You have a complaint against an EU institution or body?

Súlad s pravidlami Komisie o konflikte záujmov pred vymenovaním osobitného poradcu predsedu Komisie

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Táto sa sťažnosť sa týka údajného nedodržania vlastných predpisov na predchádzanie konfliktu záujmov, ktorého sa Európska komisia dopustila pri vymenovaní osobitného poradcu.

V septembri 2015 podali dve mimovládne organizácie ombudsmanovi sťažnosť na Komisiu, že nedodržala svoje predpisy pri vymenovaní osobitného poradcu predsedu Európskej komisie.  Komisia uverejnila 18. decembra 2014 tlačovú správu, v ktorej oznámila vymenovanie Edmunda Stoibera za osobitného poradcu predsedu Komisie. Toto oznámenie bolo vydané tri mesiace pred oficiálnym vymenovaním Edmunda Stoibera do funkcie 4. marca 2015, a to bez akékoľvek vyhlásenia pre prípad možného nesplnenia úradných požiadaviek. Sťažovatelia argumentovali tým, že takýmto predčasným oznámením bola dotknutá schopnosť Komisie uskutočniť nestranné a kritické posúdenie možného konfliktu záujmov danej osoby. Poukázali aj nato, že v tzv. vyhlásení o vierohodnosti, ktoré je nevyhnutnou súčasťou menovacieho postupu, Komisia neuviedla funkcie osobitného poradcu, ktoré zastával v známej poisťovni Nürnberger.

Ombudsmanka túto záležitosť vyšetrila a zistila, že tlačová správa Komisie bola nesprávna a zavádzajúca. Tiež dospela k záveru, že predčasné oznámenie menovania bez akéhokoľvek vyhlásenia viedlo k oprávnenými pochybnostiam zainteresovanej verejnosti, či po oznámení prebehlo nestranné a kritické posúdenie konfliktu záujmov. V obidvoch bodoch ombudsmanka zistila nedodržanie správneho úradného postupu. Okrem toho zistila, že Komisia neobjasnila, prečo vo vyhlásení o vierohodnosti neboli uvedené funkcie osobitného poradcu, ktoré zastával v spomínanej poisťovni. Podľa jej názoru aj to svedčí o nesprávnom úradnom postupe.