You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 68/2001/ME mot Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet


Strasbourg, den 30 november 2001

Den 13 januari 2001 skickade Ni ett klagomål till Europeiska ombudsmannen om Er ansökan om anställning vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, en ansökan som inte var framgångsrik.

Den 25 januari 2001 vidarebefordrade jag klagomålet till ordföranden för centrumets styrelse. Centrumet skickade sitt yttrande den 16 mars 2001 och jag vidarebefordrade det till Er med en inbjudan att lämna kommentarer, om Ni så önskade. Inga kommentarer förefaller ha kommit in från Er.

Jag skriver nu för att meddela Er resultaten av de undersökningar som gjorts.

KLAGOMÅLET

Klaganden skickade ett klagomål till ombudsmannen i januari 2001. Hennes klagomål avsåg Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet. Den 27 oktober 1998 skrev den klagande till centrumet för att söka en anställning. Hon fick information från centrumet om att ett rekryteringsförfarande snart skulle påbörjas och att hon skulle hållas informerad om detta förfarande. Den 17 december 1998 informerade centrumet den klagande om att rekryteringsförfarandet hade påbörjats och skickade henne ett meddelande om uttagningsprovet. Syftet med rekryteringsförfarandet var att skapa en reservlista för rekrytering av tillfälligt anställda i olika kategorier. Den 22 januari 1999 ansökte den klagande om att få delta i uttagningsprovet för tjänsten som handläggare (A8/6) på enhet 3, Information och Kommunikation.

I en skrivelse av den 6 april 1999 meddelade centrumet den klagande att hennes ansökan inte hade varit framgångsrik. Ingen annan förklaring till avslaget gavs. Den 16 september 2000 skickade den klagande en skrivelse till centrumet och frågade varför hon inte hade blivit utvald och vilka urvalskriterier som tillämpats. Hon fick aldrig något svar på sin skrivelse och valde därför att skicka ett klagomål till ombudsmannen.

I sitt klagomål till ombudsmannen framställde den klagande följande yrkanden:

(i) Den klagande begärde att få sin ansökan behandlad på nytt.

(i) Den klagande krävde att få reda på skälen till varför hennes ansökan avvisats.

UNDERSÖKNINGEN

Yttrandet från Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

I sitt yttrande bad Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet först om ursäkt för att det inte besvarat den klagandes skrivelse av den 16 september 2000 och uppgav att av okänd anledning kunde skrivelsen inte återfinnas i centrumets arkiv.

Centrumet bekräftade att den klagande sökt tjänsten som handläggare (A8/6) på enhet 3, Information och Kommunikation och uppgav att hennes ansökan registrerats som nummer 1. I en skrivelse av den 6 april 1999 informerade centrumet den klagande om att hennes ansökan inte varit framgångsrik. Ingen ytterligare förklaring eller motivering gavs. Centrumet hänvisade dessutom till EG-domstolens dom i Innamorati-målet(1). I det målet uppgav EG-domstolen att skyldigheten att motivera ett beslut måste vara förenlig med iakttagandet av den sekretess som omger uttagningskommitténs arbete och vidare att det räckte som motivering att meddela de sökande den poäng som erhållits i de olika uttagningsproven.

När det gällde den klagandes ansökan gav centrumet följande motivering till varför den inte varit framgångsrik. Totalt 347 ansökningar mottogs för den tjänst som den klagande sökte. Varje kandidat kunde tilldelas maximalt 10 poäng (maximalt 5 poäng för yrkeserfarenhet, maximalt 5 poäng för erfarenhet inom området rasism och främlingsfientlighet). Av dessa 10 poäng hade klaganden tilldelats 4 poäng. Endast sökande som fick minst 6 poäng kallades till intervju. 2 sökande hade valts ut för reservlistan. När det gällde en ny granskning av den klagandes ansökan uppgav centrumet att det inte fanns någon anledning att tro att beslutet skulle bli annorlunda om uttagningen upprepades.

Klagandens kommentarer

Centrumets yttrande vidarebefordrades till den klagande som inbjöds lämna kommentarer. Inga kommentarer förefaller ha kommit in från klaganden.

BESLUTET

1 Ny granskning av klagandens ansökan

1.1 Klaganden begärde att få sin ansökan behandlad på nytt.

1.2 Centrumet uppgav att det inte fanns någon anledning att granska ansökan på nytt eftersom det inte fanns någon anledning att tro att beslutet skulle bli annorlunda om uttagningen upprepades.

1.3 Ombudsmannen konstaterar att centrumet inte uppfyllde begäran om att granska klagandens ansökan på nytt. Centrumet motiverade detta med att det "inte fanns någon anledning att tro att beslutet skulle bli annorlunda om uttagningen upprepades".

1.4 Det är god förvaltningssed att besvara skrivelser och krav. Det ingår i det normala förfarandet för europeiska institutioner att tillmötesgå krav på förnyad granskning efter allmänna uttagningsprov. Det är också normalt att meddelanden om uttagningsprov innehåller information om hur man begär förtydliganden och hur man överklagar. För att respektera principerna om god förvaltningssed borde centrumet ha uppfyllt den klagandes begäran om att granska hennes ansökan på nytt. Att underlåta att göra detta utgör ett fall av administrativt missförhållande. Ombudsmannen kommer därför att rikta en kritisk anmärkning till centrumet.

2 Motiven för att avvisa ansökan

2.1 Klaganden krävde att få reda på skälen till att hennes ansökan avvisats.

2.2 Centrumet uppgav följande skäl: Varje kandidat kunde tilldelas maximalt 10 poäng (maximalt 5 poäng för yrkeserfarenhet, maximalt 5 poäng för yrkeserfarenhet). Av dessa 10 poäng hade klaganden tilldelats 4 poäng. Endast sökande som fick minst 6 poäng kallades till intervju. 2 sökande hade valts ut för reservlistan.

2.3 Ombudsmannen konstaterar att centrumet efter ombudsmannens undersökning har uppgivit skälen till varför klagandens ansökan avvisats.

2.4 Det framgår av centrumets yttrande att centrumet vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klagande.

3 Slutsats

På grundval av ombudsmannens undersökningar av detta klagomål är det nödvändigt att göra följande kritiska anmärkning:

Det är god förvaltningssed att besvara skrivelser och krav. Det ingår i det normala förfarandet för europeiska institutioner att tillmötesgå krav på förnyad granskning efter allmänna uttagningsprov. Det är också normalt att meddelanden om uttagningsprov innehåller information om hur man begär förtydliganden och hur man överklagar. För att respektera principerna om god förvaltningssed borde centrumet ha uppfyllt den klagandes begäran om att granska hennes ansökan på nytt. Att underlåta att göra detta utgör ett fall av administrativt missförhållande.

Eftersom denna aspekt av ärendet berör förfaranden som har att göra med vissa tidigare händelser, och med tanke på att klaganden inte framfört ytterligare invändningar i några kommentarer, är det inte lämplig att försöka åstadkomma en vänskaplig förlikning. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Centrumets ordförande kommer också att informeras om detta beslut.

Med vänlig hälsning

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Mål C-254/95 P, Parlamentet mot Innamorati, REG 1996, s. I-3423.