You have a complaint against an EU institution or body?

Zgodność z zasadami Komisji dotyczącymi konfliktów interesów przed powołaniem specjalnego doradcy przewodniczącego Komisji

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Istotą poniższej sprawy jest rzekome zaniechanie przez Komisję Europejską przestrzegania własnych przepisów w sprawie zapobiegania konfliktom interesów przy wyborze specjalnego doradcy.

We wrześniu 2015 r. dwie organizacje pozarządowe złożyły do rzecznika skargę na Komisję o nieprzestrzeganie własnych przepisów przy mianowaniu specjalnego doradcy dla przewodniczącego Komisji Europejskiej.  Dnia 18 grudnia 2014 r. Komisja wydała komunikat prasowy ogłaszający nominację Edmunda Stoibera na specjalnego doradcę przewodniczącego Komisji. Ogłoszenie przygotowano na trzy miesiące przed oficjalnym mianowaniem Edmunda Stoibera w dniu 4 marca 2015 r. Ogłoszenie nie zawierało jednak klauzuli o wymaganiach administracyjnych, jakie przyszły kandydat miał spełnić. Skarżący argumentowali, że przedwczesne ogłoszenie uniemożliwiło przeprowadzenie przez Komisję bezstronnej i krytycznej oceny przesłanek dotyczących konfliktu interesów osoby, której sprawa dotyczy. Skarżący podkreślili również, że w tzw. poświadczeniu wiarygodności, które jest istotną częścią procesu mianowania, pominięto stanowiska, jakie specjalny doradca pełnił w dużej grupie ubezpieczeniowej o nazwie Nürnberger.

Rzecznik zbadała sprawę i dopatrzyła się w komunikacie prasowym Komisji nieprawidłowości oraz informacji wprowadzających w błąd. Rzecznik stwierdziła również, że przedwczesne ogłoszenie nominacji niezawierające żadnej klauzuli budzi uzasadnione wątpliwości dla osób zainteresowanych, czy bezstronna i krytyczna ocena konfliktu interesów została przeprowadzona po ogłoszeniu. W obu przypadkach rzecznik dopatrzyła się przykładów niewłaściwego administrowania. Rzecznik podkreśliła również, że Komisja nie wyjaśniła, dlaczego w poświadczeniu wiarygodności nie wspomniała o zatrudnieniu specjalnego doradcy w grupie ubezpieczeniowej. Rzecznik uznała to za kolejny przykład niewłaściwego administrowania.