You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • SVSvenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 708/2001/ME mot Europeiska kommissionen


Strasbourg, 19 september 2001

Den 5 maj 2001 framförde Ni ett klagomål till Europeiska ombudsmannen mot Europeiska kommissionen angående undersökningen vid kommissionens representation i Sverige.

Den 16 maj 2001 vidarebefordrade jag klagomålet till Europeiska kommissionens ordförande. Den 9 juli 2001 skickade kommissionen sitt yttrande. Jag vidarebefordrade detta till Er och inbjöd Er att kommentera yttrandet vilket Ni gjorde den 5 augusti 2001. Den 16 och 18 juni samt den 26 juli 2001 skickade Ni ytterligare brev.

Jag skriver nu för att underrätta Er om resultaten av den utredning som har gjorts.


KLAGOMÅLET

I maj 2001 ingav klaganden ett klagomål till ombudsmannen angående Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Bakgrund:

I november 1999 rapporterade svenska medier om påstådda ekonomiska oegentligheter vid Europeiska kommissionens representation i Sverige. Olaf inledde en undersökning och överlämnade i maj 2000 sin hemligstämplade rapport till kommissionen och till de svenska myndigheterna. I juni 2000 inledde kommissionen ett disciplinärt förfarande mot tre av representationens tjänstemän. En av dem var den före detta chefen Linda Steneberg. I oktober 2000 avskedades fyra lokalanställda enligt svensk lagstiftning. De disciplinära förfarandena mot tjänstemännen fortsatte enligt tjänsteföreskrifterna för EU:s tjänstemän.

Klagomålet:

I sitt klagomål till ombudsmannen hänvisade klaganden till Olafs undersökning vid Europeiska kommissionens representation i Sverige. Klaganden bifogade en artikel från en svensk dagstidning i vilken det rapporterades om att Olafs rapport hade hemligstämplats.

Klaganden framförde sin oro över att undersökningen genomfördes på ett sätt som var ämnat att skydda representationens före detta chef, Linda Steneberg.

UNDERSÖKNINGEN

Kommissionens yttrande

Kommissionen konstaterade i sitt yttrande att den behandlade ärendet i enlighet med de tillämpliga administrativa reglerna och förfarandena. Den informerade även ombudsmannen om att de svenska myndigheterna, vilka också mottagit Olafs rapport, utförde sina egna undersökningar.

Kommissionen bekräftade att ett disciplinärt förfarande pågick mot representationens före detta chef. I enlighet med gällande regler kommer kommissionen att informera Europaparlamentet om det slutliga resultatet av förfarandet.

Kommissionen betonade det faktum att klaganden inte själv hade vänt sig till kommissionen för att förhöra sig om ärendet.

Klagandens kommentarer

I sina kommentarer vidhöll klaganden sitt klagomål.

BESLUTET

1 Undersökningen vid representationen och det disciplinära förfarandet

1.1 I sitt klagomål till ombudsmannen hänvisade klaganden till Olafs undersökning vid Europeiska kommissionens representation i Sverige. Klaganden framförde sin oro över att undersökningen genomfördes på ett sätt som var ämnat att skydda representationens före detta chef.

1.2 Kommissionen konstaterade i sitt yttrande att den behandlade ärendet i enlighet med de tillämpliga administrativa reglerna och förfarandena. Den bekräftade att ett disciplinärt förfarande pågick mot representationens före detta chef. I enlighet med gällande regler kommer kommissionen att informera Europaparlamentet om det slutliga resultatet av förfarandet.

1.3 Ombudsmannen konstaterar inledningsvis att Olafs undersökning har avslutats och att dess rapport överlämnades till kommissionen och till de svenska myndigheterna i maj 2000. Ombudsmannen konstaterar vidare att kommissionen har försäkrat att det pågående disciplinära förfarandet utförs i enlighet med de tillämpliga reglerna och förfarandena. Kommission har också åtagit sig att informera Europaparlamentet om utgången av ärendet. Ombudsmannen finner det därför inte berättigat att fortsätta undersökningen av ärendet.

2 Slutsats

På grundval av ombudsmannens undersökningar av detta klagomål förefaller det inte föreligga några administrativa missförhållanden vid kommissionen. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Europeiska kommissionens ordförande kommer också att underrättas om detta beslut.

Med vänlig hälsning

 

Jacob SÖDERMAN