You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 239/2002/ME mot Europeiska kommissionen


Strasbourg, den 18 oktober 2002

Den 29 januari 2002 ingav Ni och Ö. ett klagomål till Europeiska ombudsmannen angående det allmänna uttagningsprovet KOM/A/5/01.

Den 18 februari 2002 vidarebefordrade jag klagomålet till Europeiska kommissionens ordförande. Kommissionen skickade sitt yttrande den 8 maj 2002. Jag vidarebefordrade det till Er med en uppmaning om att kommentera det, vilket Ni gjorde den 29 juli 2002.

Jag skriver nu för att meddela Er resultatet av den undersökning som genomförts.

KLAGOMÅLET

De klagande, två svenska medborgare, lämnade in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen mot Europeiska kommissionen i januari 2002. De klagande deltog i juli 2002 i urvalsproven till det allmänna uttagningsprovet KOM/A/5/01 för internrevision men underkändes. I ett brev den 27 augusti 2001 överklagade de provens innehåll och språkliga kvalitet till kommissionen. Kommissionen svarade i ett brev den 3 oktober 2001. De klagande sände ett nytt brev till kommissionen den 10 november 2001, vilket kommissionen besvarade den 28 november och 13 december 2001. Eftersom de klagande var missnöjda med kommissionens svar vände de sig till ombudsmannen.

De klagande framhöll att en väl fungerande internrevision är av avgörande betydelse för den europeiska administrationen. Rekryteringen av internrevisorer måste därför fungera på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. I stort hävdade de klagande att delproven (a) och (b) i urvalsproven innehöll sakfel och översättningsfel. Därvid saknade delprov (a) hänvisningar till ett internt redovisningsramverk och var av tydlig anglosaxisk karaktär. Den svenska översättningen av såväl delprov (a) som (b) innehöll översättningsfel och inkonsekvenser. Den kvantitativa delen av delprov (b) saknade grund. Därutöver hölls proven under den intensivaste semestermånaden i Skandinavien och tiden mellan kallelsen till proven och provdatumet var kort.

I överklagandet till kommissionen redogjorde de klagande på ett omfattande och detaljerat sätt för de brister och översättningsfel som fanns i de olika frågorna i proven.

Sammanfattningsvis hävdade de klagande att delproven (a) och (b) i urvalsproven innehöll felaktigheter, särskilt vad gällde vilka revisionsstandarder som avsågs och den svenska översättningen av delproven. De hävdade även att kommissionen inte på ett korrekt sätt besvarat deras brev med överklaganden.

De klagande yrkade på att delproven (a) och (b) i urvalsproven bör ogiltigförklaras. De yrkade även på att kommissionen skulle ge fullständiga svar på de frågeställningar som framförts i breven med överklaganden.

UNDERSÖKNINGEN

Kommissionens yttrande

Kommissionen angav i sitt yttrande att de klagande deltog i det allmänna uttagningsprovet KOM/A/5/01 för rekrytering av förste handläggare inom området internredovisning. Meddelandet om uttagningsprovet publicerades i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 5 april 2001. Urvalsproven ägde rum den 6 juli 2001. I ett brev den 15 augusti 2001 meddelades de klagande att de inte valts ut till det skriftliga provet.

Den 27 augusti 2001 skickade de klagande ett brev till uttagningskommittén med en begäran om att vissa delar av urvalsproven skulle ses över. De hävdade framför allt följande: (i) Giltigheten för delprov (a) var bristfällig. Ett flertal av frågorna rörde bokföring, vilket inte ligger inom kärnkompetensen för riksrevisorer. Provet saknade dessutom hänvisningar till interna redovisningsramverk och var av tydlig anglosaxisk karaktär. (ii) Även delprov (b) saknade giltighet. De klagande påpekade att alla kandidater måste ha minst 12 års arbetslivserfarenhet och de ifrågasatte därför nyttan av ett numeriskt analytiskt prov. (iii) Den svenska översättningen av delprov (a) och (b) innehöll översättningsfel och inkonsekvenser. (iv) Urvalsproven ägde rum i juli, vilken är den vanligaste semestermånaden i Sverige. Med tanke på den korta tidsperioden mellan kallelsen till proven och provdatumet ansåg de klagande att kandidater från Skandinavien möjligen inte haft en chans att ta del av kallelsen innan proven ägde rum.

