You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 1119/99/BB mot Europeiska kommission


Innehåll


DETTA KLAGOMÅL HANDLADES KONFIDENTIELLT. BESLUTET HAR DÄRFÖR REDIGERATS SÅ ATT KLAGANDEN INTE KAN IDENTIFIERAS. DEN MASKULINA FORMEN HAR ANVÄNTS GENOMGÅENDE.

Strasbourg, 12 December 2000

Den 8 september 1999 lämnade Ni in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen angående åldersgränser vid rekrytering till gemenskapsinstitutionerna. Ni hävdade att användandet av åldersgränser vid rekrytering till gemenskapsinstitutionerna är synnerligen diskriminerande och krävde en ändring av det nuvarande systemet.

FÖRSLAGET TILL REKOMMENDATION


Genom ett beslut av den 4 juli 2000 riktade ombudsmannen följande förslag till rekommendation till kommissionen, i enlighet med artikel 3.6 i ombudsmannens stadga :
Kommissionen bör organisera ett interinstitutionellt möte i syfte att överväga ett gemensamt interinstitutionellt avtal om att avskaffa åldersgränserna, vilket framfördes i kommissionens yttrande av den 2 mars 1998 till ombudsmannen.

En fullständig redogörelse för undersökningen och förslaget till rekommendation återfinns i beslutet av den 4 juli 2000. En kopia av detta beslut sändes även till klaganden.

KOMMISSIONENS DETALJERANDE YTTRANDE


Ombudsmannen informerade kommissionen om att denna i enlighet med artikel 3.6 i stadgan skulle lämna ett detaljerat yttrande före den 31 oktober 2000, och att det detaljerade yttrandet kunde bestå av ett godtagande av ombudsmannens förslag till rekommendation och en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra det.
Den 4 oktober 2000 översände kommissionen följande detaljerade yttrande till ombudsmannen:
Europeiska kommissionen kan upplysa ombudsmannen om att frågan redan har diskuterats med övriga EU-institutioner vid ett antal tillfällen.
I en skrivelse till ordförandena för de övriga institutionerna den 3 februari 2000 tillkännagav vice ordförande Neil Kinnock att han har för avsikt att avskaffa åldersgränsen I de öppna uttagningsproven. Kinnock ville ha deras synpunkter på en gemensam hållning I denna fråga. De flesta av de övriga institutionerna ansåg att frågan behövde diskuteras och utredas ytterligare.
I del II i vitboken om reformen av kommissionen från den 1 maj 2000, särskilt I åtgärderna 27 och 50, bekräftas på nytt kommissionens åtagande att avskaffa åldergränserna vid allmänna uttagningsprov och där anges att överläggningar pågår med övriga institutioner om att avskaffa åldersgränser vid rekrytering till alla EU-institutioner.
Avskaffandet av åldersgränser fanns redan med på dagordningen vid sammanträdet för förvaltningschefernas kollegium den 12 maj 2000, som är den lämpliga interinstitutionella ramen för diskussioner av sådana frågor. Beslut har fattats om att ytterligare utreda de rättsliga följderna av att avskaffa åldersgränserna. Undersökningen har redan inletts genom en skrivelse av den 22 juni 2000 från herr Grass, ordförande i förvaltningschefernas kollegium.
Ombudsmannen kommer att hållas underrättad om alla viktigare framsteg i frågan.

Kommissionens detaljerade yttrande vidarebefordrades till klaganden. Inga kommentarer inkom från klaganden.

BESLUTET


Den 4 juli 2000 riktade ombudsmannen följande förslag till rekommendation till kommissionen i enlighet med artikel 3.6 i ombudsmannens stadga:
Kommissionen bör organisera ett interinstitutionellt möte i syfte att överväga ett gemensamt interinstitutionellt avtal om att avskaffa åldersgränserna, vilket framfördes i kommissionens yttrande av den 2 mars 1998 till ombudsmannen.

Den 4 oktober 2000 informerade kommissionen ombudsmannen att frågan redan har diskuterats med övriga institutioner vid ett antal tillfällen.
I en skrivelse av den 3 februari 2000 till ordförandena för de övriga europeiska institutionerna tillkännagav vice ordförande Neil Kinnock sin avsikt att avskaffa åldersgränser i de allmänna uttagningsproven. Kinnock ville ha deras synpunkter på en gemensam hållning i denna fråga. De flesta av de övriga institutionerna ansåg att frågan behövde diskuteras och utredas ytterligare.
I del II i vitboken om reformen av kommissionen från den 1 maj 2000, särskilt i åtgärderna 27 och 50, bekräftas på nytt kommissionens åtagande att avskaffa åldersgränserna vid allmänna uttagningsprov och där anges att överläggningar pågår med övriga institutioner om att avskaffa åldersgränser vid rekrytering till alla europeiska institutioner.
Ombudsmannen anser att kommissionen detaljerande yttrande visar att den har godtagit förslaget till rekommendation och vidtagit godtagbara åtgärder för att genomföra det. Kommissionen har visat sitt åtagande att avskaffa åldersgränser i allmänna uttagningsprov och att den överlägger med övriga europeiska institutioner om avskaffandet av åldersgränser vid rekrytering till samtliga europeiska institutioner. Ombudsmannen avslutar därför ärendet.

YTTERLIGARE KOMMENTARER


Med stöd av stadgan för de grundläggande rättigheterna som nyligen deklarerades vid Europeiska rådets möte i Nice kan ombudsmannen komma att snarast inleda en undersökning på eget initiativ angående användandet av åldersgränser vid rekrytering till gemenskapens institutioner och organ.
En kopia av detta beslut kommer att lämnas till Europeiska kommissionen.
Med vänlig hälsning
Jacob SÖDERMAN