You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Svenska

Beslut av den Europeiska ombudsmannen i klagomål 451/98/PD mot rådet


Innehåll


Strasbourg, 30 juni 1999

Den 24 april 1998 lämnade Ni på Er stiftelses vägnar in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen som riktade sig mot rådet. Ni uppgav att rådet inte besvarat ett brev som stiftelsen hade skrivit till rådet.
I enlighet med ombudsmannens praxis när det gäller frågor som rör obesvarade brev från medborgare kontaktade hans sekretariat rådet per telefon för att höra sig för när ett svar skulle kunna ges. Dessa kontakter var emellertid fruktlösa. Ombudsmannen beslutade sig därför att inleda en undersökning och genom en skrivelse av den 2 juli 1998 vidarebefordrades klagomålet till rådet. Den 2 oktober 1998 översände rådet sitt yttrande om klagomålet och jag vidarebefordrade detta till Er så att Ni skulle kunna kommentera det om Ni så önskade. Inga kommentarer har mottagits.
Jag skriver nu för att meddela Er resultatet av de undersökningar som gjorts.

KLAGOMÅLET


Den 7 december 1996 skickade den klagande ett brev till rådet som handlade om det läge som då rådde mellan Nafta och gemenskapen. Rådet besvarade inte brevet. Klaganden lämnade därför in ett klagomål till ombudsmannen.

UNDERSÖKNINGEN


Rådets yttrande
I sitt yttrande konstaterade rådet att brevet i fråga hade mottagits och registrerats av rådet. Efter en grundlig undersökning hade rådets berörda enheter noterat den förklaring som brevet innehöll. Med tanke på brevets förklarande karaktär och i avsaknad av konkreta frågor beslutade berörda enheter att det inte var nödvändigt att besvara brevet.
Rådet lade dessutom till att det i allmänhet strävar efter att besvara all inkommande post, åtminstone i form av ett mottagningsbevis, och att man vid frågor ger konkreta kommentarer.
Klagandens kommentarer
Den klagande inkom inte med några kommentarer.

BESLUTET


1 Det obesvarade brevet i fråga
1.1 Enligt principerna om god förvaltningssed är en förvaltning skyldig att besvara medborgarnas brev. I det aktuella fallet beslutade sig rådet för att inte besvara klagomålet i fråga på grund av brevets förklarande karaktär. Från det ögonblick klagomålet lämnades in till ombudsmannen stod det emellertid klart för rådet att den klagande förväntade sig ett svar. Rådet besvarade trots detta inte brevet och bröt således mot principerna om god förvaltningssed. Ombudsmannen kommer därför att rikta en kritisk anmärkning mot rådet där det framgår att rådet borde ha besvarat brevet i fråga. Eftersom brevets sakinnehåll inte längre är aktuellt kommer ombudsmannen inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.
2 Slutsatser
Mot bakgrund av den Europeiska ombudsmannens undersökningar av detta klagomål förefaller det nödvändigt att göra följande kritiska anmärkning:
Enligt principerna om god förvaltningssed är en förvaltning skyldig att besvara medborgarnas brev. I det aktuella fallet beslutade sig rådet för att inte besvara klagomålet i fråga på grund av brevets förklarande karaktär. Från det ögonblick klagomålet lämnades in till ombudsmannen stod det emellertid klart för rådet att den klagande förväntade sig ett svar. Rådet besvarade trots detta inte brevet och bröt således mot principerna om god förvaltningssed.

Eftersom denna aspekt av ärendet berör förfaranden som har att göra med vissa tidigare händelser, var det inte lämpligt att försöka åstadkomma en vänskaplig förlikning. Ombudsmannen har därför beslutat att avsluta ärendet.
Rådets generalsekreterare kommer också att underrättas om detta beslut.
Med vänlig hälsning
Jacob SÖDERMAN