Kommissionen svarade de klagandes med ett brev av den 3 oktober 2001. Revisionsstandarderna kommenterade kommissionen med att det rätta svaret inte skulle ha blivit ett annat om man hänvisat till andra standarder. Därutöver hade en hänvisning till en viss standard kunnat innebära en risk för diskriminering. Vad gällde bokföringskunskaperna påpekade kommissionen att även om detaljerade bokföringskunskaper inte ligger inom kärnkompetensen för vissa typer av revisorer bör alla revisorer ha grundläggande kunskaper i ämnet. Bokföringsfrågorna krävde endast grundläggande kunskaper. Vad gäller kontrollen av arbetslivserfarenhet påpekade kommissionen att erfarenhet inte utgör någon garanti för verbal och numerisk analytisk förmåga och poängterade att de två kraven var avsiktligt kumulativa. Vad gällde översättningskvaliteten hade proven översatts av kommissionens översättningstjänst och kontrollerats av uttagningskommittén. Kommissionen påpekade slutligen att alla kandidater informerats om provdatumet när meddelandet om uttagningsprov publicerades första gången i april 2001.

De klagande vidhöll sina yrkanden i ett brev den 10 november 2001. Kommissionen besvarade brevet den 13 december 2001.

Kommissionen kommenterade i sitt yttrande de klagandes argument ytterligare enligt nedan.

Delprov (a) bestod av ett antal flervalsfrågor för utvärdering av kandidaternas specialkunskaper i förhållande till de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt II i meddelandet om uttagningsprov. Kommissionen ansåg att delprovet motsvarade beskrivningen i meddelandet. Revisionsstandarderna kommenterade kommissionen med att svaret skulle vara lika giltigt oberoende av nationella standarder. Bokföringskunskaperna kommenterade kommissionen med att dessa frågor obestridligen föll inom en internrevisors kompetensområde. I ett prov som utformats för att utvärdera en internrevisors kunskaper kan grundläggande bokföringsfrågor mycket väl ingå.

Delprov (b) innehöll ett antal flervalsfrågor för att generellt kunna utvärdera om kandidaterna är lämpliga för arbete inom institutionen. Statstjänstemän kan p.g.a. rörlighetsprincipen få utföra mycket olika uppgifter under sin karriär. Detta innebär att de måste kunna anpassa sig till olika situationer och fylla olika funktioner. De verbala och numeriska proven är avsedda som komplement till de andra proven då allmänna kunskaper och erfarenheter utvärderas med hjälp av dem. Kommissionen påpekade även att syftet med uttagningsproven inte enbart är att bedöma de färdigheter kandidaterna inhämtat i arbetslivet, utan att även välja ut de bästa kandidaterna bland dem som har denna typ av erfarenheter.

Kommissionen kommenterade översättningarna med att de gjorts av dess översättningstjänst och att denna haft hjälp av uttagningskommittén och professionella lingvister. I flervalsfrågorna (delprov (a) och (b)) var endast ett svar korrekt. Det var oundvikligt att översättningarna innehöll små men obetydliga skillnader på de olika språken. Kommissionen granskade de exempel som de klagande framfört men kunde inte finna några oklarheter om vad de korrekta svaren på frågorna på svenska skulle vara.

Kandidater från alla medlemsländer hade tillträde till uttagningsprovet och urvalsproven ägde rum på samma dag på många ställen i Europeiska unionen. P.g.a. uttagningsprovets natur och principen om likabehandling av alla kandidater måste proven inte bara vara identiska utan även hållas vid samma tidpunkt och på samma sätt. Därutöver var datumet för urvalsproven redan fastställt till juli när meddelandet om uttagningsprov publicerades i april 2001.

Eftersom kommissionen har informerat de klagande om deras resultat och besvarat deras frågor anser den att de klagande haft tillgång till all nödvändig information om uttagningsprovet. Kommissionen underströk dessutom att det var etablerad rättspraxis inom EU att uttagningskommittén har långtgående skönsmässiga befogenheter när den anordnar uttagningsprov och beslutar om detaljinnehållet i proven.

De klagandes kommentarer

I sina kommentarer vidhöll de klagande sitt klagomål och kommenterade kommissionens yttrande detaljerat. De uppmanande vidare ombudsmannen att göra en opartisk utredning. De klagande var besvikna på kommissionens bristfälliga yttrande, i vilket de klagandes frågor inte hade bemötts med argumentat eller konkreta svar i sakfrågorna.

BESLUTET

1 Urvalsprovens kvalitet

1.1 De klagande deltog i det allmänna uttagningsprovet KOM/A/5/01 för internrevision men underkändes på urvalsproven. De hävdade att delproven (a) och (b) i urvalsproven innehöll felaktigheter, särskilt vad gällde vilka revisionsstandarder som avsågs och den svenska översättningen av delproven.

1.2 Kommissionen yttrade sig om skälen till att den ansåg att delproven (a) och (b) var giltiga och de svenska översättningarna korrekta. Den kommenterade även datumet då urvalsproven ägde rum. Kommissionen drog slutsatsen att den hade besvarat de klagandes frågor och underströk de långtgående diskretionära befogenheter uttagningskommittén har när den anordnar uttagningsprov och beslutar om detaljinnehållet i proven.

1.3 Ombudsmannen noterar att det är etablerad rättspraxis att uttagningskommittén har avsevärda skönsmässiga befogenheter när den anordnar prov till allmänna uttagningsprov och bestämmer detaljinnehållet i dessa(1). Det är även etablerad rättspraxis att uttagningskommittén har avsevärda skönsmässiga befogenheter i fråga om detaljer och innehåll i proven i ett uttagningsprov(2). Provens detaljinnehåll skall inte granskas såvida inte de begränsningar som satts upp i meddelandet om uttagningsprov överskridits eller innehållet strider emot provet eller uttagningsprovets syften(3).

1.4 Med utgångspunkt i den granskning som ombudsmannen kunnat genomföra i detta fall anser ombudsmannen inte att kommissionen i sitt val av frågor till urvalsproven överskridit de gränser som satts upp i meddelandet om uttagningsprov. Frågorna strider inte heller emot provens eller uttagningsprovets syften. Vidare överskred kommissionen inte dess juridiska befogenheter då proven anordnades vad gäller översättningen av dem och datumet då de ägde rum. Därför föreligger inget administrativt missförhållande i detta avseende.

2 Tillräckliga svar

2.1 De klagande skickade brev till kommissionen den 27 augusti och 10 november 2001 och kommissionen besvarade dessa den 3 oktober och 13 december 2001. De klagande hävdade att kommissionen inte på ett korrekt sätt besvarat deras brev med överklaganden.

2.2 Kommissionen förklarade de svar som sänts till de klagande och ansåg att den besvarat deras frågor och att den ställt all nödvändig information till förfogande.

2.3 Ombudsmannen noterar att kommissionen besvarat de klagandes brev. Med utgångspunkt i det ansvar som åligger uttagningskommittén anser ombudsmannen att kommissionen i dess brev besvarade de klagandes frågor på ett tillräckligt sätt. Därför föreligger inget administrativt missförhållande i detta avseende.

3 De klagandes yrkanden

3.1 De klagande yrkade på att delproven (a) och (b) i urvalsproven bör ogiltigförklaras. De yrkade även på att kommissionen skulle ge fullständiga svar på de frågeställningar som framförts i breven med överklaganden. Det följer av slutsatserna i punkt 1 och 2 ovan att de klagandes yrkanden inte kunde bemötas.

4 Slutsats

På grundval av ombudsmannens undersökningar av detta klagomål förfaller det inte föreligga några administrativa missförhållanden vid kommissionen. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Kommissionens ordförande och Ö kommer också att meddelas om detta beslut.

Med vänlig hälsning

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Se mål T-132/89, Gallone mot rådet, REG 1990, s. II-549, punkt 27.

(2) Se de förenade målen 64, 71 till 73 och 78/96, Sergio m.fl. mot kommissionen, REG 1988, s. 1399, punkt 22 och mål T-156/89, Valverde Mordt mot domstolen, REG 1991, s. II-407, punkt 121.

(3) Se fotnoterna 1 och 2.