggningen av dessa fakturor.

1.3 I sina kommentarer säger klaganden att han erhållit totalt 6 054 euro, men att ytterligare 11 984 euro återstår att betalas ut.

Den 27 april 2004 informerade klaganden ombudsmannens tjänsteenheter att han nu erhållit största delen av det utestående beloppet och att resten av betalningen beror på vissa omständigheter som måste lösas mellan honom och CESD-Communautaire. Klaganden anser därför att hans klagomål mot kommissionen fått en tillfredsställande lösning.

1.4 Mot bakgrund av ovanstående anser ombudsmannen att kommissionen förefaller ha vidtagit lämpliga åtgärder för att lösa klagomålet och därigenom tillmötesgått klaganden.

2 Slutsats

Det framgår av kommissionens yttrande och klagandens kommentarer att kommissionen vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Kommissionens ordförande kommer också att informeras om detta beslut.

Med vänlig hälsning

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Artikel 2 i kommissionens beslut 97/281/EG av den 21 april 1997 om Eurostats uppgift vad gäller framställning av gemenskapsstatistik, 1997, EGT L 112/56, 29.4.1997.

(2) Artikel 2 i kommissionens beslut 97/281/EG av den 21 april 1997 om Eurostats uppgift vad gäller framställning av gemenskapsstatistik, 1997, EGT L 112/56, 29.4.1997.