You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 127/2003/IJH mot kommissionen


Strasbourg den 23 juli 2003

Den 8 januari 2003 ingav Ni ett klagomål till Europeiska ombudsmannen beträffande kommissionens underlåtenhet att besvara Ert klagomål mot de svenska myndigheterna som ingavs till kommissionen den 14 april 2000 samt Era brev av den 1 december 2002 och den 6 januari 2003.

Den 14 februari 2003 vidarebefordrades klagomålet till kommissionens ordförande. Kommissionen skickade sitt yttrande den 26 mars 2003. Jag vidarebefordrade det till Er med en uppmaning om att avge kommentarer. Jag mottog Era kommentarer den 22 april 2003 och den 28 maj 2003.

Jag skriver nu för att meddela Er resultatet av den undersökning som genomförts.

KLAGOMÅLET

Enligt de klagande, som är svenska medborgare, är relevanta fakta sammanfattningsvis följande:

Den 14 april 2000 lämnade de klagande in ett klagomål till kommissionen bland annat angående det svenska rättssystemet. I en skrivelse av den 31 oktober 2000 informerade GD Inre marknaden de klagande om att deras påståenden angående det svenska rättssystemet skulle vidarebefordras till GD Rättsliga och inrikes frågor för analys och svar. Den 1 december 2002 och den 6 januari 2003 lämnade de klagande in kompletterande material till kommissionen till stöd för sina anklagelser mot det svenska rättssystemet. I samma brev uppmanade de kommissionen att omedelbart ta itu med deras tidigare klagomål. Den 8 januari 2003 lämnade de klagande in ett klagomål till ombudsmannen.

I sitt klagomål till ombudsmannen hävdar de klagande att kommissionen inte har svarat på deras klagomål av den 14 april 2000, och har underlåtit att svara på breven av den 1 december 2002 och den 6 januari 2003 angående samma fråga.

De klagande yrkar att kommissionen omedelbart handlägger deras klagomål av den 14 april 2000, samt kommunicerar resultatet därav, samt att den därvid även beaktar de ytterligare omständigheter som framförts av de klagande i deras brev till kommissionen av den 1 december 2002 och den 6 januari 2003.

UNDERSÖKNINGEN

Kommissionens yttrande

I sitt yttrande uppgav kommissionen att den hade svarat de klagande i skrivelser av den 31 oktober 2000 och den 11 januari 2001. När det vidare gällde de kompletterande upplysningar som skickades till kommissionen i december 2002, besvarades de den 28 februari 2003.

De klagandes kommentarer

De klagande uppmanades att lämna kommentarer till kommissionens yttrande. Av deras svar framgick att de ansåg att kommissionen hade besvarat deras klagomål och deras brev.

De klagandes kommentarer innehöll dessutom ett nytt påstående om att kommissionen hade tolkat direktiv 95/46/EG för snävt. De klagande hävdade även att svenska domstolar vägrar åberopa EG-domstolens rättspraxis eller att be om förhandsavgörande.

BESLUTET

1 Inledande anmärkningar

1.1 I sina kommentarer till kommissionens yttrande framförde de klagande nya anklagelser mot kommissionen och de svenska domstolarna.

1.2 Eftersom den nya anklagelsen mot kommissionen inte utgör en del av det ursprungliga klagomålet, tar ombudsmannen inte upp den inom ramen för detta klagomål för att undvika försening av beslutet i det ursprungliga klagomålet. De klagande kan emellertid överväga att lämna in ett nytt klagomål till ombudsmannen, om de så önskar.

1.3 När det gäller den nya anklagelsen mot de svenska domstolarna, vill ombudsmannen påpeka att han inte är behörig att behandla denna anklagelse. Ombudsmannen påpekar att de klagande skulle kunna lämna in ett nytt klagomål till kommissionen i frågan, eller överväga att inge en framställning till Europaparlamentet.

2 Underlåtenhet att besvara klagomål och brev

2.1 De klagande hävdade att kommissionen inte svarat på deras klagomål av den 14 april 2000, samt underlåtit att svara på breven av den 1 december 2002 och den 6 januari 2003 angående samma fråga. De yrkade att kommissionen omedelbart skulle handlägga deras klagomål och kommunicera resultatet därav.

2.2 Kommissionen uppgav att den svarade de klagande redan i oktober 2000 och januari 2001, samt att de kompletterande upplysningar som de klagande skickade i december 2002 besvarades den 28 februari 2003.

2.3 I de kommentarer som ombudsmannen mottog den 22 april 2003 och den 28 maj 2003 klargjorde de klagande att de ansåg att kommissionen nu hade besvarat deras klagomål och brev.

3 Slutsats

Av kommissionens yttrande och de klagandes kommentarer framgår att kommissionen har vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och har därmed tillmötesgått de klagande vad gäller deras anklagelser om att kommissionen inte har besvarat deras klagomål och deras brev. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Kommissionens ordförande kommer också att informeras om detta beslut.

Med vänlig hälsning

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS