You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 1518/2000/ME mot Europeiska kommissionen


Strasbourg den 21 juni 2001

Den 27 november 2000 vidarebefordrade jag klagomålet till ordföranden för Europeiska kommissionen. Kommissionen skickade sitt yttrande den 26 februari 2001 och jag uppmanade Er att lämna eventuella kommentarer. Inga kommentarer från er sida förefaller ha inkommit. Den 22 och 30 maj 2001 var mitt kansli i kontakt med Er per telefon och den 30 maj 2001 skickade Ni ett faxmeddelande.

Jag skriver nu för att informera Er om resultaten av de undersökningar som gjorts.

För att undvika missförstånd är det viktigt att påpeka att EG-fördraget ger Europeiska ombudsmannen befogenhet att undersöka möjliga fall av administrativa missförhållanden enbart när det gäller verksamheten vid gemenskapens institutioner och organ. Europeiska ombudsmannens stadga föreskriver uttryckligen att handlingar som företas av någon annan myndighet eller person inte kan vara föremål för klagan hos ombudsmannen.

Ombudsmannens undersökningar av Ert klagomål har därför inriktats på att undersöka huruvida administrativa missförhållanden har förekommit i Europeiska kommissionens verksamhet.


KLAGOMÅL

I november 2000 skrev den klagande till Europeiska ombudsmannen på bolaget ER Kylinstallation AB:s vägnar. Den klagande hade importerat lastbilar till Sverige och därefter betalat skatt för lastbilarna i Sverige. Enligt den klagande var de tillämpade svenska skattereglerna inte i enlighet med gemenskapsrätten. Den klagande hade därför lämnat in ett klagomål till Europeiska kommissionen över situationen i Sverige.

I sitt klagomål till ombudsmannen förklarade den klagande att han den 10 februari 2000 hade skrivit till kommissionen i ärendet. Den 10 april 2000 skickade kommissionen en kort mottagningsbekräftelse på att hans skrivelse höll på att översättas och att han skulle få ett svar så snart som möjligt. Då den klagande inte fick någon ytterligare information riktade han en påminnelse till kommissionen den 6 oktober 2000. Då han fortfarande inte erhållit något svar i november 2000 framförde han ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

I sitt klagomål hävdade den klagande att 1) han inte hade informerats om diarienumret för sitt klagomål, och 2) bad om en förklaring till varför hans klagomål inte hade behandlats inom rimlig tid.

UNDERSÖKNINGEN

Kommissionens yttrande

I sitt yttrande påpekade kommissionen att klagomål måste ses mot bakgrund av de allmänna problem som hänför sig till beskattningen av fordon inom Europeiska unionen. Kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar behövde mer tid än förväntat för att handlägga ärendet, eftersom kravet på enhällighet när det gäller beskattning har gjort det svårt att harmonisera denna sektor. Dessutom var kommissionen tvungen att genomföra en omfattande undersökning samt utarbeta och offentliggöra ett meddelande beträffande beskattning av begagnade fordon. Detta försenade också kommissionens arbete. Meddelandet kan leda till att beskattningssystemet för fordon samordnas, om detta krävs för att den inre marknaden skall fungera.

Kommissionen konstaterade att den ansvariga enheten vid generaldirektoratet för skatter och tullar nyligen hade anställt en svensk tjänsteman, vilket givetvis skulle förenkla hanteringen av ärenden som gäller det svenska rättssystemet liksom även kontakterna på svenska. Kommissionen konstaterade också att man hade kontaktat de svenska myndigheterna för att ordna ett möte om den klagandes ärende. Kommissionen hade även tagit direktkontakt med den klagande.

Kommissionens slutsats var att enligt deras uppfattning var åtgärderna man vidtagit generellt i samband med beskattning av fordon och den inre marknaden, liksom även de konkreta åtgärderna för att tillmötesgå den klagande, tillräckliga och tillfredsställande. Kommissionen försäkrade ombudsmannen att behandlingen av den klagandes ärende snart skulle slutföras.

Klagandens kommentarer

Kommissionens yttrande vidarebefordrades till den klagande för kommentarer. Inga kommentarer förefaller ha inkommit från den klagande. Efter telefonsamtal mellan den klagande och ombudsmannens kansli, skickade emellertid den klagande det brev som kommissionen skickat honom den 23 februari 2001 till ombudsmannen.

Både under telefonsamtalet och i faxmeddelandet förklarade den klagande dessutom att han ville att kommissionen skulle ta ställning till Sveriges agerande i beskattningsfrågan. Den klagande ville därefter erhålla ersättning för den felaktiga skatt som han hade tvingats betala i Sverige på de importerade lastbilarna. Ombudsmannen ansåg inte att det var nödvändigt att utreda denna nya aspekt som tagits upp av den klagande, eftersom kommissionen i sitt yttrande hade försäkrat ombudsmannen att fallet snart skulle slutföras.

BESLUTET

1 Diarienumret för klagomålet

1.1 Den 10 februari 2000 framförde den klagande ett klagomål till kommissionen, avseende beskattning av lastbilar i Sverige. Han hävdade att han inte hade informerats om diarienumret för klagomålet som han skickade till kommissionen.

1.2 I sitt yttrande till ombudsmannen kommenterade kommissionen inte detta. Materialet som den klagande vidarebefordrade till ombudsmannen visar emellertid att kommissionen i sitt brev av den 23 februari 2001 informerade den klagande om diarienumret för hans klagomål (nummer 2001/4152, SG(2001) A/2001).

1.3 Ombudsmannen noterar att kommissionen har försett den klagande med diarienumret för hans klagomål och således vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden beträffande denna del av klagomålet.

2 Förklaring till fördröjningen

2.1 Den klagande bad om en förklaring till varför klagomålet inte hade behandlats inom rimlig tid.

2.2 Kommissionen förklarade att generaldirektoratet för skatter och tullar behövde mer tid än väntat för att handlägga ärendet på grund av att kravet på enhällighet när det gäller skattefrågor har gjort det svårt att harmonisera denna sektor. Dessutom var kommissionen tvungen att genomföra en omfattande undersökning samt utarbeta och offentliggöra ett meddelande beträffande beskattning av begagnade fordon. Detta försenade också kommissionens arbete.

2.3 Ombudsmannen noterar att kommissionen har förklarat varför man behövde mer tid än förväntat för att handlägga ärendet om fordonsbeskattningen. Kommissionen har således vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden beträffande denna del av klagomålet.

3 Slutsats

Det framgår av kommissionens yttrande och klagandens kommentarer att kommissionen vidtagit åtgärder för att lösa ärendet och därmed tillmötesgått klaganden. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

Europeiska kommissionens ordförande kommer även att informeras om detta beslut.

Med vänlig hälsning,

 

Jacob SÖDERMAN