You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 1173/2003/(TN)IJH mot Europeiska komissionen


Strasbourg den 10 december 2003

Den 26 juni 2003 ingav Ni ett klagomål till Europeiska ombudsmannen på Stockholms universitets vägnar. I Ert klagomål hävdade Ni att kommissionen underlåtit att göra en slutbetalning i ett forskningsprojekt med kontraktsnummer ERBBIO 4 CTT 960158.

Den 9 juli 2003 vidarebefordrade jag klagomålet till kommissionens ordförande. Kommissionen skickade sitt yttrande den 27 oktober 2003. Jag vidarebefordrade det till Er med en uppmaning om att avge kommentarer. Den 26 november 2003 var Ni i kontakt med mitt sekretariat per telefon, varvid Ni framförde Era kommentarer till kommissionens yttrande.

Jag skriver nu för att meddela Er resultatet av den undersökning som genomförts.


KLAGOMÅLET

I juni 2003 ingavs ett klagomål till ombudsmannen på Stockholms universitets vägnar. I klagomålet hävdades att kommissionen underlåtit att göra en slutbetalning i ett forskningsprojekt med kontraktsnummer ERBBIO 4 CTT 960158.

Enligt klaganden är omständigheterna av betydelse i fallet sammanfattningsvis följande:

Stockholms universitet var en av deltagarna i ett forskningsprojekt som koordinerades av det italienska företaget CHIRON och som finansierades av kommissionen. Vid tiden för klagomålet hade CHIRON sedan sex månader tillbaka väntat på kommissionens slutbetalning i projektet. Stockholms universitet hade del i slutbetalningen. Den totala summan som var förfallen till betalning till CHIRON var 196 528 euro, varav 60 000 euro var avsett för Stockholms universitet.

I juni 2002 försökte klaganden ta reda på varför slutbetalningen inte gjorts. I december 2002 skickade Stockholms universitet kompletterande uppgifter till kommissionen, varefter kommissionen bekräftade att betalningen skulle göras till CHIRON inom några veckor. Ingen betalning skedde emellertid. Klaganden kontaktade då kommissionen ett tiotal gånger per telefon. Kommissionen upplyste honom om att på grund av en intern omorganisation saknades en så kallad "operational verificator" och det var därför som betalningen inte hade kunnat utföras. I maj 2003 skrev klaganden till kommissionen i ärendet, men fick aldrig något svar.

Klaganden hävdar att kommissionen underlåtit att göra en slutbetalning i ett forskningsprojekt med kontraktsnummer ERBBIO 4 CTT 960158.

Klaganden yrkar att slutbetalningen skall göras, tillsammans med erforderlig ränta, till koordinatorn CHIRON i Italien.

UNDERSÖKNINGEN

Kommissionens yttrande

I sitt yttrande framförde kommissionen följande synpunkter:

Kontraktet ifråga handläggs av kommissionens generaldirektorat för forskning (GD RTD). Kontraktets vetenskapliga resultat godkändes den 29 juli 2002, varefter akten i ärendet skickades till det direktorat som är ansvarigt för den relevanta budgeten. Den 31 juli 2002 kontaktade den tjänsteman inom direktoratet som hade ansvar för de administrativa aspekterna av akten koordinatorn CHIRON och bad om ändringar i kostnadsredovisningarna. Direktoratet erhöll inte de ombedda ändringarna förrän den 5 december 2002. Betalningen var färdigbehandlad den 19 december 2002, men då var 2002 års budget redan avslutad.

När budgeten för 2003 öppnats inleddes utbetalningsprocessen på nytt den 28 februari 2003. På grund av organisatoriska problem inom GD RTD kunde de nödvändiga underskrifterna inte erhållas förrän den 11 juli 2003. Betalningen gjordes därefter till CHIRON:s bankkonto den 21 juli 2003.

Kommissionen medger att beloppet ifråga förföll till betalning den 5 december 2002 och att betalningen därefter skulle skett inom 60 dagar, d.v.s. senast den 5 februari 2003. Kommissionen kommer därför att initiera utbetalning av ränta för perioden från den 6 februari 2003 till den 21 juli 2003 så snart den erhållit ett direkt yrkande härom från klaganden. Ett sådant yrkande är nödvändigt för att betalningsåtagandet skall kunna godkännas. Klaganden har redan kontaktats angående detta.

Kommissionen ber om ursäkt för den sena betalningen samt försäkrar ombudsmannen att ekonomihanteringsprocessen numera fungerar tillfredsställande.

Klagandens kommentarer

Klaganden bekräftade per telefon för ombudsmannens sekretariat att Stockholms universitet erhållit slutbetalningen samt att räntebetalningen är på väg, om inte redan insatt på CHIRON:s bankkonto. Han var därmed nöjd med ärendets utgång och tackade ombudsmannen för hans hjälp.

BESLUTET

1 Underlåtenhet att göra en slutbetalning i ett forskningsprojekt

1.1 I klagomålet hävdas att kommissionen underlåtit att göra en slutbetalning till koordinatorn av ett forskningsprojekt med kontraktsnummer ERBBIO 4 CTT 960158. Stockholms universitet är en av deltagarna i projektet. Klaganden, som klagar på Stockholms universitets vägnar, yrkar därför att slutbetalning skall göras till projektets koordinator, tillsammans med erforderlig dröjsmålsränta.

1.2 Kommissionen medgav att beloppet ifråga förföll till betalning den 5 december 2002 och att betalningen därefter skulle skett inom 60 dagar. På grund av organisatoriska problem inom GD RTD kunde beloppet emellertid inte överföras till CHIRON:s bankkonto förrän den 21 juli 2003. Kommissionen bad om ursäkt för den sena betalningen samt försäkrade ombudsmannen att ekonomihanteringsprocessen numera fungerar tillfredsställande. Kommissionen lovade att initiera utbetalning av ränta för perioden från den 6 februari 2003 till den 21 juli 2003.

1.3 Klaganden bekräftar att Stockholms universitet erhållit slutbetalningen, att räntebetalningen är på väg, samt att han därmed är nöjd.

1.4 Med beaktande av ovanstående anser ombudsmannen att kommissionen vidtagit erforderliga åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden.

2 Slutsats

Det framgår av kommissionens yttrande och klagandens kommentarer att kommissionen vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Kommissionens ordförande kommer också att informeras om detta beslut.

Med vänlig hälsning

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS