You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • RORomână

Decizia cu privire la modul în care Comisia Europeană a tratat o plângere de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României referitoare la normele naționale privind dreptul de asociere a medicilor veterinari - CHAP(2018)02346 (Plângerea 1717/2021/OAM)

Stimate domnule X,

În septembrie 2021, ați depus o plângere la Ombudsmanul European, în numele Colegiului Medicilor Veterinari din România, cu privire la modul în care Comisia Europeană a tratat plângerea dvs. de constatare a neîndeplinirii obligațiilor - CHAP(2018)02346 - împotriva României.

În plângerea dumneavoastră și în scrisorile ulterioare adresate Comisiei, ați susținut că modificările aduse normelor naționale privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar[1] sunt contrare dreptului la libertatea de întrunire și de asociere consacrat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene[2] („Carta UE”). Asta întrucât noile reguli nu permit medicilor veterinari care dețin o funcție de funcționar public să facă parte din Colegiul Medicilor Veterinari din România. De asemenea, ați susținut că, în conformitate cu noile reguli, medicii veterinari sunt tratați diferit față de profesioniști similari (cum ar fi medicii dentiști, medicii generaliști sau arhitecți) și că această situație încalcă Directiva 2000/43/CE[3] privind egalitatea de tratament, fără deosebire de rasă sau origine etnică.

În plângerea dumneavoastră adresată Ombudsmanului, susțineți că ar trebui deschisă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către Comisie pentru a apăra drepturile fundamentale ale medicilor veterinari români. Prin urmare, considerați că este greșită decizia Comisiei de a nu lua nicio măsură în legătură cu plângerea dumneavoastră.

După o analiză atentă a tuturor informațiilor furnizate odată cu plângerea, nu reiese nimic care să sugereze o administrare defectuoasă din partea Comisiei Europene.

Comisia dispune de o largă putere discreționară în a decide dacă și când să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.[4] Politica sa privind încălcările legislației UE este prezentată în Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”[5]. Ombudsmanul poate pune sub semnul întrebării poziția Comisiei în această privință numai în cazul unei erori vădite de evaluare.

În scrisoarea sa din 16 decembrie 2020, Comisia v-a explicat în mod corect că Carta UE se aplică statelor membre numai atunci când acestea pun în aplicare legislația UE.[6] Comisia a constatat că problemele pe care le-ați ridicat nu par să fie legate de punerea în aplicare a legislației UE. Prin urmare, Comisia nu are autoritatea de a interveni în cazul dumneavoastră. În ceea ce privește referirea dvs. la Directiva 2000/43/CE, Comisia v-a comunicat că aceasta este aplicabilă doar motivelor de discriminare pe criterii de rasă sau origine etnică, nefiind cazul în ceea ce privește medicii veterinari români.

După ce am analizat materialul pe care ni l-ați trimis, nu am identificat nimic care să sugereze o eroare vădită de evaluare a Comisiei în acest sens.

Comisia a stabilit în mod corect că este responsabilitatea statelor membre să asigure respectarea drepturilor fundamentale la nivel național. De asemenea, Comisia v-a informat cu privire la posibilitatea de a vă adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).[7] Înțelegem din plângerea dumneavoastră că ați făcut uz de căile de atac la nivel național și că există în prezent un dosar pe rolul Curții Constituționale a României privind conformitatea noilor reguli cu Constituția României.

Având în vedere cele de mai sus, Ombudsmanul a închis cazul.[8]

Deși este posibil să fiți dezamăgit de rezultatul cazului, sperăm că veți găsi explicațiile de mai sus utile.

Cu stimă,

 

Tina Nilsson
Șefă a Unității de gestionare a cazurilor

Strasbourg, 27.10.2021

 

[1] Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.

[2] Articolul 12 din Carta UE, accesibilă la  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE

[3] Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, accesibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=EN

[4] Decizia Curții din 14 februarie 1989, Starfruit î. Comisiei, caz 247/87, disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=RO

[6] Articolul 51 din Carta UE.

[7] Mai multe informații despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt disponibile aici: https://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_RON.pdf

[8] Informații complete privind procedurile și drepturile referitoare la plângeri pot fi găsite la https://www.ombudsman.europa.eu/ro/document/ro/70